Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 04.10.1993 Uputa za primjenu Uredbe o plaćama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju članka 6 Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 89/93) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

UPUTU

za primjenu Uredbe o plaćama

1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu neto plaća i naknada troškova materijalnih prava koje pravne osobe mogu isplatiti u listopadu, studenom i prosincu 1993. godine.

Sve pravne osobe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova obračun neto plaća sastavljaju ne obrascu MNP/93 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu 1993. godine, a obračun naknada troškova materijalnih prava sastavljaju na obrascu TMP/93 Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika, koji su sastavni dio ove Upute.

Obračune na obrascima iz prethodnog stavka obveznici dostavljaju u jednom primjerku nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet pri svakoj isplati plaća, odnosno pri svakoj isplati naknada troškova materijalnih prava.

2 Podaci u obrascu MNP/93 se iskazuju.

2.1. Na rednom broju 1. iskazuje se podatak o masi neto plaća isplaćenih u prethodnom mjesecu.

Za mjesec rujan podalak se utvrđuje na način da se zbroje podaci iskazani na rednom broju 4 obrazaca NP temeljem kojih su isplaćene neto plaće u rujnu, kao i podaci iz naloga za isplatu plaća koji nisu sadržani u obrascima NP (isplate temeljem točke VIl. stavka 3. Sporazuma o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika - "Narodne novine", br. 22/93), a isplaćene su u rujnu.

2.2 Na rednom broju 2 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća u prethodnom mjesecu

2.3. Na rednom broju 3 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu.

2.4. Broj radnika iz točke 22 i 23. utvrduje se tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu plaće iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada u tom mjesecu.

2.5. Na rednom broju 4 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.

2.6. Na rednom broju 5 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Koeficijenti za promjenu su u listopadu 1,249, studenom 1,040, prosincu 1,040.

2.7. Na rednom broju 6 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Na ovom rednom broju iskazuje se podatak za isplatu plaća samo u listopadu.

2.8. Na rednom broju 7 iskazuje se iznos dijela sredstava isplaćenih za neto-plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata.

2.9 Na rednom broju 8 iskazuje se iznos sredstava za neto plaću iz naloga za isplatu u tom mjesecu.

2.10. Na rednom broju 9 iskazuje se podatak prema opisu iz obrasca, a ne može biti veći od podatka iskazanog na red. broju 5, odnosno red. br 6 (za isplate u lisLopadu).

2.11. Na redni broj 10 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinaćne isplaćene neto plaće za puno radno vrijeme.

2.12. Na rednim brojevima 11 i 12 podaci se iskazuju prema opisu iz obrasca. za puno radno vrijeme.

2.13. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe ne iskazuju podatke na rednim brojevima 1, 2, 4, 5 i 6.

3. Podaci u obrascu TMP/93 se iskazuju:

3.1. U koloni 3 iskazuje se pravo na isplatu naknada po radniku temeljem kolektivnog ugovora.

3.2. U koloni 4 iskazuje se iznos moguće isplate naknade radniku temeljem članka 5. Uredbe o plaćama.

3.3. U koloni 5 iskazuje se broj radnika kojima se isplaćuje naknada.

3.4. U koloni 6 iskazuje se iznos moguće svote za isplatu naknade, a utvrđuje se računski prema opisu u obrascu.

3.5 U koloni 7 iskazuje se iznos o stvarnoj isplati naknade.

Ovaj podatak ne može biti veći od iznosa iskazanog u koloni 6.

4. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 796/93

Zagreb, 4. listopada 1993.

V. d. glavnog direktora

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


OBRAZAC MNP/93

Razdoblje

Broj oznaka organ.jedinice

Osnovni račun

Individualna partija

Posebneoznake

____________________________________________________________
            (Naziv i mjesto pravne osobe)

IZVJEŠTAJ O ISPLATAMA PLAĆA
u mjesecu _______ 1993. godine
                - izaos u HRD
                - broj radnika u cijelom broju
                - koeficijent korekcijes tri decmalna mjesta

Redni broj   OPIS                      Oznaka za AOP  IZNOS
        1                        2            3

1.   Masa neto-placa isplaćenih u prethodnom, mjesecu    01
2    Broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća u
    prethodnom mjesecu                   02
3.   Broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u
    tekućem mjesecu                 03
4.   Koeficijent korekcije po osnovi broja zaposlenih
    radnika (r.br. 3:r.br. 2)                04
5.   Masa neto-plaća dozvoljena za isplatu
    (r.br. 1 x koefic iz čl. 3. st. 1. Uredbe x r.br. 4)  05
6.   Masa neto- plaća dozvoljena za isplatu a listopadu
    (685.913 HRD x broj zaposlenih radnika u
    rujnu x r.br.4)                     06
7.   Isplaćeni dio neto-plaća u mjesecu           07
8.   Iznos neto-plaća naloga za isplatu           08
9.   0kupno isplaćena neto-plaća u mjesecu
    (r.br.7, + r.br.8)                   09
10.   Iznos najniže pojedinačne isplaceće neto-plaće 10
11.   Broj zaposlenih radnika kojima je ispIaćena neto-
    plaća niža od najniže osnovne plaće           11
12.   Broj zaposleaih radnika kojima je isplaćena miniralna
    plaća                          12

U _________________ dana ____________ 1993.

Obračun sastavio:____________________
Rukovoditelj: __________________________

Kontrolu obavili:                Pečat:     Datum primitka:

OBRAZAC TMP/93


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Razdoblje

Broj oznaka organ.jedinice
Osnovni račun
Individualna partija
Posebneoznake
IZVJEŠTAJ O ISPLATAMA NAKNADA TROŠKOVA MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA U
MJESECU ___________ 1993. GODINI
___________________________________________iznos u HRD
                                Broj radnika u broju
Redni broj
OPIS
Oznaka za AOP
Iznos osnovice po radniku (kol.3. x kol.1,30)
Dozvoljeno za isplatu po radniku
Broj radnika kojima se ispl. naknada
Dozvoljeno za isplatu (kol.4. x kol.3.)
ISPLAČENO
0.
1
2
3
4
5
6
7
1.
Regres za godišnj odmor
01

2
Otpremnine radi mirovine
02

3.
Pomoći
03

4.
Dnevnic u zemlji
04

5.
Terenski dodatak
05

6.
Odvojeni život
06

7.
Upotreba privatnog automobila za službene svrhe
07

8.
Troškovi prehrane tijekom rada
08

9.
Nagrade učenicima i studentima
09

10.
Jubilarne nagrade
10

11.
Pokloni djeci
11

12.
UKUPNO
12

13.
Broj radnika prema stvarnom stanju na kraju mjeseca
13
x
x
xU _______________ , dana_____________ 1993.
Obračun sastavio: _________________________
Pečat ZAP:
Datum primitka:____________________________
Rukovoditelj:_______________________________
M. P.
Kontrolu obavili:    1._________________________
            2._________________________