Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 08.10.1993 Odluka o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 22. i 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93. i 79/93.). Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 8. listopada 1993. godine donio je

ODLUKU

o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti

I.

Narodna banka Hrvatske odobrava bankama kratkoročne kredite za održavanje njihove dnevne likvidnosti (u nastavku teksta: "kredit za likvidnost") u visini, uz uvjete i na način što su utvrđeni ovom odlukom.

II.

Kredit za likvidnost Narodna banka Hrvatske odobrava na temelju portfelja vrijednosnih papira kojima banka raspolaže :

1) blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske - do iznosa 100% nominalne vrijednosti tih zapisa;

2) obveznica što ih je izdala Republika Hrvatska - do iznosa 50% nominalne vrijednosti tih obveznica koje dospijevaju u roku do 6 mjeseci od dana korištenja kredita;

3) eskontiranih mjenica što su ih izdala poduzeća avalirane od drugih banaka - do visine 20% nominalne vrijednosti mjenica do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana:

4) blagajničkih zapisa banaka i drugih izdavalaca - do iznosa 20% nominalne vrijednosti zapisa do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana;

5) komercijalnih zapisa s garancijom druge bankedo visine 20% nominalne vrijednosti zapisa do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana.

III.

Kreditom za likvidnost banka se može koristiti uz uvjet da u proteklih 60 dana nije imala dospjelih nenamirenih obveza iz kredita za likvidnost.

IV

Kreditom za likvidnost, u smislu ove Odluke, banka se može koristiti neprekidno ili s prekidima do ukupno deset radnih dana u mjesecu, bez obzira na iznos korištenog kredita. Danom poćetka korištenja kredita smatra se dan kad su banci prenesena sredstva na njezin žiro-račun, a dan kad banka vrati kredit ne računa se kao dan korištenja kredita. Ako banka vrati kredit istog dana kad su joj sredstva prenesena na žiro-račun. smatrat će se da se kreditom koristila jedan dan. Radnim danom, u smislu ove Odluke, ne računa se subota.

V.

Vrijednosni papiri na temelju kojih se banka koristi lombardnim kreditom ili reeskontnim kreditom ne mogu biti osnova za korištenje kredita za likvidnost u smislu ove Odluke

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka, o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti ("Narodne novine", broj 18/92).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 168/93.

Zagreb, 8. listopada 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.