Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 08.10.1993 Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 11. i članka 67. stavka 1. točke 7. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 8. listopada 1993. godine donio je

ODLUKU

o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

I.

Banke su dužne obračunavati i izdvajati obveznu rezervu kod Narodne banke Hrvatske, u visini, na način i u rokovima, što su utvrđeni ovom Odlukom.

II.

Banke obračunavaju obveznu rezervu i to: 1) po stopi od 22,7% na depozite po viđenju i oročene depozite, na sredstva pribavljena izdvajanjem vrijednosnica i na kredite dobivene od pravnih osoba i građana; 2) po stopi od 100% na depozite financijskih institucija čiji su osnivači poslovne banke.

III.

Banke ne obračunavaju obveznu rezervu

1) na devizne depozite;

2) na sredstva depozita koja su primljena na ime pomoći područjima nastradalim od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja;

3) na kredite dobivene od Narodne banke Hrvatske, banaka, i kredite odobrene iz sredstava fondova i zajmova Republike Hrvatske formiranih na temelju republičkih propisa;

4) na avans Narodne banke Hrvatske za otkup efektivnog stranog novca i čekova od domaćih i stranih fizičkih osoba po mjenjačkom poslovanju evidentiranih na posebnoj partiji računa 748 u Zavodu za platni promet;

5) na kredite dobivene od Hrvatske kreditne banke za obnovu namijenjene za obnovu;

6) na depozite i druga sredstva namijenjena za stambeno-komunalnu izgradnju.

IV.

Obveznu rezervu, obračunatu u smislu ove Odluke, banke izdvajaju kod Narodne banke Hrvatske prenošenjem tih sredstava na posebni račun izdvojene obvezne rezerve banaka što ga vodi Zavod za platni promet.

V.

Obveznu rezervu iz ove Odluke banke obračunavaju i izdvajaju desetodnevno.

VI.

Obvezna rezerva izdvaja se za obračunsko razdoblje koje ćine tri uzastopne dekade. Obračunska razdoblja mijenjaju se po isteku dekade, a razmak između poćetka jednog i slijedećeg obračunskog razdoblja je jedna dekada. Obračun obvezne rezerve banke sastavljaju deseti dan po isteku obračunskog razdoblja, a prema prosječnom dnevnom stanju depozita tog obračunskog razdoblja. Prosječno dnevno stanje depozita jednog obračunskog razdoblja računa se tako da se zbroje dnevna stanja depozita svakog radnog dana (radnim danom ne smatra se subota) i dobiveni zbroj podijeli brojem radnih dana tog obračunskog razdoblja. Obvezna rezerva utvrdena u obračunu iz stavka 2. ove točke izdvaja se jedanaesti dan nakon isteka svakog obračunskog razdoblja i vrijedi do slijedećeg izdvajanja obvezne rezerve Iznimno, na dan 11. siječnja banke neće izdvajati obveznu rezervu prema odredbama stavka 4. ove točke.

VII.

Obračun obvezne rezerve banke sastavljaju na obrascu što ga propisuje Narodna banka Hrvatske i dostavljaju ga Zavodu za platni promet suglasno odredbama točke VI. ove Odluke. Uz obračun obvezne rezerve banke podnose odgovarajući nalog za uplatu odnosno vračanje razlike između stanja obvezne rezerve na posebnom računu kod Zavoda za platni promet i obvezne rezerve po podnesenom obračunu. Dva primjerka obračuna obvezne rezerve banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske radi kontrole ispravnosti obračuna. Uz obračun, banke će dostaviti i primjerak naloga za uplatu odnosno vračanje razlike nastale između obvezne rezerve po tom obračunu i stanja obvezne rezerve na posebnom računu kod Zavoda za platni promet.

VIII.

Danom primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine". br. 26/93., 82/93., 80/83.).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a prvo izdvajanje po ovoj Odluci izvršit će se 21. listopada 1993. godine.

O. br. 171/93.

Zagreb, 8. listopada 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.