Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 03.11.1993 Odluka o ograničenju izvoza određenih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o mjerama ogranićenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Narodne novine", br. 53/91 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3 sludenoga l993 donijela

ODLUKU

o ograničenju izvoza određenih proizvoda

I.

Radi otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu privremeno se ograničava izvoz proizvoda iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:

Tarifni Tarifna     Imenovanje

broj  oznakaO1.02          Žive živolinje,vrsta goveda

    0102.904    -junad za tov (od 200kg - 320kg/kom.)

    0102.907    -telad/kom

01.03          Svinje žive:

    0103.91 - mase manje od 50kg

23.08  2308.10 Žir

27.10  2710.032    plinska loživa ulja

    2710.039    ostala plinska ulja

    2710.041    nisko sumporna loživa ulja za metalurgiju

    2710.049    -ostala loživa ulja

41.01          Sirove,krupne i sitne goveđe kože i kože

            kopitara (svježe ili soljene,sušene,lužene,

            piklane ili drugačije konzervirane,ali ne-

            uštavljene,ni pergamentno obrađene,niti

            dalje obradivane),s dlakom ili bez dlake,

            cijepane ili necijepane

4401  4401.10 -Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanica-

            ma,granama,snopovima ili slićnim oblicima

    4401.2     -iverje,sječka i slično:

    4401.21 -od četinjača

    4401.22 - ostalo

    4401.3     -Piljevina,otpaci i ostaci,aglomerirani

            ili neaglomerirani u oblice,brikete,palete ili slične oblike:

    4401.301    -aglomerirani

    4401.309    -ostato

44.03          Neobrađeno drvo s kerom ili bez kore,

            bez bijeljike ili grubo obrađeno (učetvoreno),

    4403.10 -zaštićeno bojom,kreozotom ili drugim sredstvima

    4403.201    -----od egzotičnih četinjača

    4403.202    ----- trupci za rezanje i furnir od ostalih četinja ča

    4403.203    -----celulozno drvo od četinjača

    4403204 ---Stupovi za vodove,neimprgnirani

    4403.209    ----ostalo

    4403.9     -----Ostalo:

    4403.91 -hrastovo (Quercus spp.):

    4403.911    ----hrastovi trupci za rezanje i furnir

    4403.912    - - -celulozno

    4403.92 --bukovo (Fagus spp.):

    4403.921    ---trupci za rezanje i furnir

    4403.922    - - -celulozno

    4403.929    - -ostalo

    4403.99 - -ostalo:

    4403.99I    ---trupci za rezanje od ostalih tvrdih listača

    4403.992    ---celulozno drvo od ostalih tvrdih listača

    4403.993    ---trupci za rezanje i Furnir od topole

    4403.994    ---celulozno drvo od topole

    4403.995    ---trupci za rezanje i furnir od ostali mekih listača

    4403.996    ---celulozno drvo od ostalih mekih listaća

    4403.999    - - -ostalo

44.07          Drvo obrađeno po duljini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem,

            uključujući blanjano, brušeno ili zupčasto spo jeno, u debljinama većim od 6 mm

    4407.9     -Ostalo:

    4407.109    - -obrađeno drvo ostalih ćetinjača

    4407.91 - - hrastovo

    4407.92 - -bukovo

    4407.991    - - -jasenovo

    4407.992    - - -topolovo

    4407.999    - - -ostalo

72.04  7204.10 -Otpaci i ostaci od lijevanoga željeza

    72042      -Otpaci i ostaci od legiranoga čelika

    7204.4     -Ostali otpaci i ostaci

    7204.50 - -otpadni ingoti, slabovi i drugo za pretapanje

74.04  7404.00 Otpaci i ostaci, bakreni

76.02  7602.00 Otpaci i ostaci, od aluminija

78.02  7802.00 Otpaci i ostaci, olovni

            Iznimno, proizvode iz stavka 1. ove točke, poduzeća i druge pravne osobe mogu

            izvoziti samo u odobrenje ministra gospodarstva.II.

Ograničenje izvoza odnosi se i na fizičke osobe koje se bave proizvodnjom, odnosno prometom proizvoda iz točke I. ove Odluke

III.

Odobrenje za izvoz određenih količina proizvoda iz točke I. ove Odluke izdaje ministar gospodarstva na pisani zahtjev poduzeća, druge pravne i fizičke osobe uz mišljenje mjerodavnoga ministarstva.

O ostvarenom izvozu prema odobrenju iz stavka 1. ove točke, poduzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su u roku od osam dana izvijestiti Ministarstvo gospodarstva .

IV.

Mjere Iz točke I. ove OdIuke ne odnose se na izvoz koji za vlastite potrebe u krajnjoj potrošnji obavljaju državljani Republike Hrvatske, nastanjeni izvan Hrvatske i strani državljani, osim proizvoda tarifnog broja 23.08, 44.01, 44.03, i 44.07.

V.

Eviclencija o ostvarenom izvozu proizvoda iz točke I. ove Odluke vodi carinska Uprava Republike Hrvatske, o čemu dostavlja izvješće Ministarstvu gospodarstva početkom tekućega mjeseca za protekli mjesec.

VI.

Novčanom kaznom u domaćoj valuti u protuvrijednosti od 500 do 5.000 DEM, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne dostavi izvješće sukladno odredbi stavka 2. točke III. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka i ove točke kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u domaćoj valuti u protuvrijednosti 150 do 1.00 DEM.

VII.

Novčanom kaznom u domaćoj valuti u protuvrijednosti od 200 do 2.500 DEM kaznit će se za prekršaj fizička oso ba ako ne dostavi izvješće sukladno odredbi stavka 2 točke III ove Odluke .

VIII.

Iznosi novčanih kazni iz točke VI. i VII. ove Odluke revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 5. studenoga l993. godine do 31 prosinca l993. godine

Klasa:331-02/93-01/06

Urbroj : 503105-93-3

Zagreb, 3 studenoga 1993

Predsjednik

Nikica Valentić, v r

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>