Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 25.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture

Proglašavam Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 7. listopada 1993. godine.

Broj: PA4-105/1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture

Članak 1.

Ravnatelje ustanova za zaštitu spomenika kulture, te javnih restauratorskih ustanova, imenuje i razrješava ministar kulture i prosvjete na prijedlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete. Za ravnatelja ustanove iz stavka 1. ovoga članka može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, radno iskustvo u struci i odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. Ravnatelj vodi rad i poslovanje ustanove i upravlja ustanovom.

Članak 2.

Ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture i prosvjete i ministra znanosti i tehnologije.

Ravnatelje matičnih knjižnica, te javnih muzejskih ustanova koje su osnovane ili djeluju kao republičke ili za područje jedne ili više županija, imenuje i razrješava ministar kulture i prosvjete po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja tih ustanova.

Ravnatelje javnih ustanova kulture koje obavljaju knjižni;arsku, muzejsku i druge djelatnosti kulture za područje općine ili grada u sklopu županije, odnosno Grada Zagreba, a nisu obuhvaćene odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka, imenuje i razrješava skupština županije prema sjedištu ustanove, odnosno Skupština Grada Zagreba, po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja tih ustanova, uz naknadnu potvrdu ministra kulture i prosvjete. Za ravnatelja ustanova iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu se imenovati osobe koje imaju visoku stručnu spremu, položen stručni ispit, ako je propisan za obavljanje osnovne djelatnosti ustanove, te koje se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelji iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka vode rad i poslovanje ustanove i upravljaju ustanovama.

Članak 3.

Zavodi za zaštitu spomenika kulture i restauratorske ustanove u svom radu i izvršavanju zakonom određenih zadaća, obvezni su provoditi naputke koje im u obavljanju stručnog nadzora nad njihovim radom izdaje Zavod za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete. Za obavljanje stručnog nadzora, ustanove iz stavka 1. ovoga članka dužne su Zavodu za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete dostavljati podatke i izvješća o svom radu, te na drugi način omogućavati uvid u rad.

Članak 4.

Namjenu i način korištenja nepokretnih spomenika kulture "A" kategorije (spomenici kulture svjetskog i nacionalnog značaja), bez obzira na vlasništvo, utvrđuje Ministarstvo kulture i prosvjete na prijedlog svog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Članak 5.

Radi uspješnijeg obavljanja stručnog rada na zaštiti spomenika kulture, Ministarstvo kulture i prosvjete, može za područja pojedinih općina, gradova i županija osnivati posebne urede za zaštitu spomenika kulture, kao ispostave zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i restauratorske radionice.

Članak 6.

Vijeće za knjižnice Hrvatske ima predsjednika i osam članova. Predsjednika i dva člana imenuje Sabor Republike Hrvatske. Dva člana imenuje ministar kulture i prosvjete. Po jednog člana imenuju:

- ministar znanosti i tehnologije,

- Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,

- Hrvatsko bibliotekarsko društvo, te

- Zajednica hrvatskih sveučilišta. Predsjednik i članovi Vijeća za knjižnice Hrvatske imenuju se na četiri godine.

Članak 7.

Odredbe članka 1. stvaka 1. i 2. ovoga Zakona ne primjenjuju se na Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode, Zagreb.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o zaštiti spomenika kulture ("Narodne novine", br. 7/67. - pročišćeni tekst, 13/67., 47/86., 47/88. i 19/91.), Zakona o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama ("Narodne novine", br. 25/73. i 47/86.), te Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 12/77. i 47/88.), kojima se uređuju pitanja imenovanja i razrješenja ravnatelja, upravljanja i rukovođenja zavodima za zaštitu spomenika kulture, bibliotekama i muzejima, te imenovanja i sastava Vijeća za knjižnice Hrvatske. Stupanjem na snagu ovoga Zakona, u svim odredbama Zakona o zaštiti spomenika kulture riječi: "Savjet za zaštitu spomenika kulture Hrvatske", zamjenjuju se rije;ima: "Vijeće za zaštitu spomenika kulture Hrvatske", a u svim odredbama Zakona o muzejskoj djelatnosti riječi: "Muzejski savjet Hrvatske", zamjenjuju se riječima: "Muzejsko vijeće Hrvatske".

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Uredba o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti ("Narodne novine". br. 49/92.)

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-08/93-01/05

Zagreb, 7. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupnićkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.