Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 19.10.1993 Naputak o plaćanjima s računa banke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

GUVERNER NARODNE BANKE HRVATSKE

Na podlozi članka 36. toćke 1. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" br. 27/93 i 89/93) guvereler Narodne banke Hrvatske donosi

NAPUTAK

o plaćanjima s računa banke

I.

Zavod za platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod) provodi primljene naloge od banke na teret njezinoga žiro-računa do veličine pohriča sredstava na računu u smislu odredbi članka 25. stavka 2. Zakona o platnom prometu u zemlji

Banka može podići gotovinu sa svog žiro-računa u Zavodu (račun 620) za isplate po štednim ulozima i tekućim računima građana i dati nalog za prijenos sredstava sa svog računa na račun dijela banke (računi 621 i 623) za isplatu s naslova štednih uloga i tekućih računa gradana, do svote raspoloživih sredstava na žiro-računu banke (saldo na računu od prethodnog dana i raspoloživi tekući dnevni priljev). Ako na računu banke nema sredstava, Zavod obavlja isplatu banci i provodi naloge banke za prijenos sred stava na račune dijelova banke samo do veličine iz suglasnosti Narodne banke Hrvatske, koju pribavlja i Zavodu podnosi banka u smislu odredbi Odluke o načinu i uvjetma odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima ("Narodne Novine" br. 61/91, 41/92, 48/92, 60/92, 73/92 i 10/93).

Zavod provodi na teret žiro-računa banke i naloge primljene od drugih pravnih osoba s temelja štednje i tekučih računa građana kao i naloge banke s temelja obračuna uplata građana u korist računa drugih pravnih osoba koji se vode u Zavoda.

II.

Ako se nakon provođenja svih naloga platnog prometa i uključenja sredstava deponenata na računu banke iskaže potražni saldo; banka smije raspoloživa sredstva plasirati na tržištu novca:

Ako se nakon provođenja svih naloga platnog prometa i uključenja sredstava deponenata na računu banke iskaže dugovni saldo; pokriće se obavlja ovim redoslijedom:

- iz sredstava na računu dijelova banke (račun 621 i 623),

- iz sredstava kredita kojeg je banka dobila od drugih,

- iz sredstava obvezne rezerve.

Eventualno preostali dugovni saldo pokriva se na teret posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana od Narodne banke Hrvatske, do veličine koju je banka koristila za te namjene prema suglasnosti Narodne banke Hrvatske uvečane za terećenja od drugih pravnih osoba za ispiatu štednje za račun banke i primljenihčekove po tekučim računima građana će za svotu obračuna uplata; građana u korist računa drugih pravnih osoba.

III.

Na teret računa dijela banke (račun 621 i 623) provode se nalozi koje je dao dio banke, samo ako za njihovo izvršenje ima pokriće na računu dijela banke u smislu odredbi članka 25. stavka 2. Zakona o platnom prometu u zemlji. Zavod provodi na teret računa dijela banke i naloge primljene od drugih pravnih osoba s temelja štednje i tekučih računa građana te s temelja obračuna uplata građana u korist drugih pravnih osoba. Ako na računu dijela banke nema sredstava za izvršenje ovih naloga jedinica Zavoda, u kojoj se vodi račun dijela banke, daje nalog za prijenos-nedostajuče svote s računa banke na račun dijela banke.

IV.

U slučaju da i nakon pokrića iz izvora navedenih u dijelu II. ovog Naputka na računu banke ostane dugovni saldo, ili ako je korištenjem navedenih izvora spriječeno iska, zivanje dugovnog salda, prvi priljev sredstava na račun banke i na račune dijelova banke koristi se ovim redoslijedom:

- pokriće dugovnog salda na računu banke,

- vračanje korištenog posebnog kredita Narodnoj banci Hrvatske za pokriće isplata štednje i čekova po tekućim računima građana,

- vračnje korištene obvezne rezerve.

Prije pokrića dugovnog salda i vraćanja sredsava iz prethodnog stavka, banka ne smije vraćati kredit primljen

s tržišta novca.

Ako je na računu banke iskazan dugovni saldo, banka i njezini dijelovi moraju idući radni dan položiti na žiro-rađun banke gotov novac iznad svote iz suglasnosti Narodne banke Hrvatske za korištenje posebnog kredita.

Ako se banka u jednom danu koristila obveznom rezervom u svoti većoj od 15% izdvojenih sredstava radi uspostavljanja i održavanja svoje dnevne likvidnosti, banka sedam radnih dana od dana kad je vratila korištena sredstva obvezne rezerve ne može Zavodu podnositi naloge za davanje kredita i obavljanje drugih plasmana u smisu dijela III. Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje, njihove dnevne likvidnosti ("Narodne novine" br. 73/91,.51/93, 62/93, 74/93 i 92/93).

Pod kreditima u smislu prethadnog stavka ovog dijela podrazumijeva se i odobravanje i realizacija kredita pravnim osobama za plaće i druga priniranja djelatnika preko štednih i tekućih računa građana i žiro-računa fizičkih osoba.

V.

Zavod će omogućiti bankama da putem neposrede računalne komunikacije imaju uvid, u tiieku dana, u stanje i promjene na računima banke i na računima njezinih deponenata, te skratiti rok za utvrđivanje stanja na računima deponenata banke.

VI.

Ovaj naputak stupa na snagu petog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 20/93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Guverner Narodne banke Hrvatske

prof. dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.