Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 25.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Hrvatskog arhivskog vijeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Hrvatskog arhivskog vijeća

Proglašavam Zakon o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Hrvatskog arhivskog vijeća, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 7. listopada 1993. godine.

Broj: PA4-106/1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Hrvatskog arhivskog vijeća

Članak 1.

Ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture i prosvjete. Za ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, položen ispit iz arhivske struke, objavljene osobito vrijedne stručne ili znanstvene radove i odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Članak 2.

Ravnatelja arhiva imenuje i razrješava ministar kulture i prosvjete na prijedlog stručnog osoblja arhiva i uz mišljenje Hrvatskog arhivskog vijeća. Za ravnatelja arhiva može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, položen ispit iz arhivske struke, objavljene stručne radove i odlikuje se stručnim radnim i organizacijskim sposobnostima. Ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva i ravnatelji drugih arhiva imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Ravnatelji iz stavka 3. ovoga članka vode rad i poslovanje arhiva i upravljaju arhivima.

Članak 3.

Hrvatsko arhivsko vijeće čine predsjednik i 10 članova. Predsjednika i 2 člana imenuje Sabor Republike Hrvatske. Ostale članove imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda nadležnih ministarstava Republike Hrvatske. Predsjednik i članovi Hrvatskog arhivskog vijeća imenuju se na četiri godine.

Članak 4.

Odluku o osnivanju, ukidanju i spajanju arhivskih ustanova, kao i o pripajanju dijelova drugih ustanova i organizacija koje obavljaju arhivsku djelatnost pojedinoj arhivskoj ustanovi, donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture i prosvjete.

Članak 5.

Arhiv Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu nastavlja s radom pod nazivom Hrvatski državni arhiv sa sjedištem u Zagrebu.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima ("Narodne novine", br. 25/78. i 47/86.) kojima se uređuju pitanja imenovanja i razrješenja ravnatelja, upravljanja i rukovođenja arhivima, te imenovanja i sastava Arhivskog vijeća Hrvatske. U svim odredbama Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima rije;i: "Arhivski savjet Hrvatske" u odgovarajućim padežima zamjenuju se rije;ima: "Hrvatsko arhivsko vijeće" u odgovarajućim padežima.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Arhivskog savjeta Hrvatske ("Narodne novine", br. 49/92.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-06/93-01/04

Zagreb, 7. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.