Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 22.10.1993 Uredba o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 1993. donijela

UREDBU

o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor

Članak 1.

Iznimno od odredaba članka 19. stavka l., točke 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91, 18/92, 25/93, 57/93, 63/93, 73/93, 81/93., 89/93 i 90/93) izvoz i provoz nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih prerađevina, kave (sirove, pržene, mljevene, ekstrakt), alkohola (etanola), alkoholnih i bezalkohclnih pića, šećera i kozmetičkih proizvoda kroz carinskc pcdručje Republike Hrvatske, u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor, smatra se prometom proizvoda koji su namijenjeni krajnjoj osobnoj potrošnji.

Članak 2.

(1) Bez dokaza oplaćenom porezu na promet ne može se obaviti izvoz ili provoz robe iz članka 1. ove Uredbe

(2) Pri provozu robe iz članka 1. ove Uredbe, porez na promet obračunava i naplaćuje nadležna carinarnica pri ulasku robe na carinsko područje Republike Hrvatske

(3) Pri izvozu robe prodavatelj ne smije isporučili robu prije uplate poreza.

(4) Naplaćeni porez uplaćuje se na poseban račun

Članak 3.

Naplaćeni porez iz članaka 1. i 2. ove Uredbe vratit će se uplatitelju uz predočenje dokaza da je obavljen izvoz

Članak 4.

Ministar financija donijet će propise za provedbu ove Uredbe, a posebno o postupku povrata plaćenoga poreza i dokaznih sredstava da je obavljen izvoz

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 410-01 /93-01 / 15

Urbroj : 5030105-93- 1

Zagreb, 21. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.