Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 04.10.1993 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 1993. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91, 18/92, 25/93, 57/93, 63/93, 73/93 i 81/93) u članku 10. stavak 3. briše.

Članak 2.

U članku 19. točka 7. mijenja se i glasi: "7) važećih upravnih i sudskih biljega;" U točki 14. iza riječi "dnevnog" dodaju se riječi "i periodičnog". Točke 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28. i 30. brišu se.

Članak 3.

U članku 23. točka 4. briše se.

Članak 4.

"U Tarifi poreza na promet, u glavi Porez na promet proizvoda, u Tar broju 1 stopa od "50%" zamjenjuje se stopom od "40%". U Tar. broju 7. u stavku 1. točka 3. briše se. Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4. Napomena broj 4. briše se Dosadašnja napomena broj 5. postaje napomena broj 4. U Tar. broju 8. u stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

1) po stopi od 5% na promet:

- opreme (strojevi, uređaji i dr.) koje pravne i fizičke osobe nabavljaju pod uvjetima i na način iz članka 9. ovoga zakona, isključivo za obavljanje svoje djelatnosti; - osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva;

- proizvoda koji služe za ljudsku prehranu, osim kave i proizvoda iz članka 19. ovoga zakona i proizvoda koji su navedeni u drugim tarifnim brojevima ove Tarife;

- školskog pisaćeg i crtaćeg pribora; Propisom donesenim na osnovi članka 70. ovoga zakona određuju se proizvodi na koje se odnosi odredba ove alineje.

- toaletnog sapuna, sapuna za pranje, medicinskog sapuna, sapuna krema i pjena za brijanje, pasta, praška i četkica za zube, losiona za usta, pjenušavih kupki i šampona za kosu i kupanje, toaletnog papira i toaletnih papirna tih ručnika;

- dječje muške ili ženske odjeće do broja 14. zaključno;

- dječje muške ili dječje ženske obuće do 34. zaključno;

- aparata za mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka;

- deterdženata;

- dječjih igračaka;

- upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata, a koji se obavlja između građana neposredno ili preko trgovinskih poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba kao posrednika (komisiona prodaja);

- važećih poštanskih maraka, vrijednosnih papira na kojima je utisnuta vrijednost, kao i kuverata, dopisnica i drugih poštanskih vrijednosnica na kojima je utisnuta poštanska marka i tipiziranih poštanskih paketa čije je gabarite i izgled odredila Komisija za standard HPT;

- proizvoda, osim motornih vozila, grafićkih proizvoda iz Tar. broja 1, te proizvoda iz tarifnih brojeva 2, 4, 7 i 8. Tarife poreza na promet proizvoda što su proizvedeni u poduzeću ili pogonu registriranom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, proizvoda što ih u procesu liječenja i rehabilitacije, organizirane u okviru organizacija invalida izrađuju invalidne osobe, proizvoda izrađenih u okviru vjerskih i socijalnohumanitarnih organizacija za zaštitu starih i iznemoglih osoba i djece kao i proizvoda izrađenih u đačkim radionicama uz uvjet da su prodani krajnjim potrošačima izravno iz vlastitih prodajnih mjesta i da su obilježeni jedinstvenim zaštitnim znakom;

- lijekova;

- pogrebne opreme;

- solarnih bojlera, generatora, ćelija, kolektora, toplinskih crpki i druge opreme za korištenje sunćane energije, odnosno fotonapona;

- zaštitnih plinskih maski i kompleta, minimuma obvezatrkih sredstava za osobnu zaštitu od ratnog djelovanja; - organskog i mineralnog gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, sirovina i proizvoda koji služe za proizvodnju stočne hrane i proizvoda za prehranu stoke, peradi, kunića i riba, krmnog, te sjemenskog i sadnog malerijala;

- poljoprivredne mehanizacije, uređaja i druge opreme, poljoprivrednog alata za primarnu obradu zemljišta kao i rezervne dijelove za tu opremu i uređaje. Vlada Republike Hrvatske utvrđuje proizvode na koje se plaća porez iz ove alineje

- ekološki prihvatljive ambalaže za kranju potrošnju u trgovini i ugostiteljstvu:

- novorođenačke opreme

- protupožarnih aparata.

U stavku 1. u točki 2) alineja 1 briše se "

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/93-01/03

Urbroj 5030105-93-62

Zagreb, 3. listopada 1993

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.