Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 29.10.1993 Naredba o izmjeni i dopunama Naredbe o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovu financiranju u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 12. stavka 1. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 52/91. 64/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

o izmjeni i dopunama Naredbe o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovu financiranju u 1993. godini

1. U Naredbi o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovu financiranju u 1993. godini ("Narodne novine", br. 88/92) u glavi II. točki 3. stavak 9; briše se.

2. Iza glave V. dodaje se nova glava VI. koja glasi:

"VI. OZNAČAVANJE ŽIVOTINJA

1. Označavanje goveda

Sva goveda starija od dva (2) mjeseca moraju se označiti propisanom ušnom markicom do 31. prosinca 1993: godine.

Sva goveda, bez obzira na starost, pri stavljanju u unutarnji promet moraju biti označena propisanom ušnom markicom, u koliko nisu, do stupanja na snagu ove naredbe, označena drugačijom ušnom markicom.

Sva goveda pri stavljanju u promet za izvoz moraju biti označena isključivo propisanđm ušnom markicom.

Visoko steone krave i junice preko šest mjeseci gravidnosti, u koliko nisu prije označene na propisani način, podliježu obveznom označavanju nakon porođaja -telenja; u roku propisanom za označavanje njihove teladi.

Označavanje rasplodnih krava i više od tri (3) mjeseca bređih junica obavljat će se besplatno.

2. Označavanje ovaca i koza

Ovce i koze te njihov podmladak obvezno se ozriačavaju propisanom ušnom markicom prije stavljanja u promet ili otpremanja na ispašu na područje druge epizootiološke jedinice - općine.

3. Označavanje svinja

Svinje starije od dva mjeseca kao i sve svinje koje se stavljaju u promet bez obzir na starost, moraju biti označene ušnom markicom.

Sve svinje koje se stavljaju u promet za izvoz moraju biti označene isključivo propisanom ušnom markicom.

Od 31. prosinca 1993.na dalje sve svinje starije od dva mjeseca, kao i svinje bez obzira na starost, koje se stavljaju u unutarnji promet ili izvoz, moraju biti označene isključivo propisanom ušnom markicom.

4. Označavanje konja

Svi konji pri stavljanju u unutarnji promet ili izvoz moraju biti označeni paljenim žigom brojčane oznake u kopitu ili žigom na koži vrata, sedlišta ili buta.

5. Životinje pod selekcijskom kontrolom

Od odredbi navedenih pod točkom 1., 2., 3. i 4. ove glave, izuzimaju se rasplodna goveda, ovce, koze, svinje i konji pod selekcijskom kontrolom, već označeni ušnim markicama, tetoviranim ili žigosanim brojevima, kao i tovne svinje označene tetovirnm brojevima podrijetlom sa farmi kojih se matično stado nalazi pod selekcijskom kontrolom, u koliko životinje nisu namijenjene stavljanju u promet za izvoz.

Stočarski selekcijski centar Hrvatske obvezan je Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva - Upravi za veterinarstvo u roku mjesec dana od dana stupanja na snagu ove naredbe, dostaviti spisak svih držatelja rasplodnih goveda, ovaca, koza i svinja sa spiskom prigojnih ili matičnih brojeva pojedinih grla.

6. Provođenje označavanja životinja

Propisano obvezno označavanje životinja obavljaju stručne službe veterinarskih stanica uz obvezno učešće ovlaštene veterinarske inspekcije nadležne na području označavanja životinja.

Nadzor nad postupkom označavanja životinja obavljaju općinski veterinarski inspektori.

Veterinarske stanice dužne su voditi registar označenih rasplodnih životinja, kao i evidencijiu svih ostalih označenih životinja u skladu s obveznom uputom na temelju ove naredbi.

7. Ušne markice s pripadnim sadržajem

Ušne markice se proizvode u dvije veličine i oblika. UŠNA MARKICA ZA GOVEDA - za sve kategorije goveda namjenjuje se ušna markica u donjem dijelu pravokutnog oblika s trokutasto izduženim gornjim dijelom za ovjes i spoj, zaobljenih uglova, dimenzija 49 x 42 mm, u žutoj boji sa slijedećim oznakama: na licu prednje strane, gore u trokutastom se dijelu navodi dvoznamenkasta brojčana oznaka županije i broj serije (slovo) veličine 7 mm te ispod nje tekući peteroznamenkasti broj markice utisnut znakovima crne boje, veličine 10 mm.

Na naličju prednjeg dijela markice reljefno je, istaknuta u boji materijala, oznaka u obliku elipse dimenzije osi 27 x 20 mm s tekstom:.HRVATSKA VETERINAFtSKA INSPEKCIJA"., te oznaka proizvođača.

Na poleđini spojnog kružnog dijela promjera 30 mm utisnuta je crnim znakovima oznaka "HR" i dvoznamenkasta oznaka broja županije veličine znakova od 7 mm.

UŠNA MARKICA ZA SVINJE, OVCE I KOZE proizvodi se u obliku izduženog pravokutnika zaobljenih uglova sa spojem na jednom kraju u dimenzijama 50 x 16 mm. Spojni dio je kružnog oblika promjera 30 mm.

Na licu prednjeg dijela utisnuta je u crnoj boji oznaka slova serije i tekući peteroznamenkasti broj markice velieine znakova 8 mm.

Na naličju prednjeg dijela markice reljefno je istaknuta, u boji materijala, oznaka u obliku elipse dimenzija osi 20 x 12 mm s tekstom: "HRVATSKA VETERINARSKA INSPEKCIJA" te oznaka proižvođača.

Na naličju spojnog kružnog dijela promjera 30 mm utisnuta je, crnim znakovima veličine 5 mm oznaka "HR" i dvoznamenkasta brojčana oznaka županije.

Ušna markica za SVINJE proizvodi se u žutoj osnovnoj boji materijala.

Ušna markica za OVCE I KOZE proizvodi,se u svjetlo crvenoj osnovnoj boji materijala.

8. Obrasci ušnih markica za pojedine vrste životinja s pripadnim sadržajem tiskani su uz ovu naredbu i čine njezin sastavni dio." ,

3. Dosadašnja glava VI I VII postau glavom VII. i VIII.

4. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 322-01 /93-01 /681

Urbroj : 525-06-93-01

Zagreb, 11. listopada 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


OBRAZAC

1. UŠNA MARKICA ZA GOVEDA (ŽUTE BOJE)

2. UŠNA MARKICA ZA SVINJE (ŽUTE BOJE)

UŠNA MARKICA ZA OVCE I KOZE (SVJETLOCRVENE BOJE)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA