Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 29.10.1993 Odluka o utvrđivanju vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe čl.105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93) i točke VIII. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provodenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine", broj, 13/93, 29/93, 51/93 i 65/93), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 27. sjednici održanbj 20. listopada 1993. godine, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite

Sukladno odredbama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine",broj 13/93,29/9351/93i 65/93) utvrđuju se vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite u slijedećim iznosima:

Red.                      Sastav         Godišnja vrijednost tima
broj  Djelatnost               liječničkog tima    u HRD
                                    od 1. 10. 93. od 1. 11. 93.
0    1                    2            3        4
1. Opća medicina
a) zaštita                   1liječnik        86.578.008   89.617.200
odraslih                    1med.sestra SSS
b) zaštita
osoba starije                  1.liječnik       86.978.008   89.617.200
dobi                      1.med.sestra SSS
2. Zdravstvena 1liječnik
zaštita                     pedijatar        86.578.008   89.617.200
predškolske                   1med.seštra SSS
djece (0-6)
3. Zdravstvena 1liječnik škol.
zaštita školske med.                          86.578.008   89.617.200
djece (7-18)                  1med.sestra SSS
4 Primarna                   1lijećnik
zdravstvena                   ginekolog        83.076.136   85.992.400
zaštita žena                  1 med.sestra SSS
5. Patronaža
(1patr.sest: VŠS                1. med.sestra      37.196.280   38.502.000
na 3 tima opće VŠS
medicine)
8. Stomatološka
 zdravstvena
zaštita
a) opća stom.                  1liječnik st.omat.   105.020.608   108.707.200
zdr.zaštita                   1med.sestra SSS
-poliv.opća.                  1liječnik stomat.
stom.zdr.                    1. med.sestra SSS
zašt.(s                     1/2zub.tehnič.     137.026.286   141.836.400
protetikom                   SSS
iznad 18 god.)
b) zaštita
predškolske                   1 liječnik stomat.   105.020.608   108.707.200
djece                      1med.sestra SSS
c) zaštita                   1.lijećnik stomat.   105.020.608   108.707.200
školske djece                  1 med. sestra SSS
d) protetika                  1 liječnik stomat.
(iznad 18 god.)             1 med. sestra      223.422.100   231.265.000
                        1 zubni teh. VŠS
                        1. zubni teh. SSS
e) ortodoncija 1 liječnik spec.
                        ortodont        171.289.536   177.302.400
                        1.med. sestra
                        2 zubna teh. VŠS

7. Epidemiologija                1 lijećnik spec.
                        epidemiolog       139.830.460   144.730.000
                        sanit. tehn. VŠS
                        1 sanit. tehn. SSS

8. Hitna medicin.
pomoć
a) pri stanici                 - liječnik       106.082.724   109.806.600
hitne medicin.                 - med. tehnič.     24.868.624   25.741.600
pomoći                     SSS           21.775.600   22.540.000
                        - vozač u prijavno
                        dojavnoj jedinici
                        - liječnik
                        - med. sestra      54.901.176   56.828.400
                        SSS           24.868.624   25.741.600
b) pri                     - lijećnik
medicinskom                   - med. tehnič.     99.270.072   102.754.800
centru i DZ                   SSS           21.171.216   21.914.400.
                        - vozač         18.078.192   18.712.800
                        u prijavno
                        dojavnoj jedinici:
                        - med. sestra      37.871.768   39.201.200
                        SSS

9. Sanitetski prijevoz
a) pri stanici                 - medicinski      56.567.676   58.553.400
hitne med.                   teh. SSS        53.474.652   55.351.800
pomoći                     - vozač
b) pri                     - medicinski -     52.870.268   54.726.200
 medicinskom                  teh.SSS     49.777.244   51.524.600
centru i DZ                   - vozač
l0. Dežurstva
a) opća medicina                1 lijećnik
                        1 med. sestra SSS    163.223.676   168.953.400
                        - 1 vozač
b) opća stomatol.                1 lijećnik       121.747.824   126.021.600
zaštita                     1 med. sestra SSS
c) ljekarna                   1 farmaceut       74.836.960   77.464.000

11. Pripravnost
a) opća medicina                - liječnik       35.925.296   37.186.400
b) ljekarna                   -farmaceut       35.925.296   37.186.400
12. Njega u stanu
bolesnika                    - po 1 med. SSS 18.689     l9.320
13. Laboratorij             1 zdrav. teh. lab:
po osfguraniku             smjera na 3
                        liječnika
                        l viši zdrav. teh.
                        lab. smjera na 4
                        SSS zdrav.       13.332     13.800
                        tehničara lab.
                        smjera
                        1 dipl. ing. med.
                        biokem.
                        na 7-10 zdrav. teh. .lab. smj.

II.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju timova primarne zdravstvene zaštite klasa: 025-04/93-01/89, objavljena u "Narodnim novinama", broj 04/93 od 16. rujna 1993. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"; a primjenjuje se od 1. listopada 1993. godine. "

Klasa: 025-04/83-01/93

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 20. listopada 1993.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.