Zakoni i propisi - Pravni savjeti 97 26.10.1993 Pravilnik o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačam carinski nadzor
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 4. Uredbe o obračunavanju plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlji za koje je potreban pojaeani carinski nadzor ("Narodne novine", br. 95/93), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačam carinski nadzor

1. Pojačani carinski nadzor u skladu s Uredbom o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor (dalje u tekstu Uredba) provodi se prema Republici Bosni i Hercegovini.

2. Porez na promet pri izvozu robe iz članka 1. Uredbe obračunava prodavatelj a pri provozu nadležna carinarnica.

Iznos obračunatog poreza iz stavha 1.ove točče uplaćaje se u hrvatshim dinarima ili,u stranoj valuti.

Dinarski iznos uplaćuje se na račun broj 30100-840-000-2138 i naziv "Porez na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor" koji se vodi kod Zavoda za platni promet

- Podružnica Zagreb,Avenija Vukovar 70.

Uplate u stranoj valuti usmjeravaju se u korist Privredne banke Zagreb, na račun brbj 73893 - oznaka valute

- 99828 i naziv "Porez na proniet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor".

Prilikom preračunavanja obračunatog iznosa poreza u stranu valutu primjenjuje se srednji tečaj Narodne banke Hrvatske iz tečajne lište važeće na dan uplate.

Prodavatelj ne smije isporučiti robu prije nego što primi dokaz o izvršenoj uplati poreza.

Pod dokazom n smislu stavha šestog ove točke smatra ·se primjerak ili kopija uplatnog dokumenta ovjerenog od strane jedinice Zavoda za platni promet odnosno banke kod koje je uplata izvršena

3. Evidenciju o sredstvima uplaćenim na dinarski račun vodi Zavod za platni promet, a o uplatama u stranoj valuti Privredna banka Zagreb.

Evidencija iz stavka 1. ove točke vodi se po uplatiteljima, a sadrži podatke o datumu i iznosu uplate, datumu i iznosu povrata poreza.

4. Zahtjeve za povrat plaćenog poreza sukladno odredbama članha 3. Uredbe rješavat će Zavod za platni promet odnosno Privredna banka Zagreb zavisno od računa na koji je plaćen porez.

Zahtjev se podnosi u pisanoj formi, a prilazi mu se slijedeće isprave:

- kopija naloga o uplati poreza na kojem je naznačen broj i datum izvozne carinske deklaracije ovjeren od carinarnice preko koje je obavljen izvoz, .

- kopija izvozne carinske deklaracije, .

- kopija uvozne carinske deklaracije, ,

- kopija naloga o uplati carine i carinskoj pristojbi u zemlji.uvoza.

Kopije naloga o uplati iz alineje 1. ·i 4. ovoga stavka moraju biti ovjerene od organizacije kod koje je izvršena uplata.

5.Iznimno od odredabe točhe 4. ovoga Pravilnika uplatitelj može pismeno zatražiti da se umjesto povrata, uplaćeni porez koristi za plaćanje uvozne carine i uvoznih pristojbi koje treba platiti pri uvozu u Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Na pismenom zahtjevu iz prethodnoga stavha ove točke mora biti i suglasnost carinarnice koja je obavila uvozno carinjenje i koja treba navesti broj računa na koji će se uvrsiti uplata uvozne carine i carinskih pristojbi.

6. Povrat plaćenog poreza obavit će se samo ukoliho su zahtjev priloženi su i dokazi iz točke 4. ovoga Pravilnika. Nalog za povrat plaćenog poreza ispostavlja Zavod za platni promet odnosno Privredna banka Zagreb, ovisno od toga na koji je račun plaćen porez.

Porez se vraća uplatitelju najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva sa svim potrebnim dokazima.

Zahtjev za povrat plaćenog poreza može se podnijeti u roku šest mjeseci od dana uplate.

7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama ".

Klasa: 410-19/93-01

Urbroj : 513-07/93-1

Zagreb, 26. listopada 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.