Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 25.10.1993 Rješenje o carinskom kontingentu za uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji se ugrađuju u izvozni proizvod u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka 54. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93, 60/93 i 29/93) i točke I. podto;ka 4. Odluke o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", br. 62/92, 45/93, 89/93 i 95/93), sukladno prijedlogu Ministarstva gospodarstva i pribavljenom mišIjenju Hrvatske gospodarske komore, ministar financija donosi slijedeće

RJEŠENJE

o carinskom kontingentu za uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji se ugrađuju u izvozni proizvod u 1993. godini

1. Odobrava se carinski kontingent za uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala za proizvodnju roba za izvoz, osim šećera iz tarifnog broj 17.01 Carinske tarife, bez plaćanja carine, u vrijednosti do 120,000.000.- USD, do 31. prosinca 1993. godine.

2. Korisnik kontingenta može biti poduzeće ili drugi poduzetnik koji robe uvezene po osnovi kontingenta u cijelosti ugrađuje u izvozni proizvod, ako je vrijednost ostvarenog izvoza najmanje 30% veća od vrijednosti sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala uvezenih za proizvodnju robe koja će se izvesti, te ako se tako uvezena roba u cijelosti izveze i naplati u konvertibilnoj valuti sukladno propisima o deviznom poslovanju, a ostvarena devizna sredstva u propisanom roku unesu u zemlju.

3. Rješenje o količini i vrijednosti roba koje će se uvesti odnosno izvesti po osnovi točke 1. i 2. ovoga rješenja, s rokom u toku kojega će se roba izvesti, donosi ovlaštena carinarnica na zahtjev korisnika kontingenta. U prilogu zahtjeva iz stavka 1. ove to;ke korisnik kontingenta prilaže i specifikaciju sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji se ugrađuju u izvozni proizvod (tehnološki normativ), te predlaže rok za ostvarenje izvoza.

4. Na uvoznoj carinskoj deklaraciji za robu koja se uvozi radi ugradnje u izvozni proizvod korištenjem carinskog kontingenta, uz zaglavlje obvezatno se unosi klauzula "Članak 54. CZ". Na osnovi izvozne carinske deklaracije i ispkave o ostvarenom deviznom prilivu, ovlaštena carinarnica bilješkom na originalu rješenja o odobrenju carinskog kontingenta, razdužuje podnositelja zahtjeva obveze ostvarivanja izvoza i deviznog priliva.

5. Evidenciju o ostvarenom uvozu bez plaćanja carine sukladno ovome rješenju i ostvarenom izvozu, te visini naplaćene carine i drugih pristojbi, vodi Carinska uprava Republike Hrvatske, o ćemu dostavlja izvješće Ministarstvu financija po;etkom tekućeg mjeseca za protekli mjesec.

6. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01 /93-01 / 142

Urbroj : 513-15-93-1

Zagreb, 25. listopada 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.