Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 04.10.1993 Uredba o plaćama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne nvoine", broj 74/92), Vlada Repub)ike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 1993. godine donijela

UREDBU

o plaćama

Članak 1.

Ovorn Uredbom uređuje se način utvrđivanja najviših iznosa mase neto plaća i naknada troškova materijalnih prava određenih kolektivnim ugovorima koje pravne osobe mogu isplatiti u listopadu, studenom i prosincu 1993. godine, te iznosi najniže osnovne i minimalne plaće za te mjesece.

Članak 2.

Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu i u takvom su statusu regisLrirarke, te kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala) mogu isplaćivati neto plaće i naknade troškova materijalnih prava u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom. Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su prilikom isplate neto plaća i naknada troškova materijalnih prava podnijeti Zavodu za platni promel potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju da je uplaćeno više od 50% dionica ili udjela.

Članak 3.

Pravne osobe, osim pravnih osoba iz članka 2. ove Uredbe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova mogu u listopadu isplatiti masu neto plaća najviše u iznosu isplaćene mase neto plaća u rujnu uvećanom za 24,9%, u studenom najviše u iznosu isplaćene mase neto plaća u listopadu uvećanom za 4%, te u prosincu najviše u iznosu isplaćene mase neto plaća u studenom uvećanom za 4%. Pravne osobe, tijela, organi i organizacije iz stavka 1. ovoga članka mogu, ukoliko im je to povoljnije, u listopadu isplatiti masu neto plaća najviše do iznosa utvrđenog tako da se neto plaća po radniku od 685.913 hrvatskih dinara pomnoži s brojem zaposlenih radnika u rujnu. Utvrđeni iznosi mase neto plaća iz stavka 1. i 2. ovoga članka korigiraju se za postotak promjene broja zaposlenih.

Članak 4.

Najniža osnovna plaća za listopad utvrđuje se u iznosu od 311488.- hrvatskih dinara, za studeni u iznosu od 323948.- hrvatskih dinara, te za prosinac u iznosu od 336.906. hrvatskih dinara. Minimalna plaća za listopad, studeni i prosinac utvrđuje se u iznosu od 70% najniže osnovne plaće utvrđene za te mjesce odredbom stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Naknade troškova materijalnih prava utvrđuje općim odnosno granskim kolektivnim ugovorima, pravne osobe, tijela, organi i organizacije iz članka 3. ove Uredbe mogu u listopadu, studenom i prosincu isplatiti najviše u iznosu utvrdenom općim odnosno granskim kolektivnim ugovorima uvećanom do 30%.

Članak 6.

Upute za primjenu daje, te provedbu ove Uredbe prati i kontrolira Zavod za platni promet. Zavod za platni promet neće dozvoliti isplatu plaća inaknada troškova materijalnih prava suprotno ovoj Uredbi.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/93-01/03

Urbroj: 5030105-93-11

Zagreb, 3. listopada

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.