Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 08.10.1993 Odluka o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske za listopad 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANK HRVATSKE

Na temelju članka 16 stavka 2 i članka 67. stavka 1 točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 8. listopada 1993. donio je

ODLUKU

o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske za listopad 1993. godine

I.

Narodna banka Hrvatske na reeskontne kredite iz primarne emisije i na sva druga potraživanja obračunava i naplaćuje kamate po eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske u visini od 3% ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. Izuzetno od stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske na lombardne kredite iz primarne emisije obračunava i naplaćuje kamate po stopi od 3,15%.

II.

Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate na kredite za održavanje dnevne likvidnosti banaka po stopi od 3,9%.

III

Na iznos kredita iz primarne emisije koji se koristi protivno propisima, odnosno nenamjenski, Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate po stopi od 3,6%. Kankate po stopi iz stavka 1. ove točke Narodna banka Hrvatske naplaćuje i na iznos drugih novčanih obveza banaka prema Narodnoj banci Hrvatske koje se nisu namirile o roku dospijeća. IV Banke koje se koriste sredstvima obvezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti dužne su Narodnoj banci Hrvatske platiti naknadu za korišteni iznos sredstava obvezne rezerve po stopi od 23%.

V.

Na iznos sredstava korištenih iznad iznosa raspoloživih sredstava na žiro-računu banaka. Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate po stopi od 30%. Kamate po stopi iz stavka 1. ove točke banke plaćaju i na iznos pozajmica odobrenih po osnovi posebnih kredita za isplatu štednih uloga, tekućih i žiro-računa građana u dinarima kod banaka. Banke koje nisu pravilno obračunale obveznu rezervu ili je nisu u roku izdvojile u smislu propisa o obveznoj rezervi. dužne su Narodnoj banci Hrvatske platiti naknadu za manje obračunati i izdvojeni iznos obvezne rezerve po stopi od 30%.

VI.

Na sredstva obvezne rezerve banaka Narodna banka Hrvatske ne plaća kamate.

VII.

Uvjete kupnje i prodaje određenih vrijednosnih papira na aukciji utvrđuje guverner Narodne banke Hrvatske.

VIII.

Narodna banka Hrvatske će ugovorima o korištenju primarne emisije, propisati promjenjivost kamatnih stopa na plasmane iz primarne emisije u smislu ove Odluke.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine". br. 73/91., 18/92., 90/92., 10/93., 26/93., 62/93., 74/93. i 80/93.)

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

O. br. 170/93.

Zagreb, 8. listopada 1993.

Predsjednik savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.