Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 20.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-92/ 1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave ("Narodne novine", br. 55/92. i 44/93.) u članku 3. točki 3. iza podtočke 6. dodaje se podtočka 7. koja glasi: "7. Državna direkcija za robne rezerve"

Članak 2.

U članku 4. iza riječi: "Zavodima" riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi "institutima", dodaju se riječi "i direkcijama".

Članak 3.

U članku l0. stavku 2. riječi: "robne rezerve" brišu se. Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 4.

Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji glasi: "Članak 24a. Državna direkcija za robne rezerve obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na: formiranje i korištenje robnih rezervi i osiguranje skladišnog prostora za smještaj i čuvanje robnih rezervi: intervencije na tržištu; obavljanje i drugih poslova koji su joj stavljeni u nadležnost Državna direkcija za robne rezerve ima svojstvo pravne osobe."

Članak 5.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: "zavod" riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: "instituta" dodaju se riječi "i direkcije".

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Direkcija za državne robne rezerve nastavlja s radom kao Državna direkcija za robne rezerve.

Članak 7.

Djelatnici zatečeni na radu u Direkciji za državne robne rezerve na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom u Državnoj direkciji za robne rezerve.

Članak 8.

Direktor Državne direkcije za robne rezerve dužan je uskladiti unutarnje ustrojstvo Državne direkcije za robne rezerve s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/83-01/04

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.