Zakoni i propisi - Pravni savjeti 99 02.11.1993 Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVJET NARODNE BANKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. te članka 21. stavak 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93); te članka 67. stavak 1. točka 23) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93 i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske, .na sjednici održanoj 30. listopada 1993. godine, donio je

ODLUKU

o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu

I.

Banke ovlaštene za poslove s inozemstvom (u daljnjem tekstu: banke) dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske podatke o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu na način i u rokovima propisanim ovom Odlukom.

II.

Izvješća iz točke 1. ove Odluke obuhvaćaju podatke o: 1) svim kupnjama i prodajama deviza između banke i domaćih pravnih osoba kao i osoba iz članka 4. stavak 3. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, te banke i stranih pravnih osoba , 2) svim prodajama deviza drugim bankama.

III.

Izvješća se dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske do 12 . sati slijedećeg radnog dana od dana obavljene kupoprodaje, odnosno zaključene kupoprodaje deviza.

IV.

Podatke iz točke II. pod1) banke dostavljaju na Obrascu br.1 koji je sastavru dio ove Odluke.

Kupnja deviza iskazuje se u ukupnom iznosu za svaku valutu, uz obvezno iskazivanje i ukupne protuvrijednosti izvršene isplate u domaćoj valuti.

Prodaja deviza iskazuje se u ukupnom iznosu za svaku valutu, uz obvezno iskazivanje i ukupne protuvrijednosti ostvarene naplate u domaćoj valuti.

V.

Podatke iz točke II. pod 2) banke dostavljaju na Obrascu br. 2 koji je sastavni dio ove Odluke.

Podatke dostavlja banka prodavatelj u ukupnom iznosu svake strane valute pojedinačno. Banka obvezno iskazuje i ukupnu protuvrijednost a domaćoj valuti za prodane strane valute pojedinačno

Podaci ne uključuju prodaje bankama koji se plaćaju u drugoj konvertibilnoj valuti (devizne arbitraže), već samo prodaje strane valute uz naplatu protuvrijednosti u domaćoj valuti.

Podaci ne uključuju prodane devize Narodnoj banci Hrvatske po bilo kojoj osnovi.

VI.

Za svaku pojedinu kupnju ili prodaju deviza u smislu ove odluke, banke moraju imati uredno odloženu doknmentaciju.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br.176/93.

Zagreb, 30. listopada 1993.

Predsjedriik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr: Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Obrazac 1

Naziv banke : ___________________

Matični broj : ___________________

IZVJEŠĆE

o prodaji odnosno kupnji deviza na dan

- u apsolutnim iznosima strane valute

- u apsolutnim iznosima HRD

1 Red. br.

2 Šifra valute

3 Oznaka valute

KUPNJA

4 Iznos (val)

5 Iznos (HRD)

PRODAJA

6 Iznos (val)

7 Iznos (HRD)

KONTROLNI ZBROJ

Uputa za popunu obrasca 1

Osnovne napomene:

a) unose se SVE kupnje i prodaje deviza izmedu banke i

domaćih pravnih osoba kao i osoba iz članka 4. stavka 3. Zakona o osnovama deviznog sustava deviznog poslovanja i prometu zlata, te banke i stranih pravnih osoba. Ne iskazuju se kupnje i prodaje fizičkim osobama. Podaci se unose temeljem isprava banke o kupnji i prodaji deviza;

b) unose se zaokruženi iznosi, bez decimalnih mjesta.; c) podaci se mogu dostavljati nakon 14.00 sati za kupoprodaje od toga dana, a najksnije do 12.00 sati slijedećeg dana;

d) podatke treba obavezno unositi pisačim strojem.

Način popune :

a) u kolonu 4 unosi se UKUPNA KUPNJA POJEDINE VALUTE;

b) u kolonu 5 unosi se UKUPNO IZVRŠENA isplata protuvrijednost u domaćoj valuti UKUPNO za svaku pojedinu stranu valutu iz kolone 4;

c) u kolonu 6 unosi se UKUPAN IZNOS PRODAJE POJEDINE STRANE VALUTE;

d) u kolonu 7 unosi se UKUPNO ostvarena naplata protuvrijednosti u domaćoj valuti UKUPNO za svaku pojedinu stranu valutu iz kolone 6;.

e) na kraju izvješća unijeti KONTROLNI ZBROJ kolona 4, 5,6, i 7, što znači da se unose i zbrojevi kolone,4 i 6, bez

obzira što se zbrajaju različite valute.

Obrazac 2

Naziv banke: ________________________

Matični broj :_________________________

IZVJEŠĆE

o prodaji deviza neposredno između banaka na dan____________

- u apsolutnim iznosima strane valute

- u apsolutnim iznosim HRD :

1 Red.br.

2 Šifra valute

3 Oznaka valute

PRODAJA

4 Iznos u stranoj valuti

5 Iznos ( HRD )

KONTROLNI ZBROJ :

Uputa za popunu obrasca 2

Osnovne napomene:

a) Obrazac popunjava SAMO BANKA PRODAVATELJ, temeljem zaključnica;

b) Unose se zaokruženi iznosi, bez decimalnih mjesta;

c) Podaci se dostavljaju do 12.00 sati sljedećeg dana za prethodni dan ;

d) u izvješće NE TREBA UKLJUČITI PRODAJE NARODNOJ BANCI HRVATSKE; e) u izvješće se NE UKLJUČUJU devizne arbitraže između banaka;

f) podatke treba obavezno unositi pisačim strojem. Način popune:

a) podaci u koloni 4 iskazuju se u UKUPNOM IZNOSU prodane strane vaIute, po stranini valutama pojedinačno; ·

b) u koIonu 5 unosi se UKUPNA protuvrijednost u domaćoj valuti UKUPNOG iznosa prodane pnjedine strane valute

iz kolone 4;

c) na kraju izvješća unijeti KONTROLNI ZBROJ kolona 4, i 5 što znači da se unosi i zbroj kolone 4 bez obzira što se zbrajaju različite valute.