Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 25.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Proglašavam Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.

Broj : Pa4-98/ 1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Članak 1.

Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne ili druge društvene djelatnosti, mogu se dodjeljivati stalne novčane nadoknade Poslije smrti osoba iz stavka 1. ovoga članka, stalna novčana nadoknada može se dodijeliti i članovima njihove obitelji.

Članak 2.

Kriterije za dodjeljivanje i obustavu stalne novčane nadoknade zaslužnim osobama i članovima njihovih obitelji iz članka 1. ovoga Zakona, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Rješenje o dodjeljivanju stalne novčane nadoknade osobama iz članka 1. ovoga Zakona donosi aministrativna komisija Vlade Republike Hrvatske. Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske će rješenjem obustaviti isplatu stalne novčane nadoknade osobama, iz članka 1. ovoga Zakona, ako se izmijene uvjeti i okolnosti pod kojima je dodijeljena.

Članak 4.

Protiv rješenja iz članka 3. ovoga Zakona može se izjaviti žalba komisiji drugoga stupnja koju imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.

Stalne novčane nadoknade uvećavaju se tijekom godine prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, u tekućem mjesecu prema prethodnom mjesecu, a na osnovi podataka Državnog zavoda za statistiku.

Članak 6.

Sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 7.

Korisnicima stalnih novčanih nadoknada koji su tu nadoknadu ostvarili po dosadašnjim propisima, odredit će se visina nadoknade na način utvrđen ovim Zakonom. Članovi obitelji korisnika stalnih novčanih nadoknada koji su tu nadoknadu ostvarili do dana stupanja na snagu ovog Zakona, zadržavaju to pravo u skladu s odredbama članka 2. ovoga Zakona.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dodjeljivanju stalnih nov;anih nadoknada ("Narodne novine", br. 71/92.). Članak 9. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 061-06/93-01 /02

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.