Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 19.11.1993 Odluka o potanjim uvjetima za osnivanje i rad predstavništava inozemnih banaka u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 8. stavak 3. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 94/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23 Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 2B/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 16. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU

o potanjim uvjetima za osnivanje i rad predstavništava inozemnih banaka u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj inozemna banka može pod uvjetom uzajamnosti osnovati predstavništvo radi istraživanja tržišta u oblasti financijsko-bankovnog poslovanja, radi obavljanja propagandnih i informativnih poslova i radi svog predstavljanja.

Predstavništvo inozemne banke ne može obavljati bankovne poslove iz čIanka 3. Zakona o bankama i štedionicama.

Članak 2.

Predstavništvo inozemne banke mora imati jamstvo banke osnivača da će izmiriti sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u svezi s radom predstavništva.

Članak 3.

Inozemna banka može sama ili zajedno s drugom inozemnom bankom otvoriti predstavništvo u Republici Hrvatskoj.

Predstavništvo inozemne banke je sastavni dio inozemne banke i nema svojstvo pravne osobe te radi za račun inozemne banke - osnivača.

Inozemna banka koja ima predstavništvo u Republici Hrvatskoj može otvoriti i više predstavništava.

Članak 4.

Predstavništvo je dužno u svom radu držati se propisa Republike Hrvatske.

Nadzor primjene propisa Republike Hrvatske kod predstavništva obavljaju nadležni organi za poslove inspekcije u okviru svojih nadležnosti

Članak 5.

Predstavništvo inozemne banke može se osnovati i poćeti s radom nakon upisa u Registar predstavništava inozemnih banaka u Republici Hrvatskoj koji se vodi u Narodnoj banci Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar).

O upisu predstavništva u Registar na zahtjev inozemne bapke - osnivača, Narodna banka Hrvatske donosi rješenje koje se objavljuje u "Narodnim novinama" o trošku inozemne banke.

Članak 6.

Zahtjev za zapis u Registar sadrži:

- tvrtku osnivača,

- tvrtku i sjedište predstavništva,

- djelatnost predstavništva.

Uz zahtjev za upis u Registar inozemna banka je dužna podnijeti

1. opis poslova koje će predstavništvo obavljati,

2. ovjerenu izjavu banke osnivača da preuzima odgovornost za sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u svezi s radom predstavništva,

3. imena osoba koje će voditi predstavništvo,

4. potvrdu institucije za nadzor banke zemlje sjedišta inozemne banke da je ona odobrila namjeravano osnivanje predstavništva u Republici Hrvatskoj ili da takovo odobrenje nije potrebno,

5. uvjerenje o postojanju uzajamnosti, tj. uvjerenje da zemlja sjedišta inozemne banke dozvoljava hrvatskim bankama otvaranje predstavništva u toj zemlji, ako to uvjerenje zatraži Narodna banka Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske dužna je o zahtjevu za otvaranje predstavništva odlučiti u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 7.

Narodna banka Hrvatske donosi rješenje o brisanju predstavništva iz Registra na zahtjev osnivača ili ako predstavništvo više ne udovoljava uvjetima propisanim ovom Odlukom.

U rješenu iz stavka 1. ovog članka odredit će se rok za prestanak rada predstavništva koji ne može biti duži od 6 mjeseci. Članak 8.

Predstavništva inozemnih banaka koja su poslovala na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju poslovati na Način i pod uvjetima pod kojima su poslovala do stupanja ove Odluke na snagu.

Predstavništva iz stavka 1. ovog članka dužna su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ove Odluke i zatražiti upis u Registar najkasnije do 30. lipnja 1994. godine

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O. br. 182/93.

Zagreb, 16. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.