Zakoni i propisi - Pravni savjeti 97 26.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o prijevozu opasnih tvari
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o prijevozu opasnih tvari

Proglašavam Zakon o prijevozu opasnih tvari, koji je , donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 6. lisopad 1993. godine.

Broj : PA4-101 /1-93.

Zagreb,18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o prijevozu opasnih tvari

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Prijevoz opasnih tvari, uvjeti i radnje koje su u svezi s tim prijevozom te nadzor nad obavljanjem prijevoza uređuju se ovim Zakonom.

(2) Na prijevoz opasnih tvari, uvjete i radnje koje su u svezi s tim prijevozom primjenjuje se i Europski sporazum o cestovnom prijevozu roba u međunarodnom prometu (u tekstu koji,slijedi: "ADR") i propisi koji se odnose na međunarodni prijevoz opasnih roba željeznicom (u tekstu koji slijedi: "RID"), Međunarodna konvencija o zaštiti Ijudskih života na moru (SOLAS) - glava 7 - prijevoz opasne robe, kodeks opasnih tereta Međunarodne pomorske organizacije (IMCO), Pravila europskih odredbi o međunarodnom prijevozu opasnog tereta na unutarnjim plovnim putovima (ADN), Međunarodna konvencija o civilnoj zračnoj plovidbi, Tehničke instrukcije za siguran transport opasnih tvari zračnim putem (ICAO) te Tehnička pravila o prijevozu opasnih tvari zrakoplovima (IAT) i akti, Svjetskog poštanskog saveza (UPU).

Članak 2.

Opasne tvari, u smislu ovoga Zakona, su,

- klase 1 - eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivnom tvarima (u tekstu koji slijedi: "eksplozivne tvari") krute su i tekuće kemijske tvari koje imaju svojstvo da, pod pogodnim vanjskim djelovanjem (udar, trenje ili toplina), eksplozivnim kemijskim razlaganjem oslobađaju plinove i energiju u obliku topline.

- klase 2 - stlaćeni plinovi, tekući plinovi ili pod tlakom otopljeni pliaovi (u tekstu koji slijedi:"plinovi") tvari su koje imaju kritičnu temperaturu nižu od 50 stupnjeva C ili na 50,stupnjeva tlak pare viši od 300 kPa (3 bara).

- klase 3 -_ zapaljive tekućine su tekućine ili smjese tekućina koje na temperaturi od 50 stupnjeva C imaju tlak pare niže od 300 kPa (3 bara), a plamište niže od 100 stupnjeva C.

- klase 4. - zapaljive krute tvari jesu krute tvari koje se, kada su u suhom stanju mogu lako zapaliti u dodiru s plamenom ili iskrom (sumpor, celuloid, nitroceluloza, crveni fosfor i dr.), ali nisu sklone samozapaljenju.

- klase 4.2 ·samozapaljive tvari krute su tvari koje se pale u dodiru s zrakom ili vodom bez posredovanja drugih tvari (bijeli i žuti fosfor, cinkovi-alkili, otpaci, nitro celulozni fllmovi, sirovi pamuk, rabljene krpe i dr.).

- klase 4.3 - tvari koje stvaraju zapaljive pjinove u dodiru s vodom tvari -su koje u dodiru s vodom razvijaju plinove koje se pale u dodiru s plamenom i iskrom (natrij, kalij, kalcij, kalcijev karbid, alkalni silicidi i dr.).

- klase 5.1- oksidirajuće tvari su tvari koje se u dodiru s drugim tvarinia razlažu i pritom mogu uzrokovati vatreu (kloriti, perklorati, vodena otopina vodikova peroksida, peroksid alkalnih metala i njihove smjese i dr.).

- klase 5.2- organski peroksidi organske su tvari s višim,stupnjem oksidacije koje mogu izazvati štetne posljedice za zdravlje ili život ljudi ili oštećenje materijalnih dobara, a manje su osjetljive na eksploziju od dinitrobenzena u dodiru s plamenom ili na udar, odnosno trenje.

- klase 6.1 - otrovi su tvari sintetičkog, biološkog ili prirodnog porijekla i preparati proizvedeni od tih tvari, koji uneseni u organizam ili u dodiru s organizmom mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi ili štetno djelovati na životnu okolinu.

- klase 6.2 - zagađujuće i infektivne tvari tvari su koje šire neugoden miris ili sadrže mikroorganizme ili njihove toksine za koje se zna da mogu izazvati zarazne bolesti u ljudi i životinaj (svježa nesoljena ili usoljena koža, otpaci, iznutrice, žlijezde, fekalije i dr.).

- klase 7 - radioaktivne tvari su tvari čija specifična aktivnost premašuje 74·bekerela (0,002 mikrokirija) po gramu.

- klase 8. - sirozivne (nagrizajuće) tvari su tvari koje u dodiru s drugim tvarima i živim organizmima izazivaju njihovo oštećehje ili uništenje (sulfatna kiselina, nitratna kiselina, brom, mravlja kiselina, natrijev hidroksid i dr.),

- klase 9. - ostale opasne tvari i predmeti tvari su koje za vrijeme prijevoza predstavljaju opasnost za sudionike prometa, pučanštvo i okoliš, a ne mogu se svrstati u klase od 1 do 8 (azbest, suhi led, magnetni materijali i sl.).

(2) Opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojh se proizvode opasne tvari i otpadi ako imaju svojstva tih tvari.

Članak 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeai u ovom Zakonu znače:

"plin" znači plin ili pare,

- "kontejner" jest sredstvo transportne opreme (spremnik koji se može premještati, demontažna cisterna ili druga odgovarajuća konstrukcija),

"posuda",jest posuda čija zapremnina nije manja od 150 litara ni veća od l000 litara,

-"cisterna"- jest cisterna kontejner ili cisterna obujma većeg od 1 m3, koja moža biti fiksna cisterna, demontabilna cisterna ili sustav posuda,

-"koleto"- je komad tereta kao na primjer sanduk, paket, bačva i slično.

Članak 4.

(1) Pravne i fizičke osobe koje prevoze ili predaju na prijevoz opasne tvari i obavljaju radnje u svezi s tim prijevozom te osobe koje tijekom prljevoza, neposredno rukuju ili na drugi način dolaze u dodir s opasim tvarima, dužne su poduzimati preventivne i sigurnosne mjere kojima se osigurava zaštita života i zdravlja ljudi životne okoline i materijalnih dobara te sigurnost prometa.

(2) Ako opasna tvar klase 2. ima i svojstva neke druge opasne tvari, a ta svojstva mogu ugroziti žvot i zdravlje ljudi, životnu okolinu ili materijalna dobrar pravne i fizičke osobe koje prevoze takve tvari ili obavljaju danje u svezi s tim prijevozima, dužne su poduzimati preventivne i zaštitne mjere za sprečavanje takvih opasnosti.

(3) Ako tvari iz stavka 2. ovog članka maju jedno svojstvo ili više svojstava zbog kojih se mogu uvrstati u opasne tvari za čiji prijevoz je potrebno posebno odobrenje, takva se tvar može prevoziti samo uz odobrenje narležnog ministarstva odnosno drugog nadležnog tijela Uprave.

Članak 5.

Novootkrivene opasne tvari mogu se prevoziti ako udovoljavaju uvjetima koji su prethodno znanstvenim ili stručnim ispitivanjem utvrđeni kao uvjeti koji pružaju punu sigurnosti pri njihovu prijevozu.

Članak 6.

(1) Opasnim tvarima mogu rukovati punoljetne osobe koje su za to stručno osposobljene.

(2) Opasne tvari mogu prevozltl osobe koje su za to stručno osposobljene i koje su navršile 21 godinu života.

(3) Stručnu osposobljenost osobe iz članka 1. i 2. ovoga članka dokazuju potvrdom (certifikatom)

(4) Osobe koje nisu osposobljene za rukovanje opasnim tvarima mogu samo prenositi, utovariti, istovariti ili pretovariti opasne tvari, i to ako su prije toga upoznate s načinom rada, opasnostima i sigurnosnim mjerama na radu a pod rukovodstvom i nadzorom stručno osposobljene osobe za rukovanje opasnim tvarima.

(5) Stručno osposobljavanje 4soba koja rukuju opasnim tvarima i prevoze opasne tvari, obavljaju pravne osobe koje udovoljavaju tehničkim uvjetima i rašpolažu stručnim djelatnicima za obavljanje takvih poslova, kpje za to ovlasti Ministarstvo unutarnjih poslova u suglasnosti s Ministarstvom pomorstva, prometa i veza i Ministarstvom kulture i prosvjete.

(6) Popis ovlašlenih pravnih osoba objavljuje se u "Narodnim novinama".

(7) Propise o stručnom osposobljavanju osoba.koje prevoze opasne tvari i rukuju opasnim tvarim te tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravile osobe koje stručno osposobljavaju te osobe donijet će mistar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom kulture i prosvjete, ministrom pomorstva i veza i ministrom zdravstva.

Članak 7.

Pravne i fizičke osobe koje prevoze opasne,tvari i obavljaju radnje u svezi s tim prijevozom dužne su organizirati i trajno obavljati kontrolu provedbe mjera i udovoljenja uvjetima, propisanim za prijevoz opasnih tvari sukladno odredbama ovog Zakona i međunarodnih sporazuma o prijevozu opasnih tvari.,u pojedinim grupama prometa.

Članak 8.

Glede zajedničkog pakiranja, zabrane zajedničkog prevoženja u istom prijevoznom sredstvu, odnosno istom prostoru za smještaj tereta i isključenja iz prijcvoza opasnih tvari, odgovarajuće se primjenjuju i u svim granama unutarnjeg prometa odgovarajuće odredbe međunarodnih sporazuma koje se odnose na prijevoz opasnih tvari u pojedinim granama prometa.

Članak 9.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju prijevoz, obvezne su kod osiguravajućeg društva osigurati opasne tvari od štete koja bi mogla nastati trećim osobama prijevozom opasne tvari.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na male količine opasnih tvari iz članka 54. stavka 2. i članka 72. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 10.

Odredlbe ovoga Zakona ne odnose se na pogonsko gorivo u spremniku prijevoznog sredstva, a ni u druge opasne tvari koje služe za pogon prijevoznog sredstva smještene u za to određene posude koje čine cjelinu s prijevoznim sredstvima.

Članak 11.

(1) Zabranjuje se uvoz otpada, koji se u smislu ovoga Zakona smatra opasnim tvarima, te ostalog opasnog otpada, radi prerade, privremenog ili trajnog odlaganja na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša utvrdit će koje se tvari smatraju opasnim otpadom iz stavka 1. ovoga članka.

II. ZAJEDNIČKE MJERE SIGURNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARl

1. Pakiranje

Članak 12.

(1) Ambalaža u kojoj se prevoze opasne tvari mora osiguravati zaštitu života i zdravlja ljudi i okoliša prilikom prijevoza opasnih tvari i rukovanju opasnim tvarima, te mora biti vidljivo označena podacima o sadržaju i oznakama opasnosti.

(2) Ambalaža u kojoj se prevoze opasne tvari mora blti zatvorena i nepropusna, tako da prilikom prijevoza sprečava svako gubljenje ili prosipanje sadržaja.

(3) Ambalaža zajedno sa zatvaračima, morau svim dijelovima biti dostatno čvrsta i jaka da bi se onemogućilo labavljenje za vrijeme prijevoza.

(4) Opasna tvar ne smije se stavljati u ambalažu koja sadrži materijale koje opasna tvar može nagrizati ili s njima stvarati štetne ili opasne spojeve.

(5) Ako je opasna tvar pakirana u ambalaži koja je osjetljiva na vlagu, prostor u prijevoznom sredstvu u kojem je takva tvar smještena mora biti osiguran od atmosferskih utjecaja.

Članak 13.

(1) Posude, cisterne, kontejneri i druge vrste ambala,že za prijevoz opasnih tvari moraju biti izradeni u skladu s propisanim normama za odgovarajnću klasu opasnih tvari.

(2) Ako se opasne tvari prevoze u posudama od lomljiva materijala ili neotporne plastične mase, posude se moraju smjestiti u zaštitnu ambalažu i oslgurati materijalom za popunu praznog prostora, radi sprečavanja loma posude pri normalnim uvjetima prijevoza.

(3) Materijal za popunu praznog prostora mora biti prilagođen prirodi opasne tvari, a osobito mora biti prikladan da upije tekuću opasnu tvar ili tekućinu koju opasna tvar može lučiti.

Članak 14.

(1) Posude za prijevoz tekuće opasne tvari ili opasne tvari potopljene u neku tekućinu i posude za prijevoz otopine opasne tvari, a i njihovi zatvarači, moraju biti takvi da izdrže unutarnji tlak pri promjenama temperature što ih tvari niogu postići prilikom prijevoza, vodeći računa o potrebnom praznom prostoru za širenje tekućine.

(2) Ako se tekuća opasna tvar prevozi zrakoplovom u čijoj unutrašnjosti postoji zračni tlak koji pri promjenama visine za vrijeme leta nije nornialan, posude u kojima je smještena tekuća opasna tvar i njihovi zatvarači moraju biti takvi da mogu izdržati promjene zračnog tlaka.

Članak 15.

(1) Posude za prijevoz opasne tvari, obujma većeg od 150 1, nemoraju biti izrađene od čeličnog lima ili drugog prikladnog materijala.

(2) Ako je ambalaža za prljevoz opasne tekuće tvari izradena od lomljiva materijala i pakirana u skupini, ukupna masa te ambalaže napunjene opasnom tekućom tvari ne smije biti veća od 75 kg, a ako je ambalaža izradena od materijala koji nije lomljiv i pakirana u skupini - ukupna masa ambalaže, zajedno s opasnom tekućom tvari, ne smije biti veća od 150 kg.

Članak 16.

(1) Boce u kojima se prevoze opasne tvari prilikom prijevoza pakiraju se, ,odnosno stavljaju u palete okomito, a boce s plinovima okomito ili vodoraravno.

(2) Boce za prijevoz tekućeg naftnog plina čije je dno najmanje 300 mm promjera, a visina nije veća od 3,2 toga promjera mogu se pakirati, odnosno stavljati u vozilo za prijevoz i prevoziti bez paleta u okomitom položaju, pri čemu stranice prostora u koji se stavljaju boce nisu niže od 4/5 visine boca.

(3) Ako su boce pakirane ili smještene vodoravno u palete moraju biti osigurane od kotrljanja ili pomicanja, a ako su pakirane, odnosno smještene u palete okomito kao i boce iz stavka 2. ovoga članka moraju se osigurati od prevrtanja.

Članak 17.

Koleta u kojima se prevoze opasne tvari moraju biti na vidljivome mjestu označena odgovarajućim oznakama, opasnosti.

Članak 18.

(1) Prazne neočišćene posude, boce ili druga ambalaža u kojima su se nalazile opasne tvari moraju biti zatvorene i označene na isti način kao da su napunjene opasnim tvarima.

(2) Prijevozna sredstva kojima se prevoze posude, boce ili druga ambalaža iz stavka 1. ovoga članka moraju biti označena na isti način kao i prijevozna sredstva kojima se prevoze posude, boce ili,druga ambalaža napunjena opasnom tvari.

2. Utovar i istovar

Članak 19.

(1) Utovar i istovar opasnih ltvari (utovar, utakanje pretovar, pretakanje, istovar, istakanje, čuvanje i druge radnje u svezi s utovarom ili istovarom) mogu se obavljatt samo na posebno određenim mjestima na kojima se ne ugrožavaju život i zdravlje ljudidi, životna okolina ili materijalna dobra, odnosno sigurnost prometa.

(2) Određivanje posebnog mjesta za utovar i istovar opasnih tvari iz stavka 1. ovoga članka obavlja nadležno tijelo na temelju posebnih propisa koji se odnose na određene klase opasnih tvari.

(3) Mjesto na kojem se utovaruju ili istovaruju opasne tvari mora biti opskrbljeno propisanim uređajima i opremom za pretovar i sigurnost i vidljivo označeno odgovarajućim znakom opasnosti.

(4) Mjesto na kojem se utovaruju ili istovaruju opasne tvari mora biti opskrbljeno aparatima ili drugim uređajima za gašenje požara.

Članak 20.

(1) Na željezničkim postajama, u lukama i pristaništima (pomorska, riječna i zrakoplovna) na kojima se utovaraju ili istovaraju opasne tvari Ministarstvo pomorstva, prometa i veza odredit će posebno mjesto na kojem će se utovarivati i istovarivati te tvari.

(2) Određivanje posebnog mjesta za utovar i istovar opasnih tvari iz stavka 1. ovoga članka obavlja se uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva i Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša.

Članak 21.

(1) Na mjestu na kojem se utovaruju ili istovaruju eksplozivne tvari ili zapaljive opasne tvari, bez poduzimanja posebnih mjera, zabranjeno je:

- držanje tvari i uređaja koji mogu izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje

- drianje otvorenog plamena ili rad s otvorenim plamenom (zavarivanje i sl.),

- pušenje i uporaba sredstava za paljenje (šibice, upaljači),

- uporaba uređaja ili sredstava koja imaju ložišta,

- rad s alatom ili uređajima koji iskre

- postavljanje nadzemnih električnih vodova bez obzira na napon,

- da radi motor vozila.

(2) Na mjestu na kojem se utovaruju ili istovaruju opasne tvari zabranjen je pristup osobama koje neposredno ne sudjeluju pri utovaru ili istovaru tih tvari. Mjesto utovara ili istovara mora biti vidno označeno oznakama upozorenja.

Članak 22.

(1) Utovar i istovar opasnih tvari obavlja se, u pravilu, danju. Ako se utovar ili istovar opasnih tvari obavlja noću, rasvjeta na mjestu utovara i istovara mora biti električna.

(2) Ako se obavlja utovar ili istovar opasnih tvari iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona električni uređaji moraju biti izrađeni sukladno tehničkim normativima za smještaj u zonama ugroženim od požara i eksplozije.

Članak 23.

(1) Uređaji za utovar i istovar opasnih tvari moraju biti ispravni, tako da je isključena svaka mogućnost curenja, odnosno istjecanja ili prosipanja opasne tvari.

(2) Korisnik ovih uređaja mora prije utovara ili istovara biti u mogućnosti dokazati njihovu ispravnost.

Članak 24.

(1) Zatvoreni prostor u kojem se utovaruju ili istovaruju opasne tvari koje oslobadaju zapaljive plinove ili utovaraju ili istovaraju radioaktivne tvari, mora biti opskrbljen najmanje jednim aparatom za mjerenje koncentracije plinova u zraku,odnosno radioaktivnosti u tom prostoru.

(2) Aparati za mjerenje koncentracije plinova, odnosno radioaktivosti moraju se redovito pregledavati i baždariti što je u nadležnosti ovlaštene organizacije, o čemu se mora voditi odgovarajuća evidencija.

Članak 25.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju utovar i istovar opasnih tvari dužne su kontrolirati ispravnost uređaja i električnih instalacija na mjestima na kojima se utovaraju ili istovaraju opasne tvari, organizirati stručni nadzor tih nijesta i brinuti o ispravnosti uređaja i opreme za pretovar i zaštitu te o tomu voditi evidenciju.

Članak 26.

(1) Prljevozna sredstva, za vrijeme utovara ili istovara eksplozivnih tvari te zapaljivih tvari čije je plamište niže od 55 stupnjeva C, kao i zapaljivih tvari čija je temperatura prilikom utovara ili istovara veća od 4/5 temperature plamišta, moraju biti uzemljena zbog odvođenja statičkog elektriciteta:

(2) Za vrijeme utovara ili istovara eksplozivnth i zapaljivih tvari iz 5tavka 1. ovoga članka iz vozila na motorni pogon, rad motora i uređaja za zagrijavanje kabine mora kiiti zaustavljen, osim ako se motor koristi za pogon pumpi za utovar - istovar. Motor, pumpe i ispušni sustav moraju biti smješteni ili osigurani tako da onemoguće bilo kakvu opasnost izazvanu grijanjem ili paljenjem.

3. Prijevoz

Članak 27.

(1) Prijevoz opasnih tvari rilogu obavljati pravne i fizičke osobe pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim temeljem ovoga Zakona.

(2) Pravne i fizičke osobe koje predaju na prijevoz opaskbu tvar ili je prevoze osobnim prijevoznim sredstvima dužne su opasnu tvar pripremiti tako da udovoljava svim propisanim uvjetima za njezin prijevoz.

(3) Opasna tvar ne smije se predavati ni primiti na prijevoz, ako nije udovoljeno propisanim uvjetima za njezin prijevoz.

Članak 28.

Nadležno ministarstvo, odnosno nadležno tijelo državne uprave koje izdaje odobrenje za prijevoz, može zabraniti prijevoz pojedinih vrsta opasnih tvari preko određenog područja ili odrediti da se te vrste opasnih tvari prevoze samo određenom vrstom prijevoznih sredstava.

Članak 29.

Prijevozna sredstva kojima se prevoze opasne tvari moraju biti tehnički ispravna, izrađena, opremljena i obilježena u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 30.

(1) Opasne tvari ne smiju se predavati niti primati na prijevoz kao prtljaga.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u prtljazi se mogu prenositi aparati, naprave i drugi slični predmeti koji sadrže minimalne kolčine opasnih tvari koje nisu opasne za okoliš, a služe za osobnu uporabu (upaljači za cigarete, šibice, sprej, lakovi za kosu i sl.).

Članak 3l.

Pravne i fizičke osobe koje prevoze opasne tvari dužne su u slučaju nestanka opasne tvari pri prijevozu poduzeti potrebne mjere da se ona pronađe, a o opasnosti opasne tvari obavijestiti nadležnu sanitarnu inspekciju i najbližu policijsku upravu, odnosno stanicu, a prema potrebi i javnost.

Članak 32.

(1) Ispale ili bilo na koji način prilikom prijevoza prosute opasne tvari, prijevoznik je dužan osigurati, prikupiti i odstraniti, odnosno smjestiti na za to odredenim mjestima ili ih na drugi način učiniti bezopasnim, a o tomu obavijestiti najbližu policijsku upravu, odnosno stanicu, a prema potrebi, i najbliže tijelo sanitarne inspekcije.

(2) Ako prijevoznik bije u mogućnosti ispale ili prosute opasne tvari prikupiti, odstraniti, smjestiti na određeno mjesto ili na drugi način neutralizirati, zbog kojih postoji opasnost od kontaminacije životnog okoliša, prijevoznik je dužan na vidljiv način označiti takvo mjesto, a o tomu odmah obavijestiti najbližu policijsku upravu i do dolaska policije osobama i životinjama spriječiti pristup tom mjestu. Ministarstvo unutarnjih poslova pozvat će poduzeće koje raspolaže tehničkim sredstvima za,obavljanje takvoga zadatka da to uradi na račun prijevoznika.

(3) Mjesta iz stavka 1. ovoga čkanka određuje ministar graditeljstva i zaštite okoliša u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, ministrom zdravstva i ministrom unutarnjih poslova.

Članak 33.

(1) Pošiljatelj koji,opasne tvari daje na prijevoz dnžan je za svaku pošiljku opasne tvari ispostaviti ispravu o prijevozu i upute o posebnim mjerama sigurnosti što se prilikom prijevoza opasne tvari moraju poduzeti i predati ih prijevozniku.

(2) Isprava o prijevozu opasne tvari mora sadržavati:

- podatke o vrsti opasne tvari (kemijski, tehnički i trgovački naziv opasne tvari, klasu kojoj pripada i redni broj u toj klasi te, identifikacijski broj iz odgovarajućeg međunarodnog sporazuma kad je on utvrđen),- podatke o količini opasne tvari (bruto masa i neto-masa, broj komada i dr.),

- naznaku pošfljatelja da je udovoljeno uvjetima propisanim za prijevoz dotične opasne tvari,

- naziv, odnosno ime i prezime, adresu i telefonski broj pošiljatelja i primatelja,

- naznaku da je uz ispravu o prijevozu opasne tvari prijevozniku predana i pismena uputa o posebnim mjerama sigurnosti koja se prilikom prijevoza opasne tvari, moraju poduzimati,

- potpis i pečat pošiljatelja.

(3) Iznimno od odredbe stauka 1. ovoga članka, isprava o prijevozu opasne tvari ne ispostavlja se, ako tovarni list ili druga odgovarajuća isprava n prijevozu sadrži sve podatke o opasnoj tvari navedene u stavku 2. ovoga- članka.

Članak 34.

Isprava o prijevozu opasne tvari koja se upućuje u inozemstvo mora biti napisana na hrvatskom jeziku i na jednom od jezika: engleskom, njemaćkom ili francuskom.

Članak 35.

(1) Isprava o prijevozu opasne tvari ispostavlja se u tri istovjetna primjerka, od kojih jedan ostaje kod pošiljatelja drugi se uručuje prijevozniku, a treći se dostavlja primatelju opasne tvari.

(2) Osoba koja upravlja prijevoznim sredstvima kojima se prevoze opasne tvari dužna je posjedovati ispravu o prijevozu opasne tvari potvrdu o ispitivanju vozila, valjani certifikat o ispravnosti vozila - cisterne odnosno njihova , vučna vozila, potvrdu (certifikat) o stručnoj osposobljenosti za upravljanje tim vozilom i uputu o posebnim mjerama sigurnosti.

Članak 36.

Upute o posebnim mjerama sigurnosti koje se pri prijevozu opasnih tvari moraju poduzimati treba sadržavati:

- vrste opasnosti i posljedice koje može izazvati opasna tvar,

- posebne mjere koje treba poduzeti prilikom prijevoza opasnih tvari i mjere za sprečavanje, odnosno ublažavanje štetnih posljedica koje mogu nastati zbog nezgode ili nesreće u prijevoznom sredstvu (požar, lom ambalaže, prosipanje ili istjecanje opasne tvari i sl.),

- postupak s osobom koja dođe u dodir s opasnom tvari,

- naziv, adresu i telefonski broj poduzeća koje se mora obavijestiti o nezgodi ili nesreći što se dogodila prilikom prijevoza opasne tvari.

Članak 73.

Prijevoznik ili osoba koja upravlja prijevosnim sredstvom kojim se prevozi opasna tvar dužni su na ispravi o prijevozu opasne tvari svojim potpisom potvrditi primitak deklarirane opasne tvari za prijevoz.

Članak 38:

(1) Ako tijekom prijevoza prijevoznik ili osoba koja upravlja prtjevoznim sredstaom kojim se prevozi opasna tvar utvrdi ili na drugi način sazna da prevozi opasnu tvar čiji je prijevoz zabranjen, dužna je odmah obustaviti prijevoz opasne tvari na prvom mjestu koje zadovoljava sigurne uvjete i o tomu obavijestiti najbližu policijsku upravu, odnosno stanicu te pošiljatelja.

(2) Pošiljatelj opasne tvari iz stavka 1. ovoga članka dužan je odmati nakon primitka obavijesti o obustavi prijevoza preuzeti opasnu tvar i poduzeti odgovarajuće mjere da ne dođe do ugrožavanja zdravlja ljudi, životnog okoliša i dobara ili otkloniti utvrđene nedostatke.

Članak 39.

(1) Prijevoznik ili osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna tvar, koja tijekom prijevoza utvrdi da prevozi opasnu tvar što ne udovoljova uvjetima propisanim za prijevoz ili što nije -deklarirana kao opasna tvar ili je netočno deklarirana, dužna je obussviti prijevoz opasne tvari na prvom mjestu koje zadovoljava sigurne uvjete i o tome obavijestiti pošiljatelja, odnosno davatelja odobrenja za prijevoz.

(2) Pošiljatelj opasne tvari iz stavka 1. ovoga članka dužan je odmah nakon primitka obavijestiti o obustavi prijevoza, otkloniti utvrđene nedostatke ili preuzeti opasne tvari.

III. POSEBNE MJERE SIGURNOSTI ZA PRIEVOZ ODREĐENIH VRSTA OPASNIH TVARI

I. Eksplozivne tvari

Članak 40.

Utovar i istovar eksplozivnih tvari (klase 1 ) izvan kruga poduzeća koja te tvari proizvode ili drže za svoju,redovitu djelatnost, može se obavljati samo na mjestima koja odredi ministar unutarnjih poslova.

Članak 41.

(1) Za prijevoz eksplozivnih tvari potrebno je odobrenje.

(2) Odobrenje za prijevoz eksplozivnih tvari v unutarnjem prometu izdaje policijska uprava prema mjestu iz kojeg se šalje pošiljka, a za prijevoz preko granice ili teritorija Republike Hrvatske (ulaz, izlaz i provoz) Ministarstvo unutarnjih poslova.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno ako se eksplozivne tvari prevoze za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske ili Ministarstva unutarnjih poslova uz vojno ili Policijsko osiguranje.

(4) Odobrenje za prijevoz eksplozivnih tvari neće se izdati podnositelju zahtjeva ako se utvrdi da ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 42.

Pravnoj ili fizičkoj osobi čija je djelatnost vezana za uporabu eksplozivnih tvari može se izdati odobrenje za višekratni prijevoz tih tvari s rokom valjanosti do jedan mjesec i to u slučajevima kada se prijevoz obavlja uvijek u iste dane u tjednu i iste sate i na istom putu (relaciji) od polazišta do o,dredišta.

Članak 43.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari sadrži:

- naziv, odnosno ime i prezime te adresu pošiljatelja,

- vrstu, tehnički naziv, količinu i način pakiranja eksplozivne tvari,

- rubni i identifikacijski broj, ako postoji, pod kojim se eksplozivna tvar vodi u nomenklaturi opasnih tvari odgovarajućeg međunarodnog sporazuma za prijevoz opasnih tvari,

- naziv i adresu proizvođača eksplozivne tvari,

- naziv, odnosno ime i prezime te adresu prijevoznika,

- datum i približan sat početka prijevoza, pravac kretanja (itinerer) i odredište,

- naznaku vrste i oznaku prijevoznog sredstva,

- naziv, odnosno, ime i prezime i adresu primatelja,

- izvanredne mjere sigurnosti za vrijeme prijevoza eksplozivne tvari,

- naziv ulaznog ili izlaznog graničnog prijelaza i vrijeme kada će se eksplozivna tvar prevesti preko graničnog prijelaza, odnosno teritorija Republke Hrvatske.

(2) Kada se obavlja prijevoz (uvoz ili izvoz) preko državne granice zatitjev podnosi poduzeće koje se bavi prometom ili proizvodnjom eksplozivnih tvari, Uz navedene podatke treba navesti broj i datum odobrenja za bavljenje prometom ili proizvodnjom eksplozivnih tvari.

(3) Za provoz eksplozivnih tvari preko teritorija Republike Hrvatske zahtjev podnosi prijevoznik.

(4) Ministarstvo unutarnjih,poslova, odnosno policijska uprava vodi evidenciju o izdatim odobrenjima za prijevoz eksplozivnih tvari.

Članak 44.

(1) Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno policijska uprava nadležna za izdavanje odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari može, prema potrebi, narediti poduzimanje i posebnih mjera sigurnosti prilikom prljevoza određene eksplozivrie tvari (smjer kretanja, pratnja pošiljatelja ili prijevoznika, pratnja policije i dr.).

(2) Troškove posebnih mjera sigurnosti iz stavka 1. ovoga članka u unutarnjem prometu snosi pošiljatelj eksplozivne tvari, a,prilikom uvoza ili izvoza podnositelj zahtjeva iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, a prilikom prijeoza eksplozivnih tvari - prijevoznik.

Članak 45.

Kada se obavlja prijevoz,eksplozivnih tvari preko držvne granice, prijevoznik je dužan najkasnije 24 sata prije dolaska na granični prjelaz dostaviti nadležnoj policijskoj ,upravi obavijest koja sadrži:

- vrstu i registracijski broj prijevoznog sredstva kojim će se prevesti eksplozivna tvar,

- osobne podatke o osobama koje će obavljati prijevoz eksplozivnih tvari,

- broj i datum izdavanja odobrenja za prijevoz,

- vrstu i količinu eksplozivnih tvari,

- pravac kretanja (itinerer) prijevoznog sredstva,

- ime, odnosno naziv, te adresu korisnika eksplozivnih tvari.

Članak 46.

Ako je ugovoren uvoz, izvoz ili provoz veće količine eksplozivnlh tvari koje se ne mogu prevesti preko granice Republike Hrvatske jednim prijevoznim sredstvom niti istodobno s više prijevoznih sredstava, odobrenje za prijevoz može se izdati za cijelu količinu eksplozivnih tvari. U tom se slučaju cijela količina eksplozivnih tvari mora prevesti preko istog graničnog prijelaza i u roku koji ne može biti duži od tri mjeseca.

Članak 47.

(1) Eksplozivne tvari i sredstva za njihovo iniciranje ne smiju se zajedno prevoziti u istom prostoru prijevoznog sredstva.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka neće se primjenjivati na prijevoz predmeta napunjenih eksplozivnim tvarima kod kojih su sredstva za paljenje ugrađena tijekom proizvodnje (streljiva, protutučne rakete, privredno streljivo i, dr.) ni na zajednički prijevoz eksploziva i potrebne količine detonatorskog štapina za taj eksploziv i upaljače uz uvjet da količine tih tvari ne prelaze količine propisane "malim količinama" prema rubnom broju 10011.

(3) Eksplozivne tvari nije dopušteno prevoziti u vozačevoj kabini niti u prostoru prijevoznog sredstva u kojem se prevoze osobe.

Članak 48.

Poduzeće i druge pravne osobe i pojedinci koji prevoze eksplozivne tvari dužni su o svakoj nestaloj količini eksplozivnih tvari prilikom prijevoza odmah obavijestiti najbližu policijsku upravu, odnosno stanicu.

2. Plinovi

Članak 49.

Posude koje su namijenjene za prijevoz određenog plina mogu se puniti i drugom vrstom plina uz uvjet da pokusni tlak za taj plin ne bude veći od pokusnog tlaka za koji je posuda ispitana i da naziv plina i najveća dopuštena težina punjenja budu upisani na posudi, uzimajući pritom u obzir odgovarajuće mjere sigurnosti koje zahtijevaju osobine pojedinog plina.

Članak 50.

Posude u kojima se prevoze plinovi moraju biti opskrbljene ispravnim ventilima. Ventili na tim posudama moraju biti propisno zaštićeni zaštitnom kapom ili zaštitnim prstenom i hermetički zatvoreni za vrijeme prijevoza.

Članak 51.

(1) Posude s plinovilna prevoze se, po pravilki, otvorenim prijevoznim sredstvima na kojem teret mora biti zaštićen od štetnih atmosferskih utjecaja, osim posuda koje su izrađene od materijala otpornog na atmosferske utjecaje.

(2) Posude s plinovima mogu se prevoziti i zatvorenim prijevoznim sredstvom, ako ono ima ventilacijski uređaj ili je omogućeno stalno provjetravanje.

(3) Osoblje prijevoznog sredstva kojim se prevoze otrovni plinovi i druge opasne tvari koje stvaraju pare i plinove opasne za zdravlje mora za vrIjeme prijevoza imati odgovarajuću opremu za osobnu zaštitu.

3. Zapaljive tekućine

Članak 52.

(1) Posude u kojima se prevoze zapaljive tekućine moraju udovoljiti tehničkim uvjetima propisanim za dotičnu vrstu zapaljivih tekućina i odgoverajuće označene.

(2) Ako se zapaljive tekućine prevoze u metalnim bačvama ili metalnim bocama, one moraju biti izrađene prema propisima i normama i odgovarajuće označene.

4. Otrovi

Članak 53.

(1) Za prijevoz otrova preko državne granice ili teritorija Republike Hrvatske (uvoz, izvoz i provoz) potrebno je odobrenje koje izdaje Miriistarstvo zdravstva.

(2) Iznimno, manje količine otrova namijenjene za laboratorijske i znanstvene svrhe mogu se prevoziti preko državne granice ili teritorija Repubjike Hrvatske, bez odobrenja iz stavka 1. ovoga članka. Ministar zdravstva propisuje koja se količina smatra manjom količinom namijenjenoj za laboratorijske i znanštvene svrhe.

Članak 54.

(1) Za prijevoz otrova u unutarnjem prometu potrebno je odobrenje.

(2) Ako se prevoze male količine otrova, propisane ADR-om, rubni broj 10011 nije potrebno odobrenje za prijevoz.

(3) Odobrenje za prijevoz otrova iz stavka 1. ovoga članka izdaje nadležni županijski ured odnosno nadležni ured Grada Zagreba za poslove zdravstva na čijem području prijevoz počinje.

(4) Odobrenje iz stavke 1. ovoga članka nije potrebno ako se otrovi prevoze za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske ili Ministarstva unutarnjfh poslova, uz vojno ili policijsko osiguranje.

(5) Odobrenje za prijevoz otrova neće se izdati podnositelju zahtjeva ako so utvrdi da ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 55.

(1) Ministarstvo zdravstva te nadležno tijelo državne uprave iz članka 54. stavka 3. ovoga Zakona može, prema potrebi narediti poduzimanje i potrebnih mjera sigurnosti prilikom prijevoza određenog otrova.

(2) Troškove posebnih mjera sigurnosti iz stavka 1. ovoga članka u unutarnjem prometn podnosi pošiljatelj otrova, a u međunarodnom prometu snosi prijevoznik.

Članak 56

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz otrova podnosi pošiljatelj otrova.

(2) Zatitjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

- naziv, odnosno ime i prezime i adresu pošiljatelja,

- naziv, odnosno ime i prezime i adresu prijevoznika,

- naziv i količinu otrova, · način , pakiranja otrova i identifikacijski broj,

- naznaku vrste i oznaku prijevoznog sredstva,

- naziv, odnosno ime i prezime i adresu primatelja,

- datum i približan sat početka. prijevoza, pravac kretanja prijevoznog sredstva.

(3) Uz zahtjev iz stavke 1. ovoga članka pošiljatelj je dužan priložiti upute o posebnim mjerama sigurnosti prilikom prijevoza otrova.

Članak 57.

(1) Otrovi se ne smiju prevoziti u istom teretnom prostoru sa živežnim namirnicama, stočnom hranom, lijekovima i predmetima opće up trebe koji su određeni posebnim propisom te podliježu zdravstvenom nadzoru.

(2) Ako se tijekom prijevoza otrova, otrov prosipa ili istječe zbog oštećenja prijevoznog sredstva ili iz drugih razloga zbog kojih postoji opasnost od kontaminacije životnog okoliša, prijevoznik je dužana na vidljiv način označiti mjesto na kojem se otrov prosipao, i o tomu odmah obavijestiti najbliže tijelo sanitarne inspekcije ili najbližu polieijsku upravu, odnosno stanicu i do dolaska sanitarnog inspektora, odnosno policijskog djelatnika spriječiti osobama i životinjama pristup toin mjeatu.

6. Radioaktivne tvari

Članak 58.

(1) Radioaktivne tvar mogu se pakiratt i prevoziti samo u ambalaži namijenjeno za određenu vrstu radioaktivnih tvari, ovisno o veličini i jakosti izvora, agregatnom stanju i drugim svojstvima radioaktivne tvari.

(2) Doza zračenja na površini ambalaže i na određenoj udaljenosti od ambalaže, te razina kontaminacije na površini ambalaže ne smije biti veća od iznosa određenih za vrstu i kategoriju pakiranja i predviđenih propisima o zaštiti od ionizirajućih zračenja i međunarodnim sporazumima o prijevozu opasnih tvari u pojedinim granama prometa.

Članak 59.

Ako je radioaktivna tvar istodobno i toksična, eksplozivna ili zapaljiva, prilikom pripreme takve radioaktivne tvari za prijevoz i ze vrijeme prijevoza moraju se poduzeti mjere sigurnosti propisane za svaka od navedenih vrsta opasnosti.

Članak 60.

Radioaktivne tvari ne smiju se prevoditi u unutarnjem prometu u istome teretnom prostoru sa živežnim namirnicama, lijekovima i stočnom hranom te predmetima opće uporabe koji su određehi ·posebnim propisom i podliježu zdravstvenom nadzoru.

Članak 61.

(1) Za prijevoz radioaktivnih tvari potrebno je odobrenje.

(2) Odobrenje za prijevoz radioaktivnih tvari u unutarnjem prometu i za prijeivoz preko državne granice, odnosno teritorija Republike Hrvatske, izdaje Ministarstvo zdravstva.

(3) Za prijevoz radioaktivnih tvari preko državne granice potrebna je i suglasdost Ministarstva unutarnjih poslova.

(4) Ministarstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu prema potrebi narediti podluzimanje i posebniti mjera sigurnosti prilikont prijevoza određene radioaktivne tvari.

(5) Troškove za provedbu mjera iz stavka 4. ovoga članka u unutarnjem prometu snosi pošiljatetj radioaktivne tvari, a prilikom izvoza, uvoza ili provoza radioaktivne tvari - prijevoznik.

(6) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno, ako se radioaktivne tvari prevoze za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova uz vojno ili policijsko osiguranje.

(7) Odobrenje za prijevoz radioaktivnih tvari neće se izdati podnositelju zahtjeva ako se utvrdi da ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 62.

(1) Pravnoj osobi čija je djelatnost vezana za korištenje radioaktivne tvari može se izdati odobrenje za višekratni prijevoz te tvari s rokom valjanosti do šest mjeseci - iznimno jednu godinu.

(2) U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka mora se naznačiti količina radioaktivne tvari, odnosno broj izvora ionizirajućeg zračenja i njihova ukupna aktivnost koji se.mogu zajedno prevoziti određenim prijevoznim sredstvom.

Članak 63.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz radioaktivne tvari podnosi pošiljatelj radioaktivne tvari.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

- naziv, odnosno ime i prezime i adresu prijevoznika, a ako se prijevoz obavlja preko granice Republike Hrvatske i naziv, odnosno osobno ime i adresu uvoznika, odnosno izvoznika radioaktivne tvari,

- naziv i adresu poduzeća koje je pakiralo pošiljku,

- naziv i adresu proizvodača radioaktivne tvari,

- naziv vrste i tehnički naziv radioaktivnih tvari,

- jakost izvora, maksimalno zračenje na površini ambalaže i na udaljenosti 1 m od ambalaže izraženo u mrem/satu i način mjerenja radioaktivnosti tvari (ukupna i pojedinačna aktivnost),

- rubni broj po ADR-u i indentifikacijski broj, ako postoji,

- oznaku prijevoznog sredstva (zrakoplov, željeznica, brod, cestovno vozilo),

- pravac kretapja (itinerer) prijevoznog sredstva, _

- naziv ulaznoga i izlaznoga graničnog prijelaza ako se prijevoz obavlja preko granice Republike Hrvatske,

- naziv, odnosno ime i prezime i adresu primatelja,

- datum ili približno vrijeme početka prijevoza.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pošiljatelj je dužan priložiti:

- prijepis odobrenja za proizvodnju, promet i uporabu radioaktivne tvari koja se prevozi,

- atest o ambalaži radioaktivnih tvari,

- uputu o posebnim mjerama sigurnosti prilikom prijevoza radioaktivnih tvari,

- popis posebne zaštitne opreme.

Članak 64.

Prljevoznik je obvezan najkssnije 24 sata prije početka prijevoza radioaktivne tvari Mintstarstvu zdravstva dostaviti obavijest koja sadrži:

- vrstu i registracijski broj prijevoznog sredstva kojim će se prevesti radioaktivna tvar,

- broj i datum izdanja odobrenja za prijevoz,

- vrstu i količinu radioaktivne tvari, odnosno broj izvora i njihovu ukupnu aktivnost,

- osobne podatke o osobama:koje će obavljati prijevoz radioaktivne tvari,

- vrijeme i mjesto početka prijevoza radioaktivne tvari pravac kretanja (itinerer) prijevoznog sredstava,

- vrijeme dolaska prijevoznog sredstva s radioaktivnom tvarima na mjesto uporabe te ime, odnosno naziv i adresu korisnika.

Članak 65.

Radioaktivne tvari koje u slučaju nesreće mogu prouzročiti kontaminaciju ili zračenjem ugroziti životnu okolinu prevoze se uz pratnju osobe osposobljene za rukovanje tim tvarima.

Članak 66.

(1) Ako se radioaktivna tvar rasipa, prijevoznik je dužan na vidljiv način obilježiti mjesto na kojem se tvar rasula i do dolaska stručne osobe osobama i životinjama spriječiti pristup tom mjestu

(2) Ako se tijekom prijevoza rasipaju ili nestanu radioaktivne tvari, prijevoznik je dužan o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku upravu, odnosno stanicu, a po mogućnosti i najbliže tijelo sanitarne inspekcije.

IV. POSBNE MJERE SIGURNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI PO GRANAMA PROMETA

1. Prijevoz u cestovnom prometu

Članak 67.

1.U vozilu kojim se prevoze opasne tvari ne smiju se nalaziti druge osobe osim vozača, suvozača i pratitelja.

Članak 68.

(1) U vozilu kojim se prevoze eksplozivne tvari (klase 1), osim vozača mora se nalaziti i suvozač.

(2) Suvozač mora biti osposobljen za upravljanje takvim vozilom i za rukovanje opasnom tvari koju prevozi.

Članak 69.

(1) U vozilu kojim se prevoze opasne tvari, osim pogonskog goriva, ne smiju se držati tvari koje mogu izazvati požar.

(2) Na vozilu natovarenim eksplozivnim tvarima ili zapaljivim tvarima čije je plamište ispod 55 stupnjeva C ili cisternama koje su prevozile te tvari, a nisu očišćene, ne smiju , se obavljati popravci koji zbog iskrenja ili udarca mogu izazvati eksploziju ili požar.

(3) U kabini kao ni u blizini vozila kojim se prevoze opasne tvari iz stavka 2. ovoga članka, pušenje nije dopušteno.

Članak 70.

(1).Od trenutka primitka do trenutka predaje opasne tvari vozač motornog vozila ne smlje se udaljavati od vozila kojim se prevozi opasna tvar.

(2) Vozač može napustiti vozilo, ovisno o klasi i količini opasne tvari koju prevozi sukladno odredbama ADR-a koje propisuju sljedeće načine ostavljanja vozila:

a) na parkiralištu pod nadzorom čuvara, koji fe upoznat sa svojstvima tereta i boravištem vozača,

b) na javnom ili privatnom parkiralištu za vozila gdje vozilima ne prijeti opasnost od drugih vozila,

c) na pogodnom otvorenom prostoru odvojenom dnevnog prometa ili stambenih objekata gdje normalno ljudi druga vozila uobičajeno ne prolaze niti dolaze

(3) Mogućnošti parkiranja dopuštene točkom "b" mogu se korlstiti jedino ako nije moguće osigurati mogućnosti iz točke "a", a onemogućnosti opisane podstavkom "c" tek onda, ako nije moguće osigurati uvjete opisane točkama a" i "b".

Članak 71.

(1) O svakoj nezgodi ili nesreći koja se dogodi prilikom prijevoza opasnih tvari čije posljedice posada motornog vozila ne može sama otkloniti ili zbog kojih ne može nastaviti vožnju, jedan od članova posade dužan je odmah obavijestiti najbližu policijsku upravu, odnosno stanicu ili ispostavu.

(2) Ako se u motornom,vozilu s opasnim tvarima koje je pretrpjelo nezgodu ili nesreću nalazi samo vozač, osoba koja se zatekla na mjestu nezgode ili nesreće ili osoba koja prva naiđe na to mjesto dužna je, na zahtjev vozača, o tomu obavijestiti najbližu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu ili ispostavu.

Članak 72.

(1) Opasne tvari mogu se prevoziti motornim i priključnim vozilima posebno konstruiranim za prijevoz pojedine opasne tvari koja udovoljavaju uvjetima propisanim ovim zakonom i ADR-om.

(2) Ispitivanje vozila iz stavka 1. ovoga članka obavlja stručna organizacija koju ovlasti Ministarstvo pomorstva, prometa i veza uz saglasnost Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva gospodarstva. Popis ovlaštenih pravnih osoba objavit će se u "Narodnim novinama".

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, danju i to ze vrijeme dobre vidljivosti mogu se prevoziti i ostalim prijevoznim sredstvima (kombi vozilom, osobnim vozilom, teretnim triciklom i sl.) male količine opasnih tvari koje su definirane ADR-om (rubni broj l0011).

(4) Prilikom prijevoza opasnik tvari sredstvima i u količinama iz stavka 3. ovoga članka ne moraju se primjenjivati odredbe članka 6. stavka 2., članka 18. do 21., članka 25. do 27., članka 33., članka 36., članka 67., 68., 69., 73., 77. i.81. ovoga Zakona.

(5) Radioaktivrie tvari mogu se prevoziti prijevoznim sredstvim iz stavka 3. ovoga članka, ako to odobri Ministarstvo zdravstva.

Članak 73.

(1) Vozila za prijevoz opasnih tvart iz članka 26. stavka 1. ovoga zahona moraju imati galvanski povezane sve metalne dijelove i imati barem dvije pločice na zadnjem kraju vozila (lijevo i desno) preko kojih će se vozilo moći uzemljiti(povezati) zbog pratnjenja eventualnog statičkog elektriciteta i uređaj na prednjoj osovini za odvod statičkog elektriciteta na kolnik.

(2) Vozila koja prevoze opasne tvari moraju imati odgovarajući prekidač kojim se mogu isključiti svi strujni krugovi (tahograf može ostati uključen), a vozila na kojim to predviđa ADR moraju imati uređaj za isključivanje svih strujnih krugova (tahograf može ostati uključen) s dva mjesta iz kabine nadohvat ruke vozača i s vanjske strane vozila koji mora biti vidno označen.

Članak 74.

(1) Vozilo kojim se prevoze opatsne tvari mora imati dva znaka za označavanje vozila kojim se prevoze opasne tvari.

(2) Ako se opasna tvar nalazi u spisku BS ADR-a, na znacima za označavanje vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti u gornjem redu ispisani brojevi stupnja opasnosti, a u donjem redu identifikacijski broj tvari koja se prevozi.

(3) Znakovi za označavanje vozila kojim se prevoze opasne tvari, identifikacijski brojevi pojedinih opasnih tvari te mjesta za postavljanje,znakova na vozilu moraju biti izvedeni u skladu s odredbama ADR-a.

(4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se i kad se motornim vozilom prevoze prazne neočišćene posude u kojima su se nalazile opasne tvari.

Članak 75.

Ako se opasne tvari prevoze prijevoznim sredstvima iz članka 72. stavka 3. ovoga Zakona, umjesto znaka za označavanje vozila kojim se prevoze opasne tvari može se upotrijebiti zastavica istog oblika, dimenzija i boja, koja na prijevoznom sredstvu mora bitt istaknuta na vidljivu mjestu.

Članak 76.

(1) Motorno i priključno vozilo kojim se prevoze radioaktivne tvari mora imati umjesto znaka za označavanje vozila kojim se prevoze opasne tvari, tri znaka za označavanje vozila kojim se prevoze radioaktivne tvari.

(2) Znakovi za označavanje vozila kojim se prevoze radioaktivne tvari stavljaju se na bčene i stražnju stranu motornog i priključnog vozila.

Članak 77.

(1) Motorno vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora, osim opreme predviđene općim propisima i odredbama ADR-a, imati i sljedeću opremu:

1. vozački alat i dizalicu za vozilo,

2. najmanje dva aparata za gašenje požara, od kojih jedan za gašenje požara na motoru, a drugi za gašenje početnog požara na tovaru vozila i to takvo punjenje koje, glede količine i drugih svojstava opasne tvari, omogućava uspješno gašenje požara,

3. dvije rućne baterijske električne svjetiljke s treptavom ili stalnom svjetlošću narančaste boje, koja se vidi s udaljenosti od najmanje 150 m,

4. dva znaka kojima se označava motorno vozilo zaustavljeno na kolnku,

5. dvije zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne tvari,

6. dvije lopate i jedan trnokop,

7. jednu prenosivu baterijsku svjetiljku s bijelim svjetlom.

(2) Osim opreme iz stavka 1. točke i. do 4. i točke 6. ovoga članka motorno vozilo kojim se prevoze radioaktivne tvari mora imati:

1. uređaj za kontrolu zračenja i sredstava za zaštitu i označavanje terena,

2. dvije zastavice za označavanje vozila kojim se prevoze radioaktivne tvari,

Članak 78.

(1) Ako se opasne tvari prevoze priključnim vozilom na kojem osovina ili osovine imaju jednostruke kotače, a razmak do susjedne osovlne je veći od dva metra, osovina s jednostruhim kotačima mora imati uređaj koji će vozču dojaviti svjetlosnim ili zvučnim signalom pad pritidska u kotaču za više od 20 posto.

(2) Priključno vozilo kojima se prevoze opasne tvari, a koje nema mogućnost antomastskog kočenja u slučaju da dođe do prekida spojnih veza s vučnim vozilom, mora biti vezano s vučnim vozilom pomoću gibljive veze (lanci, čelično uže i sl.), koja će, u slučaju da dođe do prekida spojnih veza s vučnim vozilom, zedržati kretanje prlključnog vozila iza vučnog vozila.

(3) Ćvrstoća veze iz stavka 2, ovoga članka mora biti proračunata ovisno o največoj dopuštenoj masi prikolice.

Članak 79.

(1) Motorno vozilo kojim se prevoze opasne tvari za čiji se prijevoz traži odobre je nadležnog organa, može se kretati samo cestama koje su određene za kretanje takvih vozila.

(2) Motorna vozila kojima se prevoze opasne tvari mogu se zaustavljati i parkirati samo na mjestima koja su za tu vrstu vozila određena i obilježena.

(3) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, uz suglasnost Ministarstva nadležnog za odobrenje prijevoza određene opasne tvari, određuje ceste iz stavka 1. i mjesta za parkiranje iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Vozač koji je zbog kvara na vozilu, prometne nezgode ili nesreće, utovara ili istovara ili zbog drugoga opravdanoga razloga prisiljen vozilo s opasnom tvari zaustaviti na kolniku ili na parkirališu u naselju, dužan je poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne prouzroči opasnost za druga vozila, a osobito da sudionike u prometu upozoriti na opasnost:

1. danju i noću - postavljanjem iza zaustavljenog vozila dva znaka kojim se označava motorno vozilo zaustavljeno na kolniku,

2. noću i u vrijenie smanjenja vidljivosti zbog nepogodnih atmosferskih ili drugIh prilika - postevljanjem svjetiljke iz članka 77. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,

3. upućivanjem suvozača ili pratitelja pošiljke da na udaljenosti od najmanje 150 m iza zaustavljenog vozila, danju zastavicom za označivanje vozila kojim se prevoze opasne tvari, a noću i u uvjetima slabe vidljivosti - svjetiljkom upozorava vozače koji nailaze onom stranom kolnika na kojoj se nalazi zaustavljeno vozilo, da pravodobno zaustave vozila ili smanje brzinu i da se pripreme za sigurno obilaženje zaustavljenog vozila.

(5) Znakovi i svjetiljke iz stavka 4. točke 1. i 2. ovoga članha postavljaju se na udaljenosti od najmanje 50 m od vozila i to tako da budu vidljivi s udaljenosti od najmanje 150 m za vozače motornih vozila koja nailaze istoln stranom kolnika na kojoj se nalazi zaustavljeno vozilo.

Članak 80.

Propise o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu,(priprema opasnih tvari za prijevoz, utovar, pretovar, istovar i usputne manipulacije) donosi mfnistar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza te ministrom zdravstva.

2. Prijevoz opsnih tvari kroz tunel

Članak 8l.

(1) Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari, a označeno je šifrom osnovne opasnosti, prema ADRU-u kojoj je prvi broj 2 osim 20, ili ga čine dva jednaka broja ili počinje znakom "X" ili se prevoze eksplozivne tvari kroz tunel dužine veće od 500 m, mora imati jednu svjetiljku treptajućeg ili rotirajućeg svjetla narančaste boje.

(2) Svjetiljka mora biti postavljena na vozilo tako da je dobro vidljiva iz svih smjerova i mora se uključiti 50 m prije ulaza u tunel.

Članak 82.

(1) Prije prijevoza opasnih tvari navedenih u članku 81. ovoga Zakona kroz tunel duži od 500 m prijevoznik je dužan ishoditi suglasnost za prolaz kroz tunel od organizacije za održavanje i upravljanje tunelom.

(2) Prijevoz opasnIh tvari iz članka 81. ovoga Zakona kroz tunel, dužine veće od 500 m, osim eksplozivnih tvari, dopušten je samo uz pratnju najmanje jednog pratečeg vozila.

(3) Prijevoz eksplozivnih tvari kroz tunel iz stavka 1. ovoga članka dopušten je samo uz pratnju dva prateča vozila.

(4) Prateće vozilo mora imati najmanje jedno treptajuće ili rotirajuće svjetlo narančast boje koje mora biti uključeno za vrijeme pratnje vozila koje prevozi opasnu tvar.

(5) Pratnja pratećeg vozila iz stavka 2. i 3. ovoga članka nije potrebna kada teret prati policijsko vozilo.

Članak 83.

(1) U tunelu prilikom prijevoza opasnih tvari iz članka 81. ovoga Zakona, osim eksplozivnih tvari, prateče vozilo mora se kretati najmanje 50 m iza vozila s opasnim tvarima.

(2) Prilikom prijevoza eksplozivnih tvari kroz tunel jedno prateće vozilo mora se kretati najmanje 50 m ispred vozila, a drugo prateće vozilo na istoj udaljenosti iza vozila.

Članak 84.

Brzina kretanja motornog vozila koje prevozi opasne tvari kroz tunel ne smije biti veća od 40 km/sat.

3. Prijevoz u željezničkom prometu

Članak 85.

Opasne tvari ne smiju se prevoziti željezničkim vozilima u kojima se nalaze putnici. Prilikom prijevoza opasnih tvari u željezničkom prometu primjenjuju se osim mjera sigurnosti za prijevoz opasnih tvari propisanih ovim Zakonom i odredbe Međunarodne konvencije o prijevozu opasne robe željeznicama i Međunarodnog pravilnika o prijevozu opasne robe željeznicama (u daljnjem tekstu koji slijedi RID).

Članak 86.

"HŽ -Hrvatske željeznice" dužne su osigurati čuvanje opasnih tvari koje prevoze i to od trenutka primitka do trenutka isporuke tih tvari.

Članak 87.

(1) Željezničkim vozilima natovarenim opasnim tvarima smije se manevrirati samo ako su prije toga poduzete odgovarajuće mjere sigurnosti.

(2) "HŽ -- Hrvatske željeznice" utvrđuju mjere sigurnosti prilikoni manevriranja željezničkim vozilima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 88.

Željeznička vozila natovarena opasnim tvarima uvrštavaju se u vlak i prevoze na način i uz uvjete utvrđene općim aktima "HŽ - Hrvatskih željeznica".

4. Prijevoz na unutarnjim plovnim putovima

Članak 89.

(1) Prilikom prijevoza opasnih tvari na unutarnjim plovnim putovima, osim mjera sigurnosti propisanih ovim Zakonom, odgovarajuće se primjenjuju i odredbe Pravila europskih odredbi o međunarodnom prljevozu opasnog tereta na unutarnjim plovnim putovima (u tekstn koji slijedi ADN) i Tehničkim pravllima Hrvatskog registra,brodova koje se odnose na prijevoz, utovar i istovar opasnih tvari.

(2) Propise o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari na unutarnjim plovnim putovima donosi ministar pomorstva, prometa i veza, u suglasnosti s ministrom.unutarnjih poslova i ministrom zdravstva.

Članak 90.

(1) Na unutarnjim plovnim,putovima opasne tvari smiju se prevoziti brodovima koji su za to namijenjeni.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, opasne tvari smiju se prevoziti i putničkim brodovima ako su te tvari smještene u posebnom prostoru odvojenom od putnika.

(3) Opasne tvari mogu se prevoziti s jedne obale na, drugu obalu i skelama, ali za vrijeme prijevoza opasnih tvari na skeli se ne smiju nalaziti putnici.

Članak 91.

Manje količine opasaih tvari za potrebe domaćinstva ili radilišta mogu se raznositi i dostavljati i čamcima i plovećim napravama.

Članak 92.

(1) Za vrijeme boravka broda ili tarikera s teretom opasne tvari na privezu te zalvrijeme utovara ili istovara opasnih tvari s broda ili tankera te tijekom čišćenja i provjetravanja broda ili tankera kojim se prevoze opasne tvari zabranjeno je pušenje i upoteba,vatre i drugih sredstava koja mogu izazvati iskrenje, požar ili eksploziju na brodu i na manipulativnom prostoru priveza.

(2) Na tankerima kojima, prevoze eksplozivne ili zapaljive tvari zabrenjeno je izvan stambenih prostorija pušenje i uporaba vatre i drugih sredstava koja mogu izazvati iskrenje, požar ili eksploziju za vrijeme utovara i istovara tih tvari i za vrijeme čišćenja tankera zabranjene su navedene radnje i u stambenim prostorijama na tankeru.

(3) Odredbe iz stavka 1. i ovoga članka odnose se i na potiskivače i ine plovne obljekte koji se nalaze u potiskivanom sastavu ako se u takvom sustavu nalazi i jedan tanker.

Člank 93.

(1) Na unutarnjim plovnim putovanjima zapaljive tekućine smiju se prevoziti samo tankerima, koji su posebno izgrađeni za prijevoz tih tekućina.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zapaljive tekućine mogu se prevozi i teretnim brodovima ako je ambalaža izrađena od nelomljiva materijala.

Članak 94.

Ako se opasne tvari prevoze istim brodovima djelomice u prometu na unutarnjim plovnim putovima, a djelomice u pomorskom prometu, pramjenjuju se propis koji vrijede za prijevoz opasnih tvari pomorskom prometu.

Članlak 95.

Brodovi natovareni opasnim tvarima mogu zimovati u zimovnicama samo ako se pritom mogu provesti sve mjere sigurnosti propisane za skladištenje i čuvanje opasnih tvati.

Prijevoz u pomorskom prometu

Članak 96.

Prilikom prijevoza opasnih tvari pomorskim brodovima osim mjera sigurnosti opisanih ovim Zakonom, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Međunarodne konvencije za zaštitu ljudskog života na moru.

Članak 97.

Putničkim pomorskim brodovima smiju se prevoziti opasne tvari samo ako je udovoljeno uvjetu iz članka 90. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 98.

Prilikom prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometu odgovarajuće se primienjuju odredbe Tehničkih pravila Hrvatskog registra brodova koje se odnose na prijevoz, utovar i istovar opasnth tvari.

Članak 99.

Propise o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometu donosi ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti ministrom unutarnjih poslova i ministrom zdravstva.

6. Prijevoz u zračom prometu

Članak 100.

Prilikom prijevoza opasriih tvari u zračnom prometu. primjenjuju se odredbe Aneksa 18 (siguran prijevoz opasnih tvari zračnim putem) uz Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago, 1944. godine) te tehničke instrukcije uz taj aneks.

Članak 101.

(1) Opasne se tvari u zračnom prometu prevoze zrakoplovlma namijenjenim za prijevoz tereta ili zrakoplovima koji su posebito namjenjeni za prievoz opasnih tvari.

(2) Opasne se tvari mogu prevoziti zrakoplovima za prijevoz putnika samo u slučajevima uz uvjete što su utvrđeni međunarodnim sporazumima o prijevozu opasne robe u zračnom prometu.

(3) Piroforne radioaktivne tekućine ne smiju se prevoziti zrakoplovima.

Članak 102.

(1) Ako se putničkinm zrakoplovima prevoze radioaktivne tvari, pošiljke s tim tvartma primaju se samo u zrakoplovnom pristaništu polaska zrakoplova.

(2) Prilikom prijenosa radioaktlvnih tvari pošiljatelj je dužan odrediti stručnu osobu koja će prihvatiti pošiljke s radioaktianom tvari do unošenja u zrakoplov, odnosno nakon iznošenja iz zrakoplova.

Članak 103.

Za vrijeme utovara eksplozivnih tvari u zrakoplov ili istovara iz zrakoplova zrakoplov se ne smiie puniti gorivom.

Članak 104.

Utovar ili istovar opasnih tvari iz zrakoplova ne smije se obavljati za vrijeme nepogodnih atmosferskih prilika koje bi mogle izazvati eksploziju, požar, uništenje ili prosipanje opasnih tvari.

Članak 105.

Sve dok se u zrakoplovu nalaze eksplozivne ili zapaljive tvari prostor u kojem su one smještene ne smije se zagrijavati.

Članak 106.

Pošiljke s opasnim tvarima mogu se pnmiti i ukrcati na stranom zrakoplovnom pristaništu u zrakoplov koji leti prema domačem zrakoplovnom pristaništu, samo ako pošiljatelj ima potvrdu pnimatelja pošiljke da je osigurao prihvat od stručne osobe odmah nakon slijetanja zrakoplova.

Članak 207.

(1) Zrakoplov koji je isključivo natovaren opasnim tvarima može preletjeti teritorij Republike Hrvatske, samo ako za to dobije odobrenje Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza u suglasnbsti s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom vanjskih poslova.

(3) U zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka prijevoznik je dužan naznačiti vrstu i količinu opasne tvari, zrakoplovnu luku polijetanja i zrakoplovnu luku slijetanja zrakoplova.

Članak 108.

Ako se zrakoplovom prevoze opasne tvari, prijevoznik je dužan o tomu unaprijed obavijestiti Upravu kontrole letenja Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 109.

Propise o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u zračnom prometu donosi ministar pomorstva, prometa i veza uz suglasnost ministra unutarnjih poslova i ministra zdravstva.

7. Prijenos u poštanskom prometu

Članak 110.

(1) Zabranjeno je stavljati eksplozivne, zapaljive i ine opasne tvari u sve poštanske pošiljke i takve pošiljke primati na prijenos u poštariskom prometu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poduzeće za poštanski promet može primati na prijenos u unutarlkjem poštanskom prometu samo one opasne tvari čiji je prijevoz u međunarodnome poštanskom prometu dopušten odredbama Svjetskog poštanškog saveza (u tekstu koji slijedi: UPU).

Članak 111.

Poštanskim pošiljkama s opasnim tvarima mora se odvojeno rukovati, a tijekom prijenosa one moraju biti smještene odvojeno od drugih poštanskih pošiljaka.

V. NADZOR

Članak 112.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega i međunarodnih ugovora neposredno obavlja Ministarstvo uniutarnjih poslova u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i zaštite okoliša, Ministarstvom pornorstva, prometa.i veza, Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom kulture i prosvjete.

(2) U obavljanju inspekcijskog nadzora, nadležna tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena su:

1. narediti da se utvrđene nepravilnosti otklone u određenom roku,

2. zabraniti prijevoz ili rukovanje opasnim tvarima osobama koje nisu stručno osposobljene za prijevoz i rukovanje opasnim tvarima,

3. privremeno zabraniti obavljanje radnji u svezi s prijevozom (pripreme za prijevoz, utovar, pretovar i istovar) opasnih tvari ako glede mjesta ili vremena za obavljanje te radnje nije udovoljeno propisanim uvjetima,

4. zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi prijevozniku prijevoz opasne tvari ako utvrde da su tijekom,pripreme za prijevoz ili tijekom prijevoza učinjeni propusti glede poduzimanja mjera sigurnosti.

5. zabraniti pravnoj osobi obavljanje stručnog osposobljavanja i provjere osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari kada utvrdi da to ne radi u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima:

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka inspekcijski nadzor nad provedbom mjera sigurnosti propisanih ovim Zakonom i propisa donesenih na temelju njega, prilikom prijevoza otrovnih, zagađujućih i zaraznih te radioaktivnih tvari preko granice Republike Hrvatske (uvoz, izvoz i provoz) neposredno obavlja Ministarslvo zdravstva koje obavlja zdravstveni nadzor na graničnim prijelazima.

Članak 113.

Ministarstvo unutarnjih poslova uz suglasnost Ministarstva zdravstva, Ministarstva pomorstva, prometa i veza i Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša osnovat će i voditi bazu podataka o vrstama opasnih tvari njihovim svojstvima koje su opasne za život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, mjerama koje treba poduzeti za sprečavanje ili uklanjanje opasnosti, te o pravnim i fizičkim osobama koje mogu pomoći u uklanjanju nastale opasnosti .

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 114.

(1) Novčanom kaznom u dinarskoj pratuvrijednosti od 400 do 4.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna, odosno fizička osoba:

1.ako prevozi novootkrivenu opasnu tvar za koju znanstvenim ispitivanjem nisu utvrđeni uvjeti koji pružaju potpunu sigurnost pri prijevozu (članak 5.),

2. ako bez odobrenja nadležnog organa stručno osposobljava osobe koje rukuju i prevoze opasne tvari (članak 6. stavak 5.),

3 ako ne organizira ili ne obavlja kontrolu nad provedbom mjenja i udovoljavanjem uvjeta za prijevoz opasnih tvari i obavljanje radnji u svezi s tim prijevozom (članak 7.),

4. ako zajednički pakira ili zajednički prevozi u istome prijevoznom sredstvu, odnosno u istom prostoru za smještaj tereta opasnu tvar ili ako prevozi opasnu tvar koja je isključena od prijevoza, protivno odredbama međunarodnih sporazuma (članak 8.),

5. ako ne osigura opasnu tvar za štetu počinjenu trećim osobama zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja, oštećenja ili uništenja stvari ili zagarijvanja životne okoline tijekom prijevoza (člahak 9.), ·

6. ako vozi opasni otpad suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 11.),

7. ako ambalaža u kojoj prevozi opasnu tvar ne odgovara propisanim uvjetima (članak 12.),

8. ako posuda u kojoj prevozl opasnu tekuću tvar ili opasnu tvar potopljenu u neku tekućinu ili posuda za prijevoz otopine opasne tvari, ili posuda za prijevoz opasne tvari zrakoplovom i njihovi zatvarači ne odgovaraju propisanim uvjetima (članak 14.),

9. ako posuda obujma većeg od 150 litara u kojoj prevozi opasnu tekuću tvar nije od čeličnog,lima ili drugog prikladnog materijala Ščlanak 15. 'stavak 1.),

10. ako opasnu tvar utovaruje ili istovaruje na mjestu gdje se ugrožava život ili zdravlje ljudi, materijalnih dobara, životne okoline ili sigurnos ti prometa (članak 19 stavak l.),

11. ako mjesto na kojem se utovaruju ili istovaruju opasne tvari ne opskrbi aparatima ili inim uređajima za gašenje požara (članak 19. stavak 4.),

12. ako na željezničkoj postaji, u luci i pristaništu ili na zrakoplovnom pristaništu utovaruje ili istovaruje opasne tvari izvan mjesta što ga je odredilo nadležno tijelo (članak 20.),

13. ako na mjestu na kojem se utovaruju ili istovaruju eksplozivne tvari ili zapaljive opasne tvari izvrši neku od zabranjenih radnji (članak 21.),

14. ako u zatvorenom prostoru u kojem se utovaruju ili istovaruju opasne tvari koje razvijaju plinove ili radioaktivne tvari ne postavi aparat za mjerenje koncentracije plinova u zraku, odnosno aparat za mjerenje radioaktivnosti u tom prostoru ili redovno ne pregleda i baždari te aparate (članak 24.),

15. ako provozi opasne tvari sredstvima koja nisu tehnički ispravna ili izrađena, opremljena i obilježena suklad no propisanim normama (članak 29.),

16. ako opasnu tvar preda ili primi na prijevoz kao prtljagu, osim aparata, naprava i,drugih sličnih·predmeta koji sadrže minimalne količine opasnih tvari koje nisu opasne za okolinu a služe za osobnu uporabu (upallači, šibice, lakovi i sl. ) (članak 30.),

17. ako odmah ne obustavi prijevoz opasne tavari i o tome ne obavijesti policijsku upravu, odosno policijsku stanicu i pošiljatejja, čim utvrdi ili na drugi način sazna da prevozi.tkvu opasnu tvar (članak 38. stavak 1.), ·

18. ako ne obustavi prijevoz opasne tvari i o tome ne obavijesti pošiljatelja kada tijekom prijevoza utvrdi da prevozi opasnu tvar koja ne udovoljava uvjetima propisanim za prijevoz ili koja nije deklsriraria kao opasna tvar ili je netočno deklarirana (članak 39. stavak 1.),

19. ako nakon primljene obaviješti o obustavi prijevoza opasne tvari koja je isključena iz prijevoza ne preuzme tu tvar ili ne poduzme odgovarajuće mjere da se ona učini bezopasnim (članak 39. stavak 2.),

20. ako utovar ili istovar eksplozivne tvari koji se obavlja izvari kruga poduzeća, kola te tvari proizvode ili drže za svoju redovnu djelatnost oba vlja izvan mjesta koje je odredilo nadležno tijelo (članak 40.),

21. ako prevozi eksplozivnu tvar bez odobrenja nadležnog organa (članak 41. stavak 1.),

22. ako prevozi eksplozlvne tvari suprotno odredbama članka 42. ovoga Zakona

23. ako ne poduzme posebne mjere sigurnosti prilikom prijevoza određene eksplozlvne tvari što ih je propisao nadležni organ (članak 44. stavak 1.),

24.ako ne obavijesti nadležnu policijsku upravu 24 sata prije dolaska na granični prijelaz ili ako obavijest ne sadrži sve propisane podatke (članak 45.),

25. ako posudu u kojoj prevozi plin puni vrstom plina kojem ona nije namijenjena a ne udovoljava propisanim uvjetima (članak 49.),

26. ako posuda u kojoj ,prevozi zapaljivu tekućinu ne odgovara tehničkim uvjetima propisanim za dotičnu vrstu zapaljive tekućine (članak 52. stavak 1.),

27. ako prevozi zapaljive tekućine u metalnim bačvama ili metalnim bocama koje nisu izrađene prema propisima i odgovarajuće označene (članak 52. stavak 2.),

28. ako bez odobrenja nadležnog organa prevozi otrov preko državne granice ili'·teritorija Republike Hrvatske (uvoz, izvoz, provoz) (članak 53. stavak·1.),

29. ako prevozi otrov u unutarnjem prometu,bez odobrenja nadležnog organa ili ako prilikom prijevoza otrova ne poduzme naređene posebne sigurnosne mjere (članak 54.),

30. ako prevozi otrov u istome tovarnom prostoru sa živežnim namirnicama, stočnom hranom, lijekovima ili predaketima opće uporabe koji podliježu zdravstvenom nadzoru (članak 57. stavak 1 ),

31. ako u slučaju rasipanja otrova na vidljiv način ne obilježi mjesto na kojem je došlo do rasipanja ili ne spriječi pristup tom mjestu ljudima ili, životinjama do dolaska stručno osposobljene osobe (članak 57. stavak 2.),

32. ako pakira ili prevozi radioaktivnu tvar u ambalaži koja ne odgovara određenoj vrsti radioaktivne tvari ili je zračenje na površini ambalaže veće od dopuštenog (članak 58.)

33. ako tijekom pripreme za prijevoz ili prilikom prijevoza radioaktivne tvari koja je istodobno i toksična, eksplozivna ili zapaljiva ne poduzme mjere sigurnosti propisane za svaku od navedenih vrsta opasnosti (članak 59.),

34. ako prevozi radioaktivnu tvar u unutarnjem prometu u istome tovarnom prostoru sa živežnim namirnicama ili š određenim predmetima opće uporabe koji podliježu zdravstvenom nadzoru, ili lijekovima, ili sa stočnom hranom (članak. 60.).

35. ako radioaktivnu tvar prevozi bez odobrenja nadležnog organa ili prilikom njezina prijevoza ne poduzme naređene posebne sigurnosne mjere (članak 6 1. stavak 1. )

36. aho prevozi veću količinu radioaktivne tvari, odnosno broj izvora ionizirajućih zračenja čija je aktivnost veća od aktivknosti određene u odobrenju (članak 62.),

37. ako ne obavijesti najkasnije 24 sata prije početka prijevoza radioaktivne tvari tijelo uprave nadležno za poslove zdravstva u Republici Hrvatskoj, odnosno ako obavijest ne sadrži sve propisane podatke (članak, 64.),

38. ako radioaktivnu tvar ili izvor ionizirajućih zračenja, koji u slučaju nezgode ili nesreće može zračenjem dovesti do kontamipacije ili ugrožavanja životne okoline, pretrazi bez pratnje osobe stručno osposobljene za rukovanje tom tvari ili izvorom (članak 65.),

39. ako u slučaju rasiparija radioaktivne tvari vidljivo ne obileži mjesto na kojem je došlo do rasipanja ili se spriječi pristup tom mjestu ljudima ili životinjama do dolaska stručno osposobljenih osoba (članak 66. stavak 1.),

40. ako opasne tvari prevozi motornim tiozilom koje ne udovoljatra tehničkim uvjetima za prijevoz određene opasnežtvari (članak 73.),

41. ako vozilo koje prevozi navedene opasne tvari kroz tunel nije opskrbljen svjetiljkom treptajućeg ili rotirajućeg svjetla narančaste boje, te ako nije uključeno prije ulaz za u tunel (elanak 8l.),

42. ako se ne ishodi suglasnost o prijevozu opasne tvari kroz tanel (članak 82. stavak 1.),

43. eko se obavlja prijevoz opasnih tvari kroz tunel bez pratnje (članak 82. stavak 2. i 3.),

44. ako opasnu tvar prevozi u željezničkom vozilu u kojem se nalaze putnici (članak 85.),

45. ako od trenutka primitka do trenutka isporuke ne osigura čuvanje opasne tvari koju prevozi (članak 86.),

46. ako opasnu tvar koja nije odvojena od putnika, prevozi na unutarnjem plovnom putu putničkim brodom ili ako opasnu tvar prevozi skelom zajedrio s putnicima (članak,90, stavak 2 i 3.),

47. ako opasnu tvar prevozi putničkim pombrskim brodom u prostoru koji nije odvojen od putnika (članak 97.),

48. ako zapaljivu tekućinu prevozi tankerom koji nije posebno izgrđden za prijevoz te tekućine ili teretnim brodom kad je zapaljiva tekućina pakirana u lomljivoj ambalaži (članak 93.),

49. ako opasnu tvar prevozi zrakoplovom koji nije namjjenjen za prijevoz tereta ili zrakoplovom koji nije specijalno namijenjen za prijevoz opasnih tvari ili ako prijevoz obavlja zrakoplovom namijenjenim za prijevoz putnika protivno uvjetima utvrđenim međunarodnim sporazumom za prijevoz opasne robe u zračnom prometu (članak l01. stavak l. i 2.),

50. ako zrakoplovom prevozi pirofornu radioaktivnu tekućinu (članak 101. stavak 3.),

51. ako putnički zrakoplov primi radioaktivnu tvar izvan zrakoplovne luke polaska zrakoplova (članak 102. stavak 1.),

52. ako prilikom prijenosa radioaktivne tvari ne odredi stručnu osobu koja će prihvatiti pošiljku s radioaktivnom tvari do utovara u zrakoplov, odnosno nakon istovara iz zrakoplova (članak 102. stavak 2.),

53. ako za utovara ili istovara eksplozivne tvari iz zrakoplova zrakoplov puni gorivom (članak 103.),

54. ako eksplozivnu, zapaljivu ili drugu opasnu tvar stavi u pismovnu pošiljku ili poštanski paket, ili ako takvu pošiljku ili paket primi na prijenos u poštanskom prometu (članak 110. stavak 1.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 200 do 1000 DEM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.

Članak 115.

(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 3.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna odnosno fizička osoba:

1. ako naredi ili dopusti da opasnom tvari rukuje osoba koja nije punoljetna ili nije stručno osposobljena za rukovanje opasnim tvarima (članak 6. stavak 1.), .

2. ako naredi osobi koja nije navršila 21 godinu života da prevozi opasnu tvar ili osoba nije stručno osposobljena za prijevoz opasne tvari (članak 6. stavak 2.),

3. ako opasnu tvar prevozi u posudi cisterni, kontejneru ili drugoj vrsti ambalaže za prijevoz opasnih tvri koji nisu izrađeni u skladu s propisanim standardima za odgovarajuću klasu opasne tvari, u posudi od lomljiva materijala ili neotporrie plastične mase koja nije smještena u zaštitnu ambalažu i nije osigurana odgovarajućim materijalom za popunu praznog prostora (članak 13.),

4. ako posude od lomljiva materijala u kojima se prevozi opasna tekuća tvar pakira u skupini čija je ukupna masa veća od 75 kg ili posude od nelomljivog materijala u kojima se prevozi opasna tekuća tvar pakira u skupini čija je ukupna masa veća od 150 kg (članak 15. stavak 2.),

5. ako mjesto na kojem se utovaruju ili istovaruju opasne tvari nije opskrbljeno propisanim uređajima ili opremom ili ako na vidljivu mjestu nije označeno odgovarajućom oznakom opasnosti (članak 19. stavak 3.),

6. ako uređaj za utovar ili istovar opasnih tvari nije ispravan ili izvederi tako da ne oštećuje ambalažu opasne tvari (članak 23.),

7. ako na mjestu na kojem se utovaruju ili istovaruju opasne tvari ne kontrolira ispravnost uređaja ili električnih instalacija, ne organizira fizičko osiguranje tih mjesta ili se ne brine o ispravnosti tehničke opreme i inih sredstava za gašenje požara na tim mjestima te o tomu ne vodi evidenciju (članak 25.),

8. ako opasnu tvar preda ili primi na prijevoz ili prevoz osobnim prijevoznim sredstvom, a nije pripremila opasnu tvar u skladu s uvjetima za njezin prijevoz (članak 27.),

9. ako opasnu tvar koja je ispala ili se prosula prilikom prijevoza ne prikupi ili ne odstrani, odnosno ne prospe na za to, određeno mjesto ili je na drugi način ne učini bezopasnom ili o tomu ne obavijesti najbliže tijelo sanitarne inspekcije ili policijsku upravu, odnosno stanicu (članak 32.),

10. ako prijevozniku ne preda isravu o prijevozu opasne tvari ili uputu o posebnim mjerama sigurnosti koje se moraju poduzeti prilikom prijevoza opasne tvari (članak 33. stavak 1.),

11. ako odmah nakon primljene obevijesti o obustavi prijevoza opasne tvari ne otkloni utvrđene nedostatke ili ne preuzme opasnu tvar (članak 39. stavak 2.), ,

12. ako eksplozivnu tvar i sredstva za njezino iniciranje prevozi u istom prostoru prijevoznog sredstva (članak 47. stavak 1. )

13. ako u motornom vozilu kojim se prevozi eksplozivna tvar nema suvozača (članak 68.),

14. ako dopusti ili naredi da se na vozilu natovarenom opasnom tvari obavlja popravak koji zbog iskrenja ili udara može izazvati požar ili eksploziju ili oštetiti ambalažu (članak 69. stavak 2.),

15. ako opasnu, tvar prevozi motornim ili priključnim vozilom koje nije posebno konstruirano za prijevoz pojedine opasne tvari ili teretnim motornini vozilom kbje ne odgovara uvjetima propisanim ovim zakonom i ADR-om (članak 72.),

16. ako brod natovaren opasnom tvari drži u zimovniku, a da nisu provedene propisane mjere sigurnosti za uskladištenje i čuvanje opasnih tvari (članak 95.),

17. ako opasne tvari utovaruje ili istovaruje iz zrakoplova. za vrijeme nepogodnih atmosferskih prilika (članak l04.),

18. ako unaprijed ne obavijesti nadležnu službu za vođenje zrakoplova kad se zrakoplovom prevozi opasna tvar (članak 108.),

19. ako poštanskom pošiljkom koja sadrži opasnu tvar ne rukuje odvojeno ili ako tijekom prijeriosa ovu pošiljku ne smjesti odvoje o od ostalih poštanskih pošiljaka (članak 111. stavak 1),

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 200, do 1000 DEM i odgovorna osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi.

Članak 116.

(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 250 do 2,5d0 DEM kaznit će se za prekršaj pravna odnosno fizička osoba:

1. ako boce u kojima se prevoze opasne tvari, osim niskih boca s promjerom dužim od 300 mm u kojima se prevozi ukapljeni plin ne pakira, odnosno ne stavlja u palete u vertikalnom položaju ili ako boce s plinom pakira u horizontalnom položaju, a ne osigura ih tako da se ne mogu kotrljati ili pomicati ili ako boce pakirane u paletama u vertikalnom položaju ne osigura od prevrtanja (članak 11),

2. ako paleta u kojem se prevozi opasnu tvar nisu na vidljivu mjestu označena oznakama opasnosti (članak 17.),

3. ako prazne neočišćene posude u kojima su se nalazile opasne tvari ne zatvori i ne označi na isti način kao da su pune ili ako prijevozna sredstva kojima se prevoze posude u kojima su se nalazile opasne tvari ne označi na isti način kao i prijevozna sredstva kojima se prevoze posude napunjene opasnim tvarima (Članak 21 stavak 1.),

4. ako opasne tvari utovaruje ili istovaruje noću bez električne rasvjete ili ako električni uređaji na mjestu utovara ili istovara nisu izrađeni tako da ne mogu izazvati požar ili eksploziju (članak 22.),.

5. ako pojedine vrste opasnih tvari prevozi preko područja na kojem je zabranjen prijevoz takve tvari ili tvari prevozi prijevoznim sredstvom kojim je zabranjen prijevoz takve tvari (članak 28.),

6. ako u slučaju nestanka opasne tvari prilikom prijevoza ne poduzme potrebne mjere za njezino pronalaženje i ako o njezinu nestanku i o opasnosti koju predstavlja ta opasna tvar ne obavijesti javnost, najbliži organ sanitarne inspekcije ili najbližu policijsku upravu odnosno stanicu (članak 31.),

7. ako o nestaloj količini eksplozivne tvari prilikom prijevoza odmah ne obavijesti najbližu policijsku upravu, odnosno stanicu (članak 48.),

8. ako posude s plinom prevozi otvorenim prijevoznim sredstvom, a teret ne zaštiti od atmosferskih utjecaja ili ako ih prevozi zatvorenim prijevoznini-sredstvom koje nije opskrbljeno ventilacijskim uređajeni ili nije omogućeno stalno provjetravanje, ili ako osoblje prljevoznog sredstva ne osigura odgovarajučom opremom osobnu zaštitu (članak 51.),

9. ako dopasti da se u vozilu kojim prevozi opasnu tvar nalaze druge osobe, osim vozača, suvozača i pratitelja (članak 67.)

10. ako u vozilu kojim prevozi opasnu tvar drži materiju koja može izazvati požar (članak 19. stavak 1.),

11. ako motorno vozilo kojim prevozi opasnu tvar ili prazne neočišćene posude u kojima su se nalazile opasne tvari nema znakove ili uređaje (članak 74. i 75.),

12. ako motorno vozilo kojim prevozi radioaktivnu tvar ne označi oznakama za označavanje radioaktivnih tvari ili oznake ne postavi na odgovarajuće mjesto (članak 76.),

13. ako motorno ·vozilo kojim prevozi opasnu tvar nema propisanu opremu (članak 77.),

14. ako priključno vozilo, na kojem bilo koja osovina ima jednostruke kotače, kojima se prevozi opasna tvar nema posebni uređaj koji upozorava na smanjenje zračnog tlaka u gumama više od 20% (članak 78. stavak 1.),

15. ako priključno vozilo kojim se prevozi opasna tvar nije vezano za vučno vozilo i posebnim lancima kad nema kočnice koje autoinatski koče pri otkvačivanju od vučnog vozila (članak 78. stavak 2.),

16. ako manevrira željeznićkim vozilima natovarenim opasnom tvari, a prethodno ne poduzme propisane sigurnosne mjere (članak 87. stavak 1.),

17. ako u vlak uvrsti željezničko vozilo ili cisternu natovarenu opasnom tvari protivno uvjetima i načinu koje je utvrdila željezničko-transportna pravna osoba (članak 88.),

18. ako pošiljku s opasnom tvari primi ili utovari u zrakoplov u stranom zrakoplovnom prištaništu, a nema potvrdu primateija pošiljke da je osigurano prihvaćanje pošiljke,od stručne osobe odmah nakon slijetanja zrakoplova (članak l06. stavak 1.),

19. ako zrakoplov koji je isključivo natovaren opasnom tvari preleti teritorij Republike Hrvatske bez odobrenja nadležnog tijela (članak 107. stavak 1.)

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom udinarskoj protuvrijednosti od 200 do 1000 DEM i odgovorna osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi.

Članak 117.

(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti ad 200 do 1000 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako uveze opasni otpad inozemnog porijekla zbog prerade ili privremenog ili trajnog odlaganja na teritoriju Republike Hrvatske (članak 11.),

2. ako opasnu tvar utovaruje ili istovaruje na mjestu gdje se ugrožava život ili zdravlje ljudi, materijalna dobra ili životna okolina (članak 18. stavak 1.),

3. ako na mjestu na kojem se utovaruju ili istovaruju eksplozivne tvari ili zapaljive opasne tvari puši ili rabi sredstva za paljenje (šibice, upaljači), otvoreni plamen, alat koji iskri ili ne isključi rad motora vozila (članak 21. stavak 1.),

4. ako pristupi mjestu na kojem se utovaruju ili istovaruju opasne tvari, a ne sudjeluje u utovaru ili istovaru (članak 21. stavak 2.),

5. ako za vrijeme utovara ili istovara zapaljivih tekućina ili plinova ne uzenilji prijevozno sredatvo ili za vrijeme utovara, istovara ili pretovara ne zaustavi rad motora prijevoznog sredstva kojim prevozi zapaljivu tekućinu ili zapaljivi plin kada je bio obvezan to učiniti (članak 26.),

6. ako opasnu tvar preda na prijevoz ili je prevozi osobnom prijevoznim sredstvima, a nije je pripremio u skladu s uvjetima za njezin prijevoz ili ako ne udovoljava propisanim uvjetima za njezin prijevoz (članak 27.),

7. ako u prtljazi prenosi opasnu tvar ili je preda na prijevoz kao prtljagu (članak 30. stavak 1.),

8. ako u slučaju nestanka opasne tvari prilikom prijevoza ne poduzme mjere za njezino pronalaženje i ako o njezinu nestanku ne obavijesti najbližu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu, a prema potrebi i najbliži organ sanitarne inspekcije (članak 31.),

9. ako ispalu ili prosutu opasnu tvar priiikom prijevoza ne pokupi ili ne odstrani, odnosno smjesti na za to određeno mjesto ili je na drugi način ne učini bezopasnom ili o tomu ne obavijesti najbliži orgari sanitarne inspekcije ili policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu (članak 32. stavak 1.),

10. ako kao osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom kojim se prevoze opasne tvari ne posjeduje ispravu o prijevozu opasne tvari, certifikat o ispravnosti vozila, svjedodžbu u stručnoj osposobljenosti za upravljanje,takvim , vozilom ili uputu o pasebnim mjerama sigurnosti (članak 35. stavak.2.),

11. ako kao osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna tvar na ispravi o prijevozu opasne tvari svojim potpisom ne potvrdi primitak deklarirane opasne tvari za prijevoz (članak 37.),

12. ako kao osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom odmah ne obustavi prijevoz opasne tvari koja je isključena iz prijevoza ili o tomu ne obavijesti policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu i pošiljatelja čim utvrdi ili na drugi način saana da prevozi takve opasne tvari (članak 38. stavak 1.),

13.ako kao osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom ne obustavi prijevoz opasne tvari ili o tomu ne obavijesti pošiljatelja, ako tijekom prijevoza utvrdi da prevozi opasnu tvar što ne udovoljava uvjetima propisanim za prijevoz ili što nije deklarirana kao opasna tvar ili je netočno deklarirana (članak 39. stavak 1.),

14. ako eksplozivnu tvar i sredstva za njezino iniciranje prevozi u istom prostoru prijevoznog sredstva ili ako eksplozivnu tvar prevozi u kabini vozača ili prostoru prijevoznog sredstva u kojem se prevoze osobe (članak 47. stavak 1. i 3.),

15. ako o nestaloj količini eksplozivne tvari prilikom prijevoza ne obavijesti najbližu policijsku upravu, odnosno stanicu (članak 48.),

16. ako o rasutoj ili nestaloj radioaktivnoj tvari tijekom prijevoza odmah ne obavijesti najbližu policijsku upravu, odnosno stanicu, a po mogućnosti najbliže tijelo sanitarne inspekcije (članak 66. stavak 2.),

17. ako kao vozač motornog vozila prilikom prijevoza opasne tvari primi u vozilo osobu koja nije suvozač ili pratitelj (članak 67.),

18. ako u vozilu koje prevozi opasne tvari drži tvari koje mogu izazvati požar ili popravlja vozilo natovareno opasnim tvarima ili puši u kabini vozila kojim se prevoze opasne tvari klase 1. do 5.2. (članak 69.),

19. ako se kao vozač motornog vozila udalji od vozila kojim se prevoze opasne tvari i vozilo ostavi bez nadzora suvozača ili pratitelja (članak 70.),

20. ako kao član posade motornog vozila kojem se dogodila nezgoda ili nesreća prilikom prijevozga opasne tvari ,čije posljedice posada ne može sama otkloniti ili zbog kojih se ne može nastaviti vožnja, odmah o tomu ne obavijesti najbližu policijsku upravu, odnosno stanicu (članak 71. stavak 1.),

21. ako na zahtjev vozača ne obavijesti najbližu policijsku upravu, odnosno stanicu u slučaju nezgode ili nesreće vozila kojim se prevoze opasne tvari (članak 71. stavak 2.),

22. ako prevozi opasnu tvar vozilom koje ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom i ADR-om ili prevozi radioaktivnu tvar prijevoznim sredstvom iz članka 72. stavak 2. bez odobrenja Ministarstva zdravstva (članak 72. stavak 1. i 5.),

23. ako kao vozač upravlja motornim vozilom natovarenim opasnim tvarima koje nije označeno znacima za označavanje vozila kojim se prevoze opasne tvari ili na tim znacima nisu ispisani odgovarajući identifikacijski brojevi, ili ti znaci na vozilu nisu izvedeni i postavljeni na način predviđen ADf,-om (članak 74. stavak t. i 3.),

24. ako opasnu tvar prevozi vozilom iz članka 72. stavka 3. ovoga Zakona, a ne označi ga propisanom zastavicom istaknutom na vidljivom mjestu (članak 75.),

25. ako kao vozač motornog vozila prilikom prijevoza opasne tvari zaustavi ili parkira motorno ili priključno vozilo na mjestu koji nije odredeno i obilježeno za tu vrstu vozila ili ne poduzme propisane mjere (članak 79. stavak 4.),

26 ako vozač obavlja prijevoz opasnih tvri kroz tunel bez pratnje, odnosno ako vozilo iz pratnje nema propisana svjetla (članak 82. stavak 2., 3. i 4.),

27. ako vozač vozi kroz tunel brzinom većom od 40 km/sat (članak 84.),

28. ako za vrijeme utovara ili istovara opasne tvari s broda ili tankera, ili za vrijeme čišćenja i provjetravanja broda, odnosno tankera obavlja radnju ili rabi sredstvo koje može izazvati iskrenje, požar ili eksploziju (člantak 92. stavak 1.),

29. ako zagrijava prostor zrakoplova u kojem je smještena eksplozivria ili zapaljiva tvar (članak 105.),

30. ako stavi eksplozivnu, zapaljivu ili drugu opasnu tvar u pismovnu pošiljku ili poštanski paket ččlanak i10. stavak 1.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, učinjene drugi put, vozaču će se uz kaznu izreći i zaštitna mjera oduzimanja potvrde (certifikata) o stručnoj osposobljenosti za upravljanje vozilom kojim se prevoze opasne tvari u trajanju od šest mjeseci: Za prekršaje učinjene iz stavka 1. ovoga članka treći put vozaču će se uz kaznu izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja potvrde (certifikata) ovoga stavka.

(3) Trajanje zaštitne mjere oduzimanja potvrde (certifikata) o stručnoj osposobljenosti za upravljanje vozilom kojim se prevoze opasne tvari računa se od dana oduzimanja na temelju pravomoćnog rješenja o izricanju te mjere.

(4) Vrijeme provedeno na izdriavanju kazne zatvora ne računa se u vrijeme trajanja zaštitne mjere iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 118.

Iznosi novčanih kazni iz članka 114.,115.,116. i 117. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 119.

(1) Ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa, i veza donijet će propise o načinu prijevoza opasnih tvai u cestovnom prometu u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom kulture i prosvjete i ministrom pomorstva, prometa i veza i ministrom zdravstva donijeti će propise o stručnoin osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i inih osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari te o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju te osobe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom zdravstva donijet će propise o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u pomorskoj i unutarnjoj plovidbi te o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u zračnom prometu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 120.

(1) Pravne osobe koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari i drugih osoba koje sudjeluju u prijevozu tih tvari dužne su uskladiti organizaciju i djelatnost prema odredbama ovoga Zakona u roku tri mjeseca od isteka roka iz članka 118. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka koje ne ispunje propisane uvjete za stručno-osposobljavanje vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari i drugih osoba koje sudjeluju u prijevozu tih tvari prestaju s radom istekom roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 121.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine" br. 53/91. i 26/93.).

Članak 122.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:542-01/92-01/01

Zagreb, 6. lstopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik. Zastupnićkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.