Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 25.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA

Proglašavam Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 6. listopada 1993. godine

Broj : PA4-99/1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r


ZAKON

o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju način i uvjeti preuzimanja ostvarenih prava na mirovinu, doplatak za pomoć i njegu i novčanu naknadu za tjelesno oštećenje pripadnika bivše JNA, ostvarenih prije 8. listopada 1991., te način i uvjeti ostvarivanja ovih prava osoba kojima je na teritoriju Republike Hrvatske prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991.

Članak 2.

Korisniku koji je pravo na mirovinu i druga novčana primanja (doplatak za pomoć i njegu i novčana naknada za tjelesno oštećenje) ostvario u Zajednici socijalnog osiguranja vojnih osiguranika prije 8. listopada 1991. i kojemu je ta zajednica obustavila isplatu mirovine i drugih novčanih primanja, odredit će se ta prava u visini utvrđenoj na način propisan u članku 3. ovoga Zakona, ako ispunjava sljedeće uvjete :

- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je ostvario pravo na mirovinu u Zajednici socijalnog osiguranja vojnih osiguranika prije 8. listopada 1991.,

- da je Zajednica socijalnog osiguranja vojnih osiguranika obustavila isplatu mirovine i drugih novčanih primanja,

- da protiv njega nije nadležno tijelo državne vlasti pokrenulo postupak zbog poduzimanja ili pripremanja kažnjivih djela ili propuštene činidbe propisane u Glavi XIV., XV. i XVIII. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/93. - pročišćeni tekst i 35/93.), Glavi XIX. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 32/93, - pro;išćeni tekst i 38/93.) i Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djlatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 74/92.).

Članak 3.

Mirovina iz članka 2. ovoga Zakona određuje se u visini 63,22% od pripadajuće svote mirovine u mjesecu prosincu 1991.

Mirovina određena na način propisan u stavku 1. ovoga članka ne može biti manja od grani;ne svote najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka niti rnože iznositi više od svote najviše starosne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne, novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91. i 26/93. - u daljnjem tekstu: Zakon) i općem aktu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond radnika).

Druga novčana primanja (doplatak za pomoć i njegu i novčana naknada za tjelesno oštećenje) odredit će se u svoti koja bi pripadala za mjesec prosinac 1991., ali najviše u svoti koja bi pripadala korisnicima tih prava u Republičkom fondu radnika.

Članak 4.

Osoba kojoj je na teritoriju Republike Hrvatske prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991., a do toga dana nije ostvarila prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, može ta prava ostvariti ako ispunjava uvjete za stjecanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja prema odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91., 18/92. i 71/92.) i uz uvjete:

- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,

- da se stavila na raspolaganje oružanim snagama Republike Hrvatske do 31. prosinea 1991.,

- da protiv nje nadležno tijelo državne vlasti nije pokrenulo postupak zbog poduzimanja ili pripremanja kažnjivih djela ili propuštene činidbe propisane u Glavi XIV., XV. i XVIII. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/93. - pročišćeni tekst i 35/93), Glavi XIX. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 32/93. - pročišćeni tekst i 38/93,) i Zakona o kaznenim djelima podriva;ke i teroristi;ke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 74/92.).

Članak 5.

Mirovina priznata u smislu članka 4. ovoga Zakona određuje se u visini 63.22o/o od svote mirovine koja bi pripadala za mjesec prosinac 1991.

Članak 6.

Mirovina iz članka 4. ovoga Zakona, a određena u svoti prema članku 5. ovoga Zakona, ne može biti manja od granićne svote najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu niti može iznositi više od svote najviše starosne mirovine određene prema Zakonu i općem aktu Republi;kog fonda radnika.

Osobi iz članka 4. ovoga Zakona koja nema dokaze prema kojima se može utvrditi mirovina u smislu stavka 1. ovoga članka, odredit će se mirovina u svoti utvrđenoj kao granićna svota najnižega mirovinskog primanja za određivanje zaštitnog dodatka po odredbama Zakona i općeg akta Republičkog fonda radnika.

Druga novčana primanja odredit će se u svoti koja bi pripadala za mjesec prosinac 1991., ali najviše u svoti koja bi pripadala korisnicima tih prava u Republičkom fondu radnika.

Članak 7.

Usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja obavljat će se u skladu s odredbama Zakona i općeg akta Republi;kog fonda radnika.

Članak 8.

Korisnicima mirovine i drugih novčanih primanja koji su ta prava ostvarili po propisima koji su važili do dana početka primjene ovoga Zakona, osiguravaju se ta prava i nakon toga dana.

Članak 9.

Poslove provedbe ovoga Zakona obavljat će Republički fond radnika.

Članak 10.

Sredstva za provedbu ovoga Zakona osiguravaju se iz Državnog prora;una Republike Hrvatske na temelju mjesećnog obračuna.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju važiti:

1. U Zakonu o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91.,18/92. i 71/92.)- odredbe članka 3b., 3c. i 3e.,

2. Uredba o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991. ("Narodne novine", br. 46/82. 71/92.),

3. Odluka o provedbi Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 15/92.).

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/93-01/03

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.