Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 25.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika, koji je donio Zastupni;ki dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine

Broj : PA4-95/ 1-93.

Zagreb, 18. listopada 1983.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 40/90. i 26/93.), iza članka 19. dodaje se članak 19a. koji glasi:

"Članak 19a.

(1) Osiguraniku - individualnom poljoprivredniku kojemu je vrijeme provedeno u sastavu hrvatske domovinske vojske, odnosno u zarobljeništ'u utvrđeno u dvostrukom trajanju, mirovina se određuje od mirovinske osnovice utvrđene na isti način kao i drugim osiguranicima.

(2) Ako je to za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka povoljnije, za utvđivanje mirovinske osnovice uzima se mjesećni prosjek osnovica osiguranja na koje je bio osigurana u bilo kojih uzastopnih pet godina osiguranja koje su za njega najpovoljnije."

Članak 2.

U članku 52. stavku 1. točki 3. iza rije;i: "članka 149." dodaju se rije;i: "i članka 157a.".

Članak 3.

U članku 91. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i 3. koji glase:

(2) Republika sudjeluje i u osiguranju sredstava za povećane obveze za dio mirovine koji se određuje pod povoljnijim uvjetima pripadnicima hrvatske domovinske vojske.

(3) Ako pripadnicima hrvatske domovinske vojske, odnosno članovima njihovih obitelji ne pripada pravo na mirovinu bez primjene članka 157a. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, Republika Hrvatska pokrit će iz sredstava osiguranih u državnom prora;unu cijelu svotu određene mirovine." U stavku 2., koji postaje stavak 4., iza rije;i: "stavka 1." dodaju se riječi: "2. i 3.".

Članak 4.

(1) Korisnici mirovine - pripadnici hrvatske domovinske vojske mogu zatražiti da im se mirovina ponovno odredi na temelju odredaba ovoga Zakona.

(2) Pravo na ponovno određivanje mirovine imaju i članovi obitelji korisnika iz stavka 1. ovoga članka koji su pravo na obiteljsku mirovinu ostvarili prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ponovno određena mirovina na temelju stavka 1. i 2. ovoga članka pripada od dana stupanja na snagu ovoga Zakona - ako je zahtjev podnesen u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a ako je zahtjev podnesen nakon toga roka - od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

(4) Zahtjev za utvrđivanje staža zbog sudjelovanja u hrvatskoj domovinskoj vojsci smatra se zahtjevom za ponovno određivanje mirovine u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/93-01/07

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupni;kog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.