Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 20.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o slobodnim zonama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske. donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o slobodnim zonama

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o slobodnim zonama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-91/ 1-93.

Zagreb. 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopuni Zakona o slobodnim zonama

Članak 1.

U Zakonu o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. 53A/91., 65/92. i 27/93.) članak 31. mijenja se i glasi: "Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 2.500 do 50.000 DEM kaznit će se za prekršaj poduzeće slobodna zona:

- ako ne donese akt kojim se utvrđuju uvjeti uz koje koristi područJe slobodne zone za obavljanje djelatnosti u toj zoni (članak 11. stavak 1.),

- ako započne radom prije izdavanja akta o udovoljavanju uvjeta za početak rada (članak 14.)

- ako na području zone dozvoli stanovanje suprotno aktu kojim se uređuje boravak na području zone (članak 15. stavak 3.),

- ako u propisanom roku ne dostavi izvješće o financijskim rezultatima poslovanja i ostvarenom netto deviznom efektu slobodne zone (članak 30.). Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 1.000 do 5.000 DEM za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poduzeća slobodna zona".

Članak 2.

Članak 32. mijenja se i glasi"Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 2.500 do 50.000 DEM kaznit će se za prekršaj korisnik:

- ako ne prijavi uvoz. izvoz, provoz i smještaj robe u slobodnu zonu nadležnoj carinarnici (članak 17. stavak 1.),

- ako ne vrati u slobodnu zonu ili ne izveze u roku robu privremeno upućenu izvan zone (članak 18. stavak 2.),

- ako ne vodi evidenciju o robi koja ulazi ili izlazi iz slobodne zone (članak 21.). Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 1.000 do 5.000 DM za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba korisnika".

Članak 3.

Iz članka 32. dodaje se novi članak 32a. koji glasi: Članak 32a. Iznosi novčanih kazni iz članka 31. i 32. ovoga Zakona revaloriziraju se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne".

Članak 4.

U članku 33. riječi: "dvije godine" zamjenjuju se riječima: "tri godine".

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Uredba o izmjeni Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. 27/93.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-05/93-01/01

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.