Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 03.11.1993 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju regionalne ceste RC 2440, dionice Otok - Vrbanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82 - proćišćeni tekst, 28/87, 39/88. i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 1993. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju regionalne ceste RC 2440, dionice Otok - Vrbanja

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja regionalne ceste RC 2440, dionice Otok - Vrbanja, prema trasi ucrtanoj na karti koja je sastavni dio Uvjeta uređenja prostora, na katastarskim česticama k.o. Vrbanja, Otok, Komletinci i Donje Novo Selo.

II.

Opći interes iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju Uvjeta uređenja prostora Županije Vukovarsko-srijemske, Sekretarijata uredenja prostora u Vinkovcima, klasa: 350-05/93-06/40, urbroj: 2188-06-02-93-1, od 21. listopada 1993. godine i Uvjeta uredenja prostora, klasa: 350-05/93-O1/123, urbroj: 2212-09-O1-93-2, iste Županije, Sekretarijata prostornog uređenja i graditeljstva u Županiji, od 20. rujna 1993. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/93-01/33

Urbroj : 5030109-93-2

Zagreb. 28. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.