Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 03.11.1993 Uputa za primjenu Uredbe o plaćama i Uredbe o dopuni Uredbe o plaćama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju članka 6. Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 89/93) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

UPUTU

za primjenu Uredbe o plaćama i Uredbe o dopuni Uredbe o plaćama

1. Ovom Uputom utvrduje se naćin sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu neto-plaća i naknada troškova materijalnih prava koje pravne osobe mogu isplatiti u studenom i prosincu 1993. godine.

Sve pravne osobe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova obračun neto-plaća u listopadu sastavljali su na Obrascu MNP/93, a obračun neto-plaća u studenom i prosincu sastavlja se na Obrascu MNP/93-2 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu _________ 1993. godine. Obračun naknada troškova materijalnih prava radnika sastavlja se na Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika. Obrasci MNP/93-2 i TMP/93 sastavni su dijelovi ove Upute.

Obračune na obrascima iz prethodnog stavka obveznici dostavljaju u jednom primjerku nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet pri svakoj isplati plaća, odnosno pri svakoj isplati naknada troškova materijalnih prava, a konačni mjesečni obračun na Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika dostavljaju u jednom primjerku do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.

2. Podaci u Obrascu MNP/93-2 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu ___________ 1993. godine iskazuju se:

2.1. Na rednom broju 1 iskazuje se podatak o masi neto-plaća isplaćenih za kolovoz do 30. rujna.

2.2. Na rednom broju 2 iskazuje se podatak o masi isplaćenih neto-plaća i to: drugi dio za kolovoz i prvi dio za rujan, isplaćen do 30. rujna 1993. godine.

2.3. Na rednom broju 3 iskazuje se podatak o masi neto-plaćs ukupno isplaćenih u rujnu.

Izuzetno prema članku 3a. Uredbe pravne osobe, tijela, organi ili organizacije koje su isplatile u rujnu masu neto-plaća u iznosu većem od mase neto-plaća za kolovoz ili masu neto-plaća koja sadrži drugi dio plaće za kolovoz i prvi dio plaće za rujan, u studenom mogu isplatiti masu neto-plaća najviše u iznosu isplaćene mase neto-plaća za kolovoz, ili mase neto-plaća koja sadrži drugi dio plaće za kolovoz i prvi dio plaće za rujan, uvećanom za 24,9% i tako dobiven iznos mase uvećan za 4,O%.

Sve pravne osobe iz članka 3. stavka 1. Uredbe popunjavaju redne brojeve 1, 2 i 3 samo u studenom.

Ako je podatak na rednom broju 3 veći od podatka na rednom broju 1 ili na rednom broju 2, za osnovicu isplata mase neto-plaća u studenom uzima se podatak s rednog broja 1 ili s rednog broja 2.

2.4. Na rednom broju 4 iskazuje se podatak o masi neto-plaća isplaćenih u prethodnom mjesecu.

Za isplatu neto-plaća u studenom unijeti podatak s rednog broja 9 Obrasca MNP/93 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu listopadu, a za isplatu plaća u prosincu s rednog broja 12 Obrasca MNP/93-2 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu studenom.

2.5. Na rednom broju 5 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća u prethodnom mjesecu.

2.6. Na rednom broju 6 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu.

Broj radnika iz točke 2.5. i 2.6. utvrđuje se tako, da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu, plaće iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada.

2.7. Na rednom broju 7 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Podatak se u obrazac unosi s tri decimalna mjesta bez označavanja decimalnog zareza.

2.8. Na rednom broju e podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj samo za isplate u studenom, što znači da se ovaj redni broj ne popunjava pri isplati plaća u prosincu.

2.9. Na rednom broju 9 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj, a popunjavaju ga pravne osobe koje za isplatu u studenom ne popunjavaju redni broj 8.

U studenom ovaj redni broj popunjavaju i svi oni koji su za isplatu u listopadu primjenjivali ćlanak 3. stavak 2. Uredbe ili tumačenje Komisije za praćenje primjene Uredbe o plaćama.

Međutim, za isplate u prosincu ovaj redni broj popunjavaju sve pravne osobe, tijela, organi i organizacije iz članka 3. Uredbe.

2.10. Na rednom broju 10 iskazuje se iznos dijela sredstava isplaćenih za neto-plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata.

2.11. Na rednom broju 11 iskazuje se iznos sredstava za neto-plaću iz naloga za isplatu u tom mjesecu.

2.12. Na rednom broju 12 iskazuje se podatak prema opisu iz obrasca, a ne može biti veći od podatka iskazanog na rednom broju e odnosno rednom broju 9.

2.13. Na rednom broju 13 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene neto-plaće za puno radno vrijeme.

2.14. Na rednom broju 14 iskazuje se iznos najviše pojedinačne isplaćene neto-plaće, koja za pravne osobe, tijela. organe i organizacije iz članka 3b. Uredbe ne može biti veća od šest prosjećnih mjesećnih neto-plaća u gospodarstw Republike prema posljednjem objavljenom podatku, ako Odlukom Sabora Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske nije drugaćije određeno.

2.15. Na rednim brojevima 15 i 16 podaci se iskazuju prema opisu iz obrasca, za puno radno vrijeme.

2.16. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe ne iskazuju podatke na rednim brojevima 1, 2, 3. 4, 5, 7, 8 i 9.

3. Podaci u Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika iskazuju se:

3.1. U koloni 3 iskazuje se pravo na isplatu naknada po radniku temeljem kolektivnog ugovora.

3.2. U koloni 4 iskazuje se iznos moguće isplate naknade radniku temeljem članka 5. Uredbe o plaćama.

3.3. U koloni 5 iskazuje se broj radnika kojima se isplaćuje naknada.

3.4. U koloni 6 iskazuje se iznos moguće svote za isplatu naknade, a utvrduje se računski prema opisu u obrascu.

3.5. U koloni 7 iskazuje se iznos o stvarnoj isplati naknade.

Ovaj podatak ne može biti veći od iznosa iskazanog u koloni 6.

4. Sastavni dio ove Upute su obrasci: Obrazac MNP/93-2 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu ___________1993. godine i Obrazac TMP/93 Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika u mjesecu _______________1993. godine.

5. Ovom Uputom stavlja se izvan snage Uputa za primjenu Uredbe o plaćama kao i obrasci koji su sastavni dijelovi Upute i to: Obrazac MNP/93 i Obrazac TMP/93 ("Narodne novine", broj 89 od 4. listopada 1993).

6. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 799/93-2

Zagreb. 29. listopada 1993.

Glavni direktor

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.OBRAZAC MNP/93-2                    5 0
1  2   3   4  5  6  7 8  9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Raz -  Broj.      oznaka     Osnovni Individualna      Posebne oznake
doblje jedinice    ZAP-a      račun      partija
______________________________________________
        ( Naziv i mjesto pravne osobe)

IZVEŠTAJ O ISPLATAMA PLAĆA
u mjesecu_______________ 1993. godine

- iznosi u HRD
- broj radnika u cijelom broju
- koeficijent korekcije s tri decimalna mjesta

Redni
broj  OPIS                                  Oznaka za AOP  IZNOS
1        2                                    3        4
1. Masa neto-plaća isplaćanih za kolovoz                        01
2. Masa nsto-plaća isplaćanih kao: - II dio za kolovoz i - I dio za rujan        02
3. Masa nato-plaća isplaćanih u rujnu                          03
4. Masa nato-plaća isplaćenih u prethodnom mjasecu               04
5. Broj zaposlenih radnika kojima ja isplaćena plaća u prethodnom mjasecu        05
6. Broj zaposlenih radnika kojima ss isplaćuje plaća u tekućem mjasecu     06
7. Koaficijsnt korakcije po osnovi broja zaposlenih radnika (red.br.6: rad.br.5)    07
8. Masa neto-plaća dozvoljena za isplatu u studenom Š(red.br.1ili 2x 1,249) x
1,040x red.br.7                                 08
9. Masa nsto-plaća dozvoljena za isplatu (rad.br.4x 1,040x rad.br.7)      09
10 Isplaćeni dio neto-plaće u mjesacu                          10
11. Iznos neto-plaće ii naloga za isplatu                        11
12. Ukupno isplaćsna nato-plaća u mjšsecu (rad.br.10+ rad.br.11)            12
13. Iznos najniis pojedinačne isplaćene neto-plaće                   13
14. Iznos najviša pojedinaćna isplaćana neto plaća                   14
15. Broj zaposlsnih radnika kojima je isplaćana neto-plaća niža od najniža
osnovna plaća                                      15
16. Broj zaposlanih radnika kojima je isplaćena minimalna plaća         16

U___________________ dana _____________ 1993 .


Sastavio obračun:
_____________________

M.P.
Rukovoditelj:
______________________
Kontrolu obavili:
1. ________________
2._________________

OBRAZAC TMP/93

1 2       3 4 5 6 7            8 9 10         11 12 13 14 15 16 17
Razdoblje    Broj oznaka organ. jedinice   Osnovni račun      Individualna partija

4  9
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Posebne oznake

IZVJEŠTAJ
O ISPLATAMA NAKNADA MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA
u mjesecu ____________ 1993. godini
______________________________( naziv i mjesto pravne osobe )

- iznos u HRD
- broj radnika u cjelom broju
0 Redni broj
1 OPIS
1 Regres za godišnji odmor ( čl.39 OKG , čl 43 OKJ)   01
2 Otpremnine adi mirovine ( čl. 40 OKG , čl 44 OKJ)   02
3 Pomoći ( čl 41. OKG , čl 46 OKJ)               03
4 Dnevnice u zemlji ( čl. 42 OKG , čl 46 OKJ)      04
5 Terenski dodatak ( čl. 43 OKG , čl 47 OKJ)      05
6 Odvojeni život ( čl. 45 OKG , čl 49 OKJ)           06
7 Upotreba privatnog automobila u službene svrhe
( čl. 47 OKG , čl 51 OKJ)                    07
8 Troškovi prehrane tijekom rada ( čl. 48 OKG , čl 52 OKJ)   08
9 Nagrade učenicima i studentima ( čl. 49 OKG , čl 53 OKJ)09
10 Jubilarne nagrade ( čl. 51 OKG , čl 55 OKJ)     10
11 Poklon djeci ( čl. 51 OKG , čl 56 OKJ)            11
12 UKUPNO                            12
13 Broj radnika prema starom stanju               13

3 Iznos osnovice po radniku
4 Dozvoljeno za isplatu po radniku ( kol 3x1,30)
5 Broj radnika kojima se ispl. naknada
6 Dozvoljeno za isplatu ( kol. 4 x kol 5 )
7 ISPLAĆENO


U ______________ dana ________ 1993 .
Obračun sastavio:
____________________
Pečat ZAP        Datum primitka:

M.P.
Rukovoditelj:
_______________________
Kontrolu obavili:
1 . ___________________
2 . ___________________


OKG= Opći kolektivni ugovor za gospodarstvo
OKJ = Opći kolektivni ugovor za javne djelatnosti i javna poduzeća
U koloni 1 su osnovice za utvrđivanje i temeljenje zaključenih gradskih kolektivnih ugovora
Na red. broju 4 u kolunu 5 unosi se podatak o ukupnom broju dnevnica(broj radnika x broj dana)
Na red.broj 7 u kolonu 3 unosi se cijena upotrebe automobila po 1 km, a u kolonu 5 unosi se broj km .