Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 22.10.1993 Uredba o visini stope zatezne kamate
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2l. listopada 1993. donijela

UREDBU

o visini stope zatezne kamate

Članak 1.

Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, plaća zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate u visini eskontne stope koju mjesečno utvrđuje Narodna banka Hrvatske, uvećane za 6 postotnih poena. Zatezna kamata obračunava se mjesečno primjenom konformnog načina obračuna.

Članak 2.

Odredba članka l. ove Uredbe ne primjenjuje se kod plaćanja poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Uredbe neće se primjenjivati Zakon o visini stope zatezne kamate ("Narodne novine", br. 53/91 ).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 410-01 /93-01 / 14

Urbroj : 5030105-93- I

Zagreb 21. listopada 1993

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.