Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 19.10.1993 Uredba o posebnom porezu na kamate
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. listopada 1993. donijela

UREDBU

o posebnom porezu na kamate

Članak 1.

Na naplaćene kamate po stopi koja je veća od eskontne stope Narodrke banke Hrvatske za više od tri postotna poena, obračunava se i plaća posebni porez.

Članak 2.

Poreznu osnovicu posebnoga poreza na kamate čini iznos kamata obračunat po kamatnoj stopi većoj od eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za tri postotna poena.

Članak 3.

Porezni obveznici posebnog poreza na kamate su banke i druge štedno-kreditne organizacije i druge pravne osobe koje naplaćuju kamate po stopi iz članka 1 ove Uredbe.

Članak 4.

Posebni porez na kamate obračunava se i plaća na poreznu osnovicu iz članka 2. ove Uredbe: I ako su kamate od tri do pet postotnih poena više od eskontne stope, po stopi od 40%, 2 ako su kamate više od pet postotnih poena od eskontne stope, po stopi od 80%.

Članak 5.

Porezni obveznici iz članka 3. ove Uredbe plaćaju posebni porez u roku od 5 dana od dana naplate kamata Ako kamata nije naplaćena unutar roka, od 30 dana od dana izdavanja računa, porezni obveznici plaćaju posebni porez u roku od 5 darka po isteku 30 dana.

Članak 6.

Porezeni obveznici ne mogu prevaliti posebni porez na kamate na pravne i fizičke osobe od kojih naplaćuju kamate

Članak 7.

Kontrolu obračuna i naplate posebnoga poreza na kamate obavlja Porezna uprava i Financijska policija.

Članak 8. Prekršajni postupak u prvom stupnju povodom podnesenih prijava kontrolnih tijela iz članka 7. ove Uredbe vodi ovlašteno tijelo koje je obavilo nadzor. Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Komisiji za prekršaje Središnjeg ureda Porezne uprave.

Članak 9.

Ministar financija može propisati potanko odredbe u svezi s primjenom ove Uredbe.

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 10.000 do 100.000 DEM kaznit će se, za prekršaj, porezni ob veznik: 1. ako ne obračuna, odnosno netočno obračuna posebni porez na kamate, 2. ako u propisanom roku ne plati posebrii porez na kamate. (2) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 10.000 DEM, za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika

Članak 11.

Svote novčanih kazni iz članka 10.ove Uredbe izriču se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske, na dan izricanja kazne.

Članak 12.

Ova Uredba strkpa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-14/93-01/01

Urbroj: 5030105-93-1

Zagreb, 18. listopada 1993

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.