Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 01.10.1993 Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 72. stavak 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 53/90, 8/91 i 61/91), a u svezi s člankom 9. Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja i članka 3. Protokola o suradnji na zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja uljem i drugim štetnim tvarima Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 1993. godine donijela

PLAN

intervencija kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj

OPĆE ODREDBE

1. Ovim planom utvrđuju se mjere radi smanjenja šteta u okolišu izazvanih iznenadnim onečišćenjem mora.

2. U smislu ovog plana

- iznenadno onećišćenje je (u daljnjem tekstu: onečišćenje) izljev mineralnih ulja ispuštanje štetnih i opasnih tvari, prirodne pojave neuobićaje: og intenziteta u moru, kao što su: alge, meduze i sl. (u daljnjem tekstu nuobićajene pojave);

- mineralno ulje ili samo ulje, znači mineralno ulje u bilo kojem obliku ukljućujući sirovu naftu, tekuće gorivo, uljni talog, otpatke ulja i prerađene proizvode osim petrokemijskih proizvoda kako je prikazano u Prilogu 2;

- opasne i štetne tvari su tvari čije ispuštanje u okolinu može imati negativne posljedice bilo koje vrste po ljude (uključujući privredne i ostale aktivnosti), floru i faunu, a navode se u Prilogu 3.

Zbog velikog broja i različitih karakteristika kemikalija, opasne i štetne tvari podijeljene su na devet razreda i nekoliko podrazreda, u skladu s podjelom prihvaćenom u Internacionalnom pomorskom kodeksu za opasne tvari (International Maritime Dangerous Goods Code - IMDG Code), odnosno na 14 kategorija u skladu s odredbom članka 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", broj 53/91). Prema štetnom djelovanju na resurse mora, zdravlje ljudi i estetske vrijednosti, ove se tvari svrstavaju u 4 kategorije (Aneks II. Međunarodne konvencije o sprečavanju zagađivanja mora s brodova 1973. i 1978. godina), a prema ponašanju nakon izlijevanja na morsku površinu u 4 grupe ;

- neuobičajene prirodne pojave su pojave koje nastaju uslijed prekomjernog rasta određenih organizama u moru, kao što su alge, međuze i sl.

- područje mora i obale obuhvaća obalu i teritorijalno more Republike Hrvatske, a prikazano je u Prilogu 1.

3. Ovaj plan ne primjenjuje se u slučaju radioaktivnog onećišćenja.

4. Pored ovog plana, za onečišćenja manjeg obima izrađuje se plan lučke kapetanije - operativnog centra.

ORGANIZACIJA

5. U slučaju onečišćenja ili neuobićajene prirodne pojave za provođenje Plana, odgovoran je Stožer plana intervencija (u daljnjem tekstu: Stožer).

6. Stožer čine predstavnici Ministarstva obrane - Stožer civilne zaštite i Ministarstva pomorstva, prometa i veza (Sektor pomorskog prometa), Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (Uprava za vodoprivredu), Ministarstva zdravstva (Sanitarna inspekcija), Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog hidrometeorološkog zavoda i Državnog hidrografskog instituta.

Državna tijela iz stavka 1. ove točke dužna su imenovati svog predstavnika i njegovog zamjenika u roku od 30 dana po prihvaćanju Plana na obrascu iz Priloga 6.

7. Stožerom Plana rukovodi njegov zapovjednik. Zapovjednik Stožera Civilne zaštite po funkciji je zapovjednik Stožera Plana.

8. Državna tijela dužna su poduzeti mjere u skladu sa svojim djelokrugom, a naročito:

- Ministarstvo obrane - Stožer Civilne zaštite: uključivanje adekvatnih specijaliziranih jedinica Civilne zaštite, koordinacija angažiranja pripadnika i sredstava Hrvatske vojske:

- Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (Sektor pomorskog prunketa): pomorski promet, zaštita mora od onečišćeikja, osiguranje plovila i sustav veza, inspekcijski poslovi morskog ribarstva;

- Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša (Odjel za Jadran-Rijeka): definiranje prioriteta za zaštitu i ćišćenje, veza sa znanstveraim institucijama s područja ekologije, procjena stupnja opasnosti;

- Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (Uprava za vodoprivredu): stručni savjeti, neophodno uzorkovanje i monitoring parametara zagađenja;

- Ministarstvo zdravstva (Sanitarna inspekcija): zdravstvena zaštita;

- Ministarstvo unutarnjih poslova: osiguranje mjesta akcidenta na kopnu te kontrola i uspostavljanje prometa;

- Državni hidrometeorološki zavod: pračenje hidroloških i meteoteoloških procesa;

- Državni hidrografski institut znanstveno-istraživački i razvojni poslovi vezani uz sigurnost plovidbe Jadranom, oceanološka istraživanja.

9. Operativni centri provode mjere i obavljaju druge poslove po nalogu Stožera. Poslove Operativnog centra obavljaju lučke kapetanije. Za provođenje zadataka Operativnog centra, osniva se Operativni stožer Zadaci Operativnog stožera navedeni su u Prilogu 7. Operativni stožer čine predstavnici državnih tijela iz točke 6., odnosno područnih jedinica tih državnih tijela, a po potrebi i predstavnici Ministarstva turizma, Ministarstva znanosti i tehnologije i dr Operativnim stožerom rukovodi zapovjednik, odnosno njegov zamjenik a koji je odgovoran za koordinaciju akcije uklanjanja onećišćenja.

Spisak članova Operativnog stožera s podacima o njihovim službenim i privatnim adresama, telefonskim brojevima i ostalim načinima komuniciranja, sastavni je dio Plana intervencija Operativnog centra.

10. Područje Jadrana dijeli se prema nadležnosti lučkih kapetanija na 7 užih područja, koja se specificiraju u Prilogu 4 (grafički prikaz - Prilog 1) To su područja lučkih kapetanija: Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploće i Dubrovnik.

11. U slučaju onećišćenja koje ugrožava ili može ugroziti područje u nadležnosti više operativnih centara ili prelazi kapacitete djelovanja nadležnog operativnog centra, ulogu operativnog centra preuzima lučka kapetanija Rijeka, Split ili Ploče (Prilog 4).

12. U slučaju onećišćenja koja ugrožavaju ili mogu ugroziti prirodne resurse ili privredne djelatnosti od posebnog značenja za cijelu državu, intervenciju za cijelo područje Jadrana preuzima Operativni centar Rijeka pod neposrednom koordinacijom Stožera Plana.

Kada Stožer Plana procijeni da onečišćenje može ugroziti neku od susjednih država, u najkračem će mogućem roku obavijestiti dotićnu državu putem nadležnog organa (Ministarstvo vanjskih poslova, odnosno Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša), kao i Regionalni centar za borbu protiv onečišćenja na Sredozemlju (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea - REMPEC), a u skladu s Protokolom o suradnji u borbi protiv onečišćenja Sredozemnog mora naftnom i drugim štetnink tvarima u slučajevima nezgoda (Barcelonska konvencija).

13. Akcije uklanjanja onećišćenja obavljaju za to specijalizirana i osposobljena poduzeća po nalogu Operativnog stožera. Sva poduzeća i ostale pravne i fizičke osobe, čija premoć pri smanjivanju onečišćenja i/ili otklanjanju posljedica onečišćenja ili neuobićajenih prirodnih pojava može biti potrebna na poziv zapovjednika Operativnog stožera, dužne su u najkračem mogućem roku staviti svoje osoblje i sredstva u svom vlasništvu na raspolaganje Operativnom stožeru. Tijela jedinica lokalne samouprave i uprave na čijem je području došlo do zagađenja, osiguravaju dodatno osoblje i sredstva.

14. Spisak specijaliziranih poduzeća i ostalih pravnih i fizičkih osoba koje mogu učstvovati u mjerama intervencije nalazi se u prilozima 8 i 9.

Ovaj spisak sadrži i imena, adrese, telefonske brojeve (i ostale načine komuniciranja) odgovornih osoba u svim navedenim poduzećima.

15. Spisak stručnjaka iz pojedinih područja, relevantnih za konačan uspjeh invervenicje nalazi se u Prilogu 8.

16. Kada opseg intervencije, prema procjeni Stožera Plana zahtijeva angažiranje kadra ili sredstava, koji prelaze mogućnost Hrvatske, Stožer Plana će putem nadležnog organa (Ministarstvovanjskih poslova,Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša) u najkračem mogućem roku zatražiti pomoć susjednih mediteranskih država, a u skladu s Protokolom iz točke 12.

17. Shema organizacije za realizaciju Plana daje se u Prilogu 5.

18. Ukoliko Stožer Plana ocijeni da je onećišćenje takvih razmjera da nije potrebno aktivirati Plan intervencija, izdaje naređenje da se aktivira Plan Operativnog centra.

UZBUNJIVANJE I AKTIVIRANJE PLANA

19. Tko prouzroči ili primijeti onećišćenje bilo koje vrste (proliveno ulje, ili sl. ) nesreću koja može prouzrokovati onećišćenje, odnosno neuobičajenu prirodnu pojavu, dužan je odmah o tome obavijestiti najbliži općinski centar za obavješćivanje, lučku kapetaniju, ispostavu lučke kapetanije ili policijsku postaju koristeći bilo koje raspoloživo sredstvo za veze.

20. Brojevi telefona i adrese organa iz točke 19. nalaze se u prilozima 10 i 16 i moraju se objaviti u službenim glasilima i redovito objavljivati u ostalim sredstvima javnih glasila (novine, TV, radio).

21. Općinski centar za obavješćivanje, odnosno ispostava lučke kapetanije ili policijske postaje odmah po primitku obavijesti o onečišćenju, neuobićajenoj prirodnoj pojavi ili opasnosti od onećišćenja, informira nadležnu lučku kapetaniju.

22. Obavijest o onečišćenju iz točke 19. odnosno po provjeri iz točke 23. po mogućnosti sadzži sljedeće podatke:

- Identifikaciju pravne ili fizičke osobe koja dostavlja informaciju;

- Datum i vrijeme kada je primijećeno onećišćenje, opasnost od onećišćenja ili neuobićajena prirodna pojava;

- Lokaciju onečišćenja ili nezgode koja ga može prouzroćiti ili neuobičajene prirodne pojave;

- Veličinu onećišćenja ili neuobičajene prirodne pojave ;

- Opis onećišćenja ili neuobićajene prirodne pojave;

- informacije o izvoru ili mogućem izvoru onećišćenja (brod, platforma i sl.)

23. Osoba koja primi obavijest u nadležnoj Lučkoj kapetaniji dužna je odmah, u bilo koje vrijeme, obavijestiti Zapovjednika Operativnog Stožera koji će u najkračern roku provjeriti dobivenu informaciju.

24. Zapovjednik Operativnog Stožera će na osnovi dobivenih i potvrdenih informacija o veličini, intenzitetu, tipu onećišćenja ili pojave, donijeti odlirku o aktiviranju Plana unutar područja nadležnosti odgovarajuće Lučke kapetanije. Ukoliko, prema procjeni Zapovjednika Operativnog Stožera, veličina i intenzitet onećišćenja prelazi mogućnosti intervencije unutar područja ove nadležnosti, hitno će proslijediti obavijest Operativnim centrima.

25. Po potvrđivanju obavijesti o onečišćenju ili neuobićajenoj prirodnoj pojavi, Zapovjednik Operativnog Stožera će o tome hitno obavijestiti Zapovjednika Stožera Plana, koji će izvijestiti državna tijela čiji predstavnici su članovi Stožera Plana.

26. Odmah po procjeni stanja Zapovjednik Operativnog Stožera saziva Stožer koji postupa u skladu sa zadacima iz Priloga 7.

27. Odmah po sastajanju Operativnog Stožera obavlja se ocjena stanja, donosi odluka o neophodnim mjerama irktervencije i obavještava izvršioce radova (Prilozi 8 i 9).

28. Sjedište Operativnog Stožera u pravilu se nalazi u nadležnoj Lučkoj kapetaniji, odakle se upravlja akcijama uklanjanja onečišćenja.

Odluku o smještaju na drugom mjestu donosi Zapovjednik Operativnog Stožera, ukoliko ocijeni da bi zbog veće efikasnosti bilo bolje upravljati akcijama s mjesta bližeg predviđenom mjestu intervencije ili opremljenijeg punkta.

29. Sjedište Operativnog Stožera mora biti opremljeno sredstvima za veže i priborom neophodnim za rad Operativnog Stožera Za veze se koriste osim opreme lučkih kapetanija i opreme Centara za obavješćivanje jedinica lokalne samouprave i uprave.

POSTUPAK U SLUČAJU IZLIJEVANJA ULJA

30. Osnova za donošenje svih odluka bit će ponašanje i kretanje uljne mrlje pa će Zapovjednik Operativnog Stožera prvenstveno organizirati redovito osmatranje i pračenje onećišćenja. Kad god je to moguće, izviđanje će se obavljati iz zraka i to uporabom aviona ili helikoptera (Prilog 17). Ukoliko osmatranje i pračenje iz zraka nije moguće, pračenje uljne mrlje obavljat će se plovilima. Odluku o ućestalosti osmatranja donosi Zapovjednik Operativnog Stožera ovisno o okolnostima.

31. Na osnovi podataka dobivenih osmatranjem, meteoroloških podataka, podataka o strujama i karakteristikama razlivenog ulja, Operativni Stožer procijenit će ponašanje razlivenog ulja, a na osnovi te procjene donijet će odluku o mjerama potrebnim za suzbijanje onečišćenja. Po dobivanju bilo kakvih novih podataka, Operativni Stožer će ažurirati svoju procjenu i odluke.

32. Zapovjednik Operativnog Stožera planirat će pojedine akcije za uklanjanje uljnog onećišćenja poštujući sljedeće prioritete :

- Uklanjanje izvora izljeva;

- Ogranićavanje širenja uljne mrlje;

- Skupljanje prolivenog ulja;

- Kemijska obrada prolivenog ulja;

- Ćišćenje obale;

- Odlaganje skupljenog materijala.

33. Prije izdavanja naloga za poćetak bilo koje od akcija Zapovjednik Operativnog Stožera i voditelj akcije uklanjanja moraju utvrditi da okolnosti pod kojima se obavljaju odgovarajuće radnje neće ugroziti živote ljudi.

34. Ako je do izlijevanja ulja došlo uslijed havarije (oštećenja) broda, uklanjanje izvora onećišćenja izvest će poduzeća specijalizirana za spašavanje. U tom slučaju Zapovjednik Operativnog Stožera (ili član Stožera po njemu određen) ućestvovat će u svim konzultacijama i donošenju odluka u svezi ove operacije, imajući na umu zadatak i cilj ovog Plana.

35. Sve ostale radnje na suzbijanju i ćišćenju onećišćenja (uljne mrlje) obavlja jedno ili više poduzeća iz Priloga 9, koja trebaju oformiti radnu jedinicu i njezinog voditelja, po uputstvima i pod nadzorom Operativnog Stožera.

36. Organizacija vođenja akcije čišćenja, kao i ostali operativni poslovi relevantni za uspješno obavljanje intervencije daju se u Planu intervenciji Operativnog centra.

37. Ukoliko iz bilo kojih razloga mehaničko uklanjanje ulja nije moguće ili se oćekivani rezultati procijene neadekvatnim, Zapovjednik Operativnog Stožera izdat će nalog za upotrebu disperzanata za kemijsko dispergiranje razlivenog ulja. Tu odluku mora Operativni Stožer donijeti hitno, uzimajući u obzir karakteristike razlivenog ulja i činjenicu, da se već nekoliko sati nakon razlijevanja ulja, njegove osnovne karakteristike toliko promijene da onemogućuju pri mjenu disperzanata.

38 Primjenjivat će se iskljućivo disperzanti dozvoljeni za upotrebu u Hrvatskoj (Prilog 11), a u nedostatku domaćih propisa, primjenjivat će se disperzanti odobreni za upotrebu u Sredozemnim zemljama koje imaju razrađene takve propise.

39. Ako nema dovoljnih količina disperzanata u Hrvatskoj, treba ih što hitnije dobaviti iz inozemstva. Sve poslove oko nabave disperzanata obavit će radne organizacije iz Priloga 8 i 9 uz pomoć carinske službe.

40. U Prilogu 12 daje se popis područja u kojima je upotreba disperzanata ograničena i/ili zabranjena.

41. U slučaju uljnog onećišćenja koje obuhvaća veću površinu mora Zapovjednik Operativnog Stožera može donijeti odluku da se istovremeno pristupi mehaničkom i kemijskom uklanjanju ulja na različitim dijelovima onečišće ne površine mora, odnosno obale.

42. U slučaju onečišćenja obale Operativni Stožer donijet će odluku o načinu i opsegu operacija čišćenja vodeći računa o:

- Vrsti i količini ulja na obali;

- Karakteristikama obale ;

- Meteorološkim uvjetima i godišnjem dobu;

- Pristupaćnosti obale;

- Mogućim ekološkim štetama na obali u slučaju kemijskog čišćenja.

43. Prije nego se pristupi završnom čišćenju obale; obavezno treba ukloniti izvor izlijevanja ulja i osigurati da ulje ne dolazi na obalu. Također, ova operacija ne može početi prije nego se osigura privremeno skladište, sredstva za prijevoz i/ili mjesto za trajno odlaganje zauljenoga materijala.

44. Na osnovi procjene karakteristika i vrijednosti određenoga dijela obale, Zapovjednik Operativnog Stožera može odlućiti da se ne pristupi ćišćenju obale, tj. da se pusti razgradnja ulja na obali prirodnim procesima. Takva odluka može se donijeti ako pretpostavljeni efekti operacije ćišćenja mogu biti štetniji nego da se akcija ne sprovede

45. Odluku o prekidu radova na čišćenju obale od uljnog onečišćenja donosi Operativni Stožer u momentu kada ocijeni da daljnje čišćenje više nije efikasno.

POSTUPAK U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA OPASNIM I ŠTETNIM TVARIMA

46. U slučaju onećišćenja opasnim i štetnim tvarima Operativni Stožer prvenstveno i najhitnije obavještava organe Policjske uprave o osiguranju područja (na kopnu) ukojem se onećišćenje dogodilo i o zabrani kretanja svih neovlaštenih osoba na tom području. Istovremeno, putem obalnih radio-stanica i službi Lučke kapetanije izdaje upozorenje pomorcima o zabrani plovidbe u zoni u kojoj je došlo do onećišćenja.

47. Istovremeno s radnjama navedenim u točki 46. pristupa se identifikaciji tvari koja je ispuštena ili prijeti da bude ispuštena Prioritet se daje kontaktu s posadom broda, brodovlasnikom i vlasnikom tereta koji moraju najhitnije dostaviti što je moguće preciznije i detaljnije podatke o prirodi tereta i njegovom smještaju na brodu.

48. Uzrokovanje relevantnih parametara zraka i vode na ugroženom području provode, uz maksimalno poštivanje mjera osobne zaštite, kvalificirani radnici specijaliziranih radnih orgarkizacija i/ili znanstvenih ustanova navedenih u Prilogu 8.

49. Analize uzoraka provode najhitnijom i najpouzdanijom raspoloživom metodom znanstvene ustanove (laboratoriji) navedene u Prilogu 8.

50. Po identifikaciji tvari koja je izazvala onečišćenje, procjenjuje se stanje, pošlujući klasifikacije prema stupnju opasnosti, štetnosti i ponašanja nakon ispuštanja, navedene u Prilogu 3.

51. Metodu intervencije, ukoliko je intervencija moguća, a u zavisnosti od vrste tvari i uvjeta nezgode koja je do onečišćenja dovela, određuje Zapovjednik Operativnog Stožera nakon konzultacije sa stručnjacima navedenim u Prilogu 8, koji se po obavijesti o onećišćenju štetnim i opasnim tvarima automatski kooptiraju u Operativni Stožer.

52. Operativni Stožer dužan je bez odlaganja obavijest o zagađenju štetnim i opasnim tvarima proslijediti nadležnom Republičkom tijelu.

53. Akcije vezane za uklanjanje izvora onečišćenja (brod) obavlja po nalogu Zapovjednika Operativnog Stožera radna organizacija (za spašavanje) koja je opremljena za ovu vrstu poslova. Izbor pogodne radne organizacije obavlja se u suradnji između brodovlasnika, vlasnika tereta i Operativnog Stožera, ne iskljućujući prisustvo još nekih predstavnika organa državne uprave. Spisak mogućih iz vršilaca nalazi se u Prilogu 9

54. Prihvaćajući činjenicu o vrlo ogrenićenim znanjima o intervencijama u slučaju onečišćenja opasnim i štetnim tvarima i izuzetno malom broju ljudi u svijetu kojima je taj posao specijalnost, Operativni Stožer će planirati pojedine specifićne akcije na osnovi sugestija stručnjaka navedenih u Prilogu 8 i stručnjaka iz inozemstva preporučenih od strane i/ili vlasnika broda ili tereta.

POSTUPAK U SLUČAJU NEUOBIČAJENIH PRIRODNIH POJAVA

55. Neuobičajene prirodne pojave, prema definiciji iz točke 2. ukoliko se pojave tokom turističke sezone tretirat će se kao i onečišćenja uljima.

56. Znanstvene ustanove navedene u Prilogu 8 koje redovito prate stanje mora su u slučaju, da se unaprijed ukaže mogućnost pojavljivanja prirodne pojave neuobićajenog intenziteta, dužne o tome hitno obavijestiti najbliži Centar za obavješćivanje jedinica lokalne samouprave i uprave koji o tome obavještava nadležno tijelo te Ministarstvo unutarnjih poslova.

57. Ukoliko Zapovjednik Operativnog Stožera ocijeni na osnovu predviđanja iz točke 56. da je nužno uvesti redovito osmatranje ugroženog podmorja, na njegov će nalog osmatranje obavljati (a) iz zraka, za to opremljene radne organizacije iz Priloga 17. i (b) s površine mora plovila Lučkih kapetanija ili drugih organizacija iz Priloga 8 i 9.

58. Na osnovi obavijesti o pojavljivanju neuobićajene prirodne pojave iz točke 19. ili na osnovi argumentirane prognoze o mogućnosti njenog pojavljivanja iz točke 56. Zapovjednik Operativnog Stožera donosi odluku o intervenciji u suglasnosti sa stručnjacima navedenim u Prilogu 8.

59. Suzbijanje neuobičajenih prirodnih pojava na površini mora obavljaju radne organizacije specijalizirane za borbu protiv onečišćenja uljem uz primjenu metoda sličnih ili identičnih onima za sprećavanje širenja uljne mrlje i njezinog skupljanja.

60. Intervenciju je potrebno, ukoliko je to moguće, obaviti što dalje od obale.

61. Prioritetne zone za intervenciju određuje Zapovjednik Operativnog Stožera na osnovi savjeta strućnjaka kooptiranih u sastav Operativnog Stožera.

IZVORI ONEČIŠĆENJA

Onećišćenja uljem

62. Mogući izvori onečišćenja uljem i lokacije na Jadra nu na kojima postoji veći rizik od takvog onečišćenja navode se u Prilogu 13.

63. Svojstva ulja koja se mogu izliti u Jadransko more daju se u Prilogu 14.

Onećišćenja opasnim i štetnim tvarima

64. Mogući izvori onećišćenja i lokacije na Jadranu na kojima postoji veći rizik od onećišćenja opasnim i štetnim tvarima navode se u Prilogu 13.

65. Spisak opasnih i štetnih tvari koje se prevoze teritorijalnim morem Republike Hrvatske i njihova svojstva navode se u Prilogu 15.

KARAKTERISTIKE OBALE

66. Karte mora, obale (i otoka), s osnovnim karakteristikama tipa obale, kao i oznakom njene vrijednosti (zaštićeno područje, turističko-rekreacijsko područje, ekološki značajno područje, marikultura, estetski važno i sl.) nalazi se u planovima jedinica lokalne samouprave i planovima lučkih kapetanija. Dopunu ovog Priloga čine karte detaljnijeg mjerila s preciznom specifikacijom tipa obale (pješćane plaže, šljunkovite plaže, stijene itd.).

67. Kod planiranja operacija za intervencije, prvenstvo se daje zaštiti osjetljivih područja, prema planovima jedinica lokalne samouprave i planovima lučkih kapetanija.

68. Podaci o okolišu (meteorološki, hidrološki, topografski, oceanografski, biološki i sl.) za različite lokalitete duž zona koje obuhvaća Plan daju se u planovima jedinica lokalne samouprave i planovima Operativnih centara.

USPOSTAVLJANJE VEZA

69. Telex, telefax, telefon i radio uređaji koristit će se za uspostavljanje veza sa sugovornicima u Hrvatskoj i izvan granica zemlje, tj. za traženje pomoći (radna snaga, oprema, plovila itd.), povezivanje s organima lokalne samouprave i uprave i sredstvima javnih glasila, s osiguravateljima itd.

70. Popis raspoloživih sredstava za uspostavljanje veza (telex, telefax, telefon, radio), njihovi brojevi, valne dužine i količine koje za vrijeme operacije koristi Operativni Stožer daje se u Prilogu 15.

71. Tokom intervencije Operativni Stožer će koristiti sredstva veza kojima raspolažu Centri za obavješćivanje jedinica lokalne samouprave i uprave, lučke kapetanije, policijske postaje i obalne radio-stanice. Veze koje se odnose na intervenciju u slučaju onećišćenja imaju prednost pred ostalim vezama.

72. Za komuniciranje između Operativnog centra i radnih jedinica, odnosno pojedinih njihovih dijelova tokom intervencije koristit će se oprema navedena u Planu Operativnog centra.

OBUKA I VJEŽBE

73. Sve osobe, koje su određene da sudjeluju u intervenciji na bilo kojem od niže navedenih nivoa, moraju poznavati problematiku, prvenstveno uljnog onećišćenja, u takvom opsegu da mogu obavljati svoj dio posla. Radi se o sljedećim nivoima:

- Planiranje / donošenje odluka

- Koordiniranje / kontrola

- Rukovanje opremom.

74. Obućavanje osoba obavljat će se kroz tećajeve koje u zemlji organizira Operativni centar Rijeka, kao i učešće u tećajevima koje redovito ili povremeno organiziraju međunarodne organizacije. Obućavanje nije nužno za osobe koje se u okviru svoje redovite djelatnosti obućavaju za zadatke u okviru ovoga Plana.

75. Operativno osoblje kao i ostale osobe koje mogu biti uključene u operacije (posade plovila posade aviona, osoblje rafinerije; osoblje održavanja, itd.) obučavaju stručnjaci iz radnih organizacija navedenih u Prilogu 9 i/ili stručnjaci iz Priloga 8.

76. Nadležna Republička tijela odgovorna su za pračenje novih dostignuća u zaštiti mora od iznenadnih onečišćenja i njihovoj pripremi za unošenje u Plan.

77. Vježbe provjere spremnosti u svrhu testiranja uspostavljanja veza, sistema za obavješćivanje i donošenje odluka organizirat će se jedanput godišnje.

78. Pored provjere spremnosti, jedanput godišnje, ili najmanje jednaput u dvije godine, organizirat će se simuliranje akcije da se svi dijelovi Plana ispitaju (obavješćivanje, donošenje odluka, odgovarajuće operacije, održavanja, koordiniranje raznih odjela i organizacije, itd.).

OSTALI POSLOVI

Informiranje javnosti

79. Za informiranje javnosti o situaciji, odnosno o razvijanju odgovarajućih akcija ovlašteni su isključivo Zapovjednik Operativnog Stožera, odnosno osoba koju on zaduži za informiranje.

80. Osoba zadužena za informiranje javnosti mora biti točno upoznata sa situacijom, kao i sa poduzetim akcijama, te će sudjelovati na svim sastancima Operativnog Stožera.

81. Osoba zadužena za informiranje javnosti svakodnevno će pripremiti priloge za tisak i stavljati ih na raspolaganje onima koji su za njih zainteresirani.

82. U slučaju onećišćenja, osoba zadužena za informiranje javnosti imat će stalno na raspolaganju najmanje jednu telefonsku liniju (različitu od one koja se koristi za uspostavljanje veza kod obavljanja operacije) i prikladan ured.

FINANCIRANJE

83. Da bi se Plan intervencija mogao realizirati, potrebno je zakonskom regulativom propisati stalna i dostatna novčana sredstva, kako za održavanje Plana u tzv. "hladnom pogonu" tako i za pokriće nastalih troškova otklanjanja uslijed zagađenja mora.

84. Financijska sredstva potrebna za redovito održavanje Plana (dogovaranje, komuniciranje, obuku, vježbe, dokumentaciju, itd.) osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

85. Sredstva za poduzimanje mjera kod hitnih intervencija osigurava počinitelj onećišćenja u skladu s posebnim propisima.

U slučajevima nepoznatog počinioca, sredstva za poduzimanje hitnih mjera, osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

86. Iznimno, u cilju osiguranja hitne intervencije bez zastoja, operacija će se inicijalno financirati iz proračuna Republike.

Dokumentiranje i naknada štete

87. U svrhu ostvarivanja povrata sredstava uloženih u intervenciju putem postojećih međunarodnih fondova za naknadu šteta u slučaju uljnih onećišćenja, odnosno putem sudskog procesa u ostalim slučajevima kada je krivac za onećišćenje poznat, Zapovjednik Operativnog Stožera, odnosno osoba koju on ovlasti je odgovorna za prikupljanje svih računa, potvrda i sl. o troškovima intervencije.

88. Zapovjednik Operativnog Stožera, odnosno osoba koju on ovlasti, odgovorna je za vođenje zapisnika/dnevnika operacije u koji se moraju unijeti svi detalji operacije, odluke i ostali podaci relevantni za odvijanje operacije.

89. Sve faze intervencije detaljno će se dokumentirati filmom, fotografijama ili elektronski.

90. Po završetku intervencije, odštetni zahtjev pripremaju zajednički članovi Operativnog Stožera uz pomoć pravnih i financijskih strućnjaka nadležnih Republičkih tijela na osnovi dokumentacije spomenute u točkama 87., 88 i 89.

ZAVRŠNE ODREDBE

91. Kompletna dokumentacija Plana sa svim Prilozima koji čine njegov sastavni dio i obrazloženjima čuva se u Ministarstvu obrane - Stožeru Civilne zaštite, Ministarstvu pomorstva, prometa i veza - Sektor pomorskog prometa, Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša - Odjelu za Jadran-Rijeka, te operativnim centrima iz članka 12.

92. Kopije Plana sa Prilozima čuvaju se i u Centrima za obavješćivanje jedinica lokalne samokkprave i uprave na području Jadrana.

93. Ostale pravne i fizičke osobe koje mogu biti uključe ne u aktivnosti definirane Planom (Prilozi 8 i 9) raspolagat će izvodom iz Plana koji sadrži:

- Kratki opis cijele organizacije (Plan);

- Opis uloge dotićne pravne ili fizičke osobe;

- Priloge Plana vezane uz zadatke dolične pravne ili fizičke osobe;

- Tehničke informacije o opremi koju će koristiti dotična pravna ili fizička osoba;

- Instrukcije za korištenje opreme;

- Instrukcije za održavanje veza.

94. Izmjene i dopune Plana i Priloga vrši Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša (Odjel za Jadran-Rijeka) ili stručna ustanova kojoj navedeno Ministarstvo povjeri taj posao.

95. Ovaj Plan s Prilozima objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa : 351-01 /93-01 /07

Urbroj : 5030114-93-9

Zagreb, 16. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>
                                        PRILOG 1
KARTA REPUBLIKE HRVATSKE                                        PRILOG 2

POPIS MINERALNIH ULJA, AROMATA I
LAGANIH DESTILATNIH GORIVA

SIROVA NAFTA:
        Iran - teški
        Iran - laki
        Sasan
        Cyrius
        Rostam
        Irak - Kirkuk
        Irak - Blend
        Irak - Basrach
        Libija - el Sarir
        Libija - el Sider
        Libija - Amma
        Libija - Zuetina Boscan Belbras
        Bachaquero
        Alžir - Zarzataine
        El- morgan Ural
        Kuwait
        Balayim
ATMOSFERSKI OSTATAK
ULJA ZA LOŽENJE:
        - lako
        - srednje
        - teško

GORIVO ZA BRODSKE MOTORE
- destilatna:  DMA
        DMB

- ostatna:   RM-15 DD
        RM-25 E
        RM-25 F
        RM-35 G
        RM-35 H
DIEZELSKA GORIVA
- vrlo lako       D1
- lako         D2
- teško         D3

i AROMAT1:       - benzin
            - foluen
            - efilbenzen
            - oksilen
            - m + p ksilen
            - C9 + aromati

BRODSKA ULJA:INA - Rafinerija nafte
- Sagartia SAE 30
- Sagartia SAE 40
- Gorgonela S SAE 30
- Gorgonela S SAE 40
- Gorgonela S SAE 51
- Rubella SAE 30
- Rubella SAE 40
- Actinia B SAE 40
- Actinia B SAE 50

BENZINl: Bazni benzin
- INA-Petrokemijska industrija Omišalj
- Voplin
- Motorni benzin OB 86
- Motorni benzin OB 98
- Mlazno gorivo
- Petrolej

                                PRILOG 3
OPASNE I ŠTETNE TVARI

Klasifikacija prema Internacionalnom pomorskom kodeksu za opasne tvari (IMDG Code).
Razred 1: Eksplozivi

Razred 2    2: Plinovi: komprimirani, ukapljeni ili otopljeni pod pritiskom
        2.1. Zapaljivi plinovi
        2.2. Nezapaljivi plinovi
        2.3. Otrovni plinovi
Razred 3: Zapaljive tekućine (rasporedene u tri podrazreda ovisno o plamištu)
Razred 4: Zapaljive krute tvari, samozapaljive tvari koje u kontaktu s vodom stvaraju zapaljive plinove
        4.1. Zapaljive kruLe tvari
        4.2. Tvari podložne samozapaljenju
        4.3 Tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove
Razred 5: Oksidirajuće tvari i organski peroksidi
        5.1. Oksidirajuće tvari
        5.2. Organski peroksidi

Razred 6: Otrovne i zarazne tvari
        6.1. Otrovne tvari
        6.2. Zarazne tvari
Razred 7: Radioaktivne tvari
Razred 8: Korozivne tvari
Razred 9: Ostale opasne tvari
Klasifikacija prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", br. 53/91)
Članak 2 (izvod)
"Opasne tvari prema ovom zakonu jesu:
1) eksplozivne tvari;
2) predmeti punjeni eksplozivnim tvarima;
3) sredstva za paljenje, vatrometni i slični predmeti;
4) stlačeni plinovi, plinovi pretvoreni u tekučinu i p1inovi otopljeni pod tlakom
5) zapaljive tekučine;
6) zapaljive krute tvari;
7) samozapaljive tvari ;
8) tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove;
9) tvari koje uzrokuju paljenje (oksidacijom);
10) organski peroksidi ;
11) otrovi ;
12) gadne i zarazne tvari;
13) radioaktivne tvari ;
14) korozivne (nagrizajuće) tvari".
Klasifikacija kemikalija prema ponašanju kod izlijevanja na površinu mora (ovisno o fizičkim svojstvima kao što su gustoča,pritisak para i topivost).
Grupa 1
Tvari koje stvaraju oblake plina ili pare (hlapive tvari).
Tvari pod pritiskom ili pothlađene
IA:   Plinovi lakši od zraka: brzo se dispergiraju (etilen)
IB:   Plinovi teži od zraka,za koje je obavezno poduzimanje specijalnih mjera (zemni plin i ukapljeni naftni plin,propan gustoća 1;.55; butan gustoća 2.0; pentan gustoča 2.5).
Grupa 11: Tvari koje plivaju
IIA   Tvari koje plivaju na površini vode i stvaraju mrlju iznad koje se formira oblak pare.One u pravilu ne reagiraju s morskom vodom.Ovoj grupi pripada večina kemikalija koje se prevoze morem u tankovima brodova.
IIB:  Tvari koje plivaju na površini vode, stvaraju mrlju, ali ne isparavaju niti reagiraju s morskom vodom.
IIC:  Tvari koje plivaju na površini vode, stvaraju mrlju, iznad koje lebdi oblak pare One reagiraju s vodom.
IID:  Tvari koje plivaju na površini vode, stvaraju mrlju i reagiraju s vodom, ali praktički ne isparavaju.
Grupa III:
Tvari koje se olapaju ili dispergiraju (otapala)
IIIA:  Tvari koje se otapaju u morskoj vodi, a ne reagiraju s njom i polako isparavaju (fosforna kiselina);
IIIB:  Tvari koje se brzo otapaju u morskoj vodi i brzo isparavaju. Lako se otapaju, mogu stvoriti mrlju na površini vode;
IIIC:  Tvari koje reagiraju s morskom vodom i otapaju se.
Grupa IV:
Tvari koje tonu
Tvari čija je gustoča veća od morske vode ( 1.03).
IVA:  Tvari koje se ne otapaju i ne reagiraju s vodom i akumuliraju se na dnu.
IVB:  Krute ili tekuće tvari veće gustoče od morske vode koje tonu na dno, ali mogu ponovno isplivati na površinu.
IVC:  Tvari koje tonu na dno i otapaju se ili reagiraju s morskom vodom.
Opasks: Grupa III i IV su općenito najštetnije za okolinu. Grupe I, IIB i IIIB se smatraju najopasnijim za zdravlje Ijudi.

PODJELA OPASNIH I ŠTETNIH TVARI PREMA ŠTETNOM DJELOVANJU NA RESURSE MORA, ZDRAVLJE LJUDI I ESTETSKE VRIJEDNOSTI

Kategorija A: Štetne tvari koje predstavljaju najveću opasnost za resurse mora (život u moru kao privredni resurs - ribarstvo, marikultura i dr.), zdravlje Ijudi (kupaća i dr.), za narušavanje estetskih vrijednosti mora i obale, što znači ozbiljnu opasnos

Kategorija B: Štetne tvari koje predstavljaju opasnost za resurse mora (život u moru kao privredni resurs - ribarstvo, marikultura i dr.), zdravlje ljudi (kupaća i dr.), za narušavanje estetskih vrijednosti mora i obale, što znači opasnost za razvoj turiz

Kategorija C: Štetne tvari koje predstavljaju manju opasnost za rcsurse mora (život u moru kao privredni resurs - ribarstvo, marikultura i dr.), zdravlje ljudi (kupaća i dr.), za narušavanje estetskih vrijednosti mora i obale, što znači manju opasnost za 

Kategorija D: Štetne tvari koje predstavljaju neznatnu opasnost za resurse mora (život u moru kao privredni resurs - ribarstvo, marikultura i dr.), zdravlje ljudi (kupaća i dr.), za narušavanje estetskih vrijednosti mora i obale, što znači minimalnu štetu


                    PRILOG 4
POPIS LUČKIH KAPETANIJA, ODNOSNO OPERATIVNIH CENTARA S PODRUČJIMA OBUHVATA
Područje
Broj lučke   Granice             Ured Telefon
kapetanije
____________________________________________________________________
        Od rijeke Dragonje do          052/27-646
1. PULA Brestove na kopnu i           Pula 24-851
        otoci Brijuni
____________________________________________________________________
        Od Brestove do Man-
2. RIJEKA    dalina na kopnu i            Rijeka 051/214-11
        otoci Cres,Lošinj,Krk,         212-474
        Rab,Pag i Ilovik
____________________________________________________________________
        Od Mandalina do Dra-
3. ZADAR    gana na kopnu i otoci          Zadar 057/22-344
        južnije od Silbe od pro-
        laza Vela Proversa
____________________________________________________________________
        Od Drage do Starog
4. ŠIBENIK   Trogira na kopnu i oto-     Šibenik 059/24-261
        ci od prolaza Vela Pro
        versa do Arhanđela
____________________________________________________________________
        Od Starog Trogira do
        Zaostroga na kopnu i
5. SPLIT    otoci Mali i Veli Drve-     Split 058/48-488
        nik,Čiovo,Šolta,Brač,
        Hvar i Vis
____________________________________________________________________
        Od Zaostroga do Kleka
6 PLOCE i dio Neretvanskog ka-     Ploče 058/79-009
        nala
____________________________________________________________________
        Dio Malostonskog za-
7. DUBROV-   ljeva i Neretvanskog          Dubrovnik 050/23-386
        NIK   kanala i otoci Korčula
        Lastovo
__________________________________________________________________

PRILOG 5 ORGANIZACIJSKA SHEMA REPUBLIČKOG PLANA INTERVENCIJA KOD
        IZNENADNIH ONEČIŠCENJA JADRANSKOG MORA


______________________________________________
STOŽER ZA PROVEDBU PLANA
- MINISTARSNO OBRANE
    (Republički stožer Civilne zaštite)
- MINISTARSTVO POMOMORSTVA, PROMETA I VEZA
    (Sektor za pomorski promet)
- MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
    (Odjel Jadran - Rijka)
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSNA I ZAŠTITE OKOLIŠPA
    (Uprava za vodoprivredu)
- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
    (initerna inspekcija)
-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
REGIONALNI CENTAR ZA BORBU
- DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTIlUT
- Ostali po potrebi koje pozove zapovjednik stožera provedbu plana
PROTIV ONEČIŠĆENJA MORA NA SREDOZEMLJU - REMPEC MALTA
-OPERATIVNI CENTAR SPLIT OPERATIVNI CENTAR OPERATIVNI CENTRI
- LUČKA KAPETANJA SPLIT
- LUČKE KAPFTANIJE
- Zadar
- Šibenik
- Dubrovnik

                            PRILOG 6
POPIS OSOBA IZ PRILOGA 5 ČLANOVA STOŽERA I OPERATIVNE GRUPE ZA PROVEDBU PLANA

MJESTO :
NAZIV:
IME I PREZIME:
ADRESA:             URED:
                KUĆA:
TELEFON:            URED:
                KUĆA:
TELEX:
FUNKCIJA:
___________________________________________
MJESTO :
NAZIV:
IME I PREZIME:
ADRESA:             URED:
                KUĆA:
TELEFON:            URED:
                KUĆA :
TELEX:
FUNKCIJA:
___________________________________________

MJESTO:
NAZIV:
IME I PREZIME:
ADRESA:             URED:
                KUĆA :

TELEFON:            URED:
                KUĆA :
TELEX:
FUNKCIJA:
________________________________________________________

                                    PRILOG 6a
POPIS MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH
INSTITUCIJA

I. MINISTARSTVO OBRANE, 41000 ZAGREB, Av. Dubrovnik 28, tel. 041/443-475, fax. 041/675-537
MINISTARŠTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA, 41000 ZAGREB, Prisavlje 14, tel. 041/517-000, fax 041/615-968
3 MINISTARS7VO GRADITELJTSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA, 41000 ZAGREB, Av. Vukovar 78/III, tel. 041/633-444, 041/536-197, faX. 041/612-131, 041/537-203
4. MINISTARSTVO GRADITELJTSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA - ODJEL ZA JADRAN - RIJEKA, 51000 RIJEKA, Užarska 2/I, tel. 051/213-499, 051/214-279, fax. 051/214-324
5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA UPRAVA ZA VODOPRIVREDU, 41000 ZAGREB, Av. Vukovar 220, tel. 041 /610-522, fax. 041 /510- 137
6. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, 41000 ZAGREB, Baruna Trenka 6, tel. 041/451-555, fax. 041/431-067
7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, 4I000 ZAGREB, Av. Vukovar 33, tel. 041/622-111, fax. 041/443-715
8. MINISTARSTVO TURIZMA, 41000 ZAGREB, Av. Vukovar 78, tel. 041/633-444, fax. 04I/538-314
9. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, 41000 ZAGREB, Av. Vukovar 78, tel. 041/633-444, fax. 041/538-314
10. MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE - SEKTOR INFORMIRANJA, 41000 ZAGREB, Savska 41, tel. 041/536-3I0, fax. 041/536-312
11. MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE, 41000 ZAGREB, Savska 41
12. MINISTARSTVO FINANCIJA, 41000 ZAGREB, Katanćićeva 5, tel. 041/451-555, 04I/434-849, fax. 041/432-789
13. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA, 41000 ZAGREB, Visoka 22, tel. 041 /443-331, fax. 041 /427-594
14. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, 41000 ZAGREB, Rooseveltov trg 2, tel. 041/453-422, fax 041/448-618
15. CARINARNICA RIJEKA, 51000 RIJEKA, Tršćanska obala bb, tel. 051/38-111, fax. O51/34-554
16. JAVNO PODUZEĆE ZA ZBRINJAVANJE, RADIOAKTIVNOG I OPASNOG OTPADA, 41000 ZAGREB, Savska 41/IV, tel. 041/613-764, fax. 041/536-l l8
17. PODUZEČE ZA ZBRINJAVANJE GRADSKOG OTPADA, 41000 ZAGREB, Zeleni trg 3, tel. 041/533-811, fax. 041/533-306

                                    PRILOG 7

                ZADACI STOŽERA OPERATIVNOG CENTRA

l. Osmatranje zagađenog područja
2. Procjena kretanja i ponašanja zagađenja
3. Donošenje odluka o metodama za suzbijanje zagađenja
4. Održavanje veza
5. Odluke o odlaganju skupljenog materijala
6. Znanstveno pračenje posljedica zagađenja
7. Koordiniranje s drugim organima i/ili organizacijama
8. Financiranje operacija
9. Uspostavljanje veza s društveno-političkim zajednica ma
10. Vođenje zapisnika sa svim detaljima operacija
11. Primjena zakonske regulative
12. Priprema za potraživanje naknade štete
13. Informiranje javnosti

                                    PRILOG 8

SPISAK PODUZECA, NAUĆNIH INSTITUCIJA I
OSOBA KOJE MOGU SUDJELOVATI U
OPERACIJAMA

I. BRODARSKA PODUZECA I POMORSKE AGENCIJE
1. CROATIA LINE RIJEKA, 51000 RIJEKA - Riva 8; Riva
16, tel. 051/213-111, 205-111, telex 24-218, telefax 051/211-309
2. JADROLINIJA RIJEKA, 51000 RIJEKA, Riva 16, tel O51/211-444,telex 24-614,telefax 051/213-116
3. LOŠINJSKA PLOVIDBA-BRODARSTVO/LOŠINJ, 51000 RIJEKA, Splitska 2, tel. 051/512-744, telex 24-135, telefax 051/514-914
4. RAPSKA PLOVIDBA RAB, 51280 RAB, Stjepana Radića 3, tel. 0532/711-458
5. TANKERSKA PLOVIDBA ZADAR, 57000 ZADAR, Božidara Petranovića 4, tel. 057/22-377, telex 27-127, telefax 057/437-372
6. SLOBODNA PLOVIDBA ŠIBENIK, 59000 ŠIBENIK, tel. 059/23-755
7. JADRANSKA SLOBODNA PLOVIDBA SPLIT, 58000 SPLIT, tel. 058/43-333
8. MEDITERANSKA PLOVIDBA, 50260 KORČULA, tel O50/711-154
9. DALMATINSKA PLOVIDBA, 50270 VELA LUKA, tel 050/82-420
10. ATLANTSKA PLOVIDBA DUBROVNIK, 50000 DUBROVNIK, Put Mihajla 1, tel. 050/22-377, telex 27-516, telefax 050/20-384
11. JADROAGENT RIJEKA, 51000 RIJEKA, Trg Ivana Koblera 2, tel. 051/35-224, telex 24-179, telefax 051/211-164, 213-616
12. EUROMAR RIJEKA, 51000 RIJEKA; Veslarska tb, tel. 051/35-224, telex 24-179, telefax 051/211-068
13. TRANSADRIA RIJEKA, 51000 RIJEKA Riva boduli 1, tel. 051/212-lll, telex 25-115, telefax 051/213-206, 211-240

TIP POMOĆI: - stručna pomoć
- manja plovila
- pomoć u ljudstvu (radna šnaga).

II. BRODOGRADILIŠTA
1. BRODOGRADILIŠTE "ULJANIK" PULA, 52000 PULA, Rade Končara 1, tel. 052/34-322
2. BRODOGRADILIŠTE "3. MAJ" RIJEKA 51000 RIJEKA, Liburnijska 3, tel. 051/617-111, 614-111 (int. 2250), telex 24-137; 24-240,telefax 051/261-053
3. BRODOGRADILIŠTE"KANTRIDA" RIJEKA, 51000 RIJEKA, Istarska bb, tel. 051/611-122
4. BRODOGRADILIŠTE "VIKTOR LENAC", 51000 RIJEKA, Martinšćica i Lukobran, P. Drapšina 4, tel. 051/442-255, 211-232, telex 25-305, 24-l94, telefax 051/442-433, 442-447
5. BRODOGRADILIŠTE "CRES", 51557, CRES, Jadranska obala 22, tel. 0532/571-324, fax. 0532/571-532
6. BRODOGRADILIŠTE "KRALJTEVICA", 51262 KRALJEVICA, tel. 051/281-222, 281-283, fax. 051/281-522, 281-600
7. BRODOGRADILIŠTE "PUNAT", 51521 PUNAT, tel. 0532/227-026, fax. 0532/227-149
8. LOŠINJSKA PLOVIDBA, BRODOGRADILIŠTE MALI LOŠINJ, 51550 M. LOŠINJ, tel. 0532/231-322
9. BRODOGRADILIŠTE LAMJANE, 57275 UGLJAN, tel.
057/86-422
10. BRODOGRADILIŠTE TROGIR, 58220 TROGIR, tel. 058/73-422
11. REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK, 59000 ŠIBENIK, tel. 059/33-399
12. BRODOGRADILIŠTE "SPLIT", 58000 SPLIT, Put udarnika 19, tel. 058/521-222
13. INKO BROD KORČULA, 50260 KORČULA. tel. 050/711-422, fax. O50/711-362
14. BRODOGRADILIŠTE "GREBEN", 50270 VELA LUKA, tel. 050/82-008, fax 050/82-202
TIP POMOĆI: - strućno-tehnička pomoć
- manja plovila
- specijalizirana oprema
- pomoć u ljudstvu.

III. LUKE OTVORENE ZA MEĐUNARODNI PROMET
1. LUKA PULA, 52000 PULA, tel. 052/41-778
2. LUKA RAŠA, tel. 052/875-088
3. LUKA RIJEKA, 51000 RIJEKA, Riva 1, tel. 051/213-222
4 LUKA ZADAR, 57000 ZADAR, Biogradska bb, tel 057/23-188
5. LUKA ŠIBENIK, 59000 ŠIBENIK, tel. 059/23-035
7. LUKA SPLIT, se000 SPLIT, Put sjeverne luke bb, tel 058/362-677
8. LUKA PLOČE, 58340 PLOČE, tel. 050/79-220
9. LUKA DUBROVNIK, 50000 DUBROVNIK, tel. 050/23-350
TIP POMOČI:
- plovila, tegljaći, dizalice
- uređaji za prihvat otpadnih i skupljenih tvari i ulja
- pomoć u ljudstvu
- stručna pomoć.

IV. STRUČNE INSTITUCIJE I FAKULTETI

1. CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MORA ROVINJ, Institul "R. Bošković" Zagreb, 52210 ROVINJ, G. Paliaga 5, tel 052/811-544, 811-567, faX. 052/813-496
2. INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ" ZAGREB, 41000 ZA· GREB, Bijenička cesta 54, tel 04t/461-111, fax 041 /425-497
3. INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB, 41000 ZAGREB, Ksaverska 2, tel 041/434-188, fax. 041/274-572
4. INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO SPLIT 58000 SPLIT, Meštrovićeva 63, tel. 058/46-688, fax 058/46-593
5. DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT SPLIT, 58000 SPLIT, Zrinsko-Frankopanska bb, tel. 058/42-077, 44-43;
6. BIOLOŠKI ZAVOD DUBROVNIK, 50000 DUBROVNIK D. Jude 3, tel. 050/27-937, fax. 050/25-755
7. ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA HRVATSKE, 41000 ZAGREB, Rockfellerova 7, tel. 041/272-822, fax. 041 /272-166
8. ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA PULA, 52000 PULA Vladimira Nazora 3, tel. 052/22-785, fax. 052/22-151
9. ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLTA RIJEKA, 51000 RIJEKA, Krešimirova 52a, tel. 051/33-333, fax. 051/213-948
10. ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ZADAR, 57000 ZADAR, Kolovare 2, tel. 057/22-240, 36-765, 22-675, fax: 057/22-240
11. MEDICINSKI CENTAR ŠIBENIK, 59000 ŠIBENIK, T. groblja 6, tel. 0s9/22-425, fax. 059/32-887
12. ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA SPLIT, 58000 SPLIT Vukovarska 46, tel. 058/515-977, fax. 058/525-195
13. DOM ZDRAVLJA MAKARSKA, 58300 MAKARSKA, tel. 058/612-033
14. MEDICINSKI CENTAR DUBROVNIK, 50000 DUBROVNIK, tel. 050/32-272
15. DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD HRVATSKE, 41000 ZAGREB, Grič 3, tel. 041/421-222, fE 041 /278-703, 041 /276-8l10
16 POMORSKI METEOROLOŠKI CENTAR, 58000 SPLIT Ulica Glagoljaša 11, tel. 058/591-466, fax. 058/587-057 058/591-033

TIP POMOČI:
- stručna/tehnička pomoć,
- pomoć u ljudstvu


5. PODUZEĆA "LUKA PLOČE" I "ENERGOPETROL" PLOČE, LUKA PLOČE, 58340 Ploče, tel. 050/79-220
______________________________________________________________________
OPREMA NAZIV I NAMJENA             KARAKTERISTIKE
______________________________________________________________________
Plovila     m/ć l4 KD 3 prihvat       kapacitet tanka 5 t
        zauljenih otpada i čišćenj
        površine mora
        m/ć 4 KD 3 pilotski čamci

        m/č 9 KD 3 transport i razvlačenje
        plivajučih brana
        m/č 142 KD 3,61 m dužine transport
        sredstava i ljudi radni čamac
        bager "Grabovica" sa
        samaricom
Vozila     kamioni
        traktori                        kapacitet 10 t
        spec. auto-cisterna sa .
        prikolicom i pumpama.
Pumpe  širok spektar svih vrsta
        pumpi
Rezervoari   otvoreni rezervoar                   kapacitet 300 m
        zatvoreni rezervoar                   kapacitet 60 m

Brane
Skimer     prenosni
Separator    stabilni API separator
Oprema za    VHF radio telefon

komuniciranje  "DEBG2", stabilna 1 kom. prenosno
        (ručne, tokivoki)
        10 kom.
        Adsorbens Ekopor 200 kg
______________________________________________________________________

6 "TANKERSKA PLOVIDBA", 57000 Zadar, B. Petranovića 4, tel 057/24-377;fax.057/437-372
Direktor: Stanko Banić, tel. 057/311-132; fax. 057/437-372
Zadužene osobe: Ivo Valćić i Danko Ivon, tel. 057/24-377; fax. 057/437-447
Za razvoz duž obale ima tankere i bunker.

Tankeri:
m/t "Podunavlje"            3.500 TDW
m/t " Lendava"         1.000 TDW
m/t"Ošljak"               1.350 TDW
m/t " Pašman"          1.500 TDW
U slučaju potrebe ovi brodovi mogu poslužiti za prikupljanje nafte sa skimera i prijevoz do dekantatora.

7. RO "BRODOSPAS" SPLIT - "BRODOSPAS", 58000 Split,
Obala lazareta 1, tel. 058/42-088; fax. 058/591-301 Direktor: Vicko Batinica
Zadužena osoba: Drago Tudić

Red.  Naziv opreme ili sredstva    Koli-  Primjedba
broj                          čina
______________________________________________________________________

l.   Tegljaći m/t "Vega"       3    Mogu raditi sa oil
    m/t "Polaris"              skimerom i
                        upotrebljavati
    m/t "Borac"               širilice za
                        disperzante I. i
                        II. generacije.
                        m/t "Borac"
                        preuređen za
                        traganje i
                        spašavanje pojaćanom
                        ronilačkom opremom i
                        ronilačkom ekipom
______________________________________________________________________
2.   Prijenosni diesel agregat        LXBXH (m)
    tip "Uljanik"              4,7 x 3,7 x 2,7
    2 x 60 KVA (87 A) 380/220 V   G= l0 t
    50 Hz
______________________________________________________________________
3.   Agregati za podvodno  1    1,2 x 0,7 x 1 m
    rezanje i varenje "Parkins"       G = 1 T
    350A, 40V DC
______________________________________________________________________
4    Cilindri čelićni uzgonski    2    radna dubina do 50 m
    za spasavanje L=l7 m,
    B = 5,4 m, G na suho 65 T
    G u vodi 3 T
______________________________________________________________________
5.   Kompresori niskotlaćni 2    2,5 x 1,4 x 1,7 m
    " Trudbenik" DeVK - 1007
    Q =10 m'/min p = e bara
    G=2T
______________________________________________________________________
6.   pumpe električne        5    G = 60 kg
    uronjavajuće Q =100 m2/h
    p = 6 kW, 220V/380V
______________________________________________________________________
7.   pumpe elektirične        2    G =150 kg
    uronjavajuće Q = 300 m2/h
    p = 35 kW, 380V
______________________________________________________________________
8.   kompresori ronilački      2    p = 12 bara
    niskotlaćni diesel"Bristol"       Q=0,62 m2/min
    L = 2,5, B = 2, H = I,3 m        G = 1 T
______________________________________________________________________
9.   kompresori ronilački      2    Q = 200 kg
    visokotlačni " Bauer"          1,2 x 0,7 x 0,7 m 
    elektirično Q = 230 1/min
    p = 220 bara p = 6 kW
______________________________________________________________________
10.   " Eko disk" Oil Sktmer     L = 2,7 m B = 2,7 m 
    pogon diesel hidrualićni        H = 2,3 m
    prijenosni               G =1,7 T
    Q = 50 do 100 m2/h           Agregat
    polutanta                L =1,5 B = 0,8 m
                        H=1,2m G=l,2 T
______________________________________________________________________
11.   Baterije visokotlačnih     8    G = I,5 T
    boca za zrak (150 kom.)
______________________________________________________________________

8. "METIND", 58203 MUČ, tel. 058/652-266

Direktor: Luka Tudor
Zadužena osoba: Duško Matošić
Proizvodi zaštitne plivajuće brane:
- sa krutim plovnim tijelom (TB)
- pneumatske (PB)
Zaštitne plivajuće brane sa krutim plovnim tijelom TB

Visina (cm)           115       100       80       65
______________________________________________________________________
Dužina (m)           10       l0       10 i 5 10 i 5
______________________________________________________________________
Visina nadvodnog dijela 55       45       30       30 (cm)
______________________________________________________________________
Visina podvodnog dijela 60       55       50       35 (cm)
______________________________________________________________________

Pneumatske zaštitne plivajuće brane PB
______________________________________________________________________
Visina (cm)           115       100       80       65
______________________________________________________________________
Dužina (m)           20       20       20       20 i 10
______________________________________________________________________
Visina nadvodnog dijela 50       50       35       35
cm
______________________________________________________________________
Visina podvodnog dijela 65       50       45       30
(cm)
______________________________________________________________________

9 "TANKERKOMERC-ZADAR. - Luka Gaženica, Kneza Trpimira, tel. 057/311-222, fax. 057/441-826
Direktor: Božo Jusup
Zaudžena osobe Ivo Mazić
Plivajuće zaštitne brane
Uljni separator.


PRILOG 10

BROJEVI TELEFONA ZA OBAVJEŠČIVANJE I
UZBUNJIVANJE

1. REPUBLIČKI CENTAR ZA OBAVJEŠĆIVANJE: tel.: 041/443-135, 443-800; telex: 21-832, 21-215; telefax: 278-483
2. CENTRI ZA OBAVJEŠĆIVANJE OPĆINA:
- Biograd n/m, tel. 057/83-640;
- Brač, tel. 058/631-177;
- Dubrovnik, tel. 050/23-340, 32-341;
- Hvar, tel. 058/74-910, 74-128;
- Ploće, tel. 058/79-819;
- Korčula, tel. 050/711-150, 711-256;
-,Lastovo, tel. 050/80-024;
- Makarska, tel. 058/611-533, 612-477;
- Metković, tel. 058/681-455, 681-406;
- Obrovac, tel. 057/89-019, 89-124;
- Vis, tel. 058/71-071, 71-057;
- Zadar, tel. 057/436-400, 433-433;
- Buje, tel. 0531/61-520;
- Cres-Lošinj, tel. 0532/862-123, 861-007;
- Crikvenica, tel. 051/781-335, 781-353;
- Krk, tel. 0532/851-269;
- Labin, tel. 052/853-053;
- Opatija, tel. 051/23-52, 20-56;
- Pag, tel. 0532/891-277;
- Poreč, tel. 0531/32-254, 31-350;
- Pula, tel. 052/24-570, 24-026;
- Rijeka, tel. 051/30-611, 39-288;
- Rovinj, tel. 052/811-168, 813-244;
- Senj, tel. O51/881-133;
- Gospić, tel. 048/30-55, 36-55;
- Rab, tel. 0532/771-262.


                                        PRILOG 11

SPISAK DISPERZANATA KOJI SE MOGU
UPOTREBLJAVATI U HRVATSKOJ

1) FINASOL OSR 7
2) DISPOLENE 36 S
3) HYDROSOL DN 400
4) DASIC SLICKGONE LTE
5) COREXIT 9600
s) SVI OSTALI DISPERZANTI TREĆE GENERACIJE (KONCENTRIRANI).

                                        PRILOG 12

POPIS PODRUČA U KOJIMA JE OGRANIČENA
ILI ZABRANJENA UPOTREBA DISPERZANATA

- Sva područja u kojima se nalaze uzgajališta marikulture, kao što su:
- ušće rijeka Dragonje, Mirne i Raše,
- Limski i Fažanski kanal,
- Medulinski zaljev, Malostonski zaljev,
- Uvale Klimno, Žrnuvnica, Lamjane (Ugljan), Mir (Iž) i dr, kao i
- svi ostali zatvoreni zaljevi.

                                        PRILOG 13

MOGUĆI IZVORI ZAGAĐENJA ULJEM I OPASNIM I ŠTETNIM TVARIMA I LOKACIJE NA JADRANU NA KOJIMA POSTOJI VECI RIZIK OD OVIH ZAGAĐENJA

1. Morske nesreće unutar ili izvan teritorijalnih voda (bilo koji tip ulja): bilo gdje na Jadranu.
2. Nepredvidiva izlijevanja za vrijeme operacija u lukama, na terminalima (sirova nafta, rafinirani proizvodi, petrokemikalije).
Luka Pula
Luka Raša
Luka Rijeka
Luka Bakar.
Terminal "JANAF" (Jadranski naftovod) Omišalj
Naftne luke INA Rafinerija nafte Urinj i Mlaka
Luka DINA-Petrokemijske industrije Omišalj
Luka Zadar
Luka Šibenik
Luka Split
Luka Ploče (Terminal tekućih tereta)
Luka Dubrovnik
3. Nepredvidiva izlijevanja za vrijeme operacije "bunkeriranja" (loživa ulja): kao i pod 2.
4. Namjerni ili nenamjerni izljevi s brodova za vrijeme normalnih lučkih operacija (slopovi, loživa ulja, itd).
    4.1. U lukama: isto kao pod 2.
    4.2. Na moru (uključujući platforme za istraživanje nafte iplina): bilo gdje na Jadranu
5. Ispuštanja (curenja s obale - loživa ulja i dr.):
Rafinerija nafte Rijeka (lokacije Mlaka i Urinj)
Terminal "JANAF" Omišalj
DINA-Petrokemijska industrija Omišalj
Terminal za tekuće terete - Ploče
Industrijska luka "Gaženica" - Zadar

                                        Prilog 14

SVOJSTVA MINERALNIH ULJA, AROMATA I LAGANIH DESTILATNIH GORIVA
______________________________________________________________________
Mineralno ulje Gustoča     Viskoznost   Točka      Točka      Mjesto
        150 C      mm2       tečenja     paljenja
                0 C       0 C               uzroko-
                                        vanja
______________________________________________________________________

Ulje za loženje
- lako     0,9038     6-20/50C    (-5)do(-20)   90-100     Sjeverni
- srednje    0,910-0,970   6-26/100C    (+0)do(+30)   110       Jadran
- teško     0,940-1,000   26-53/100C   (+20)do(+30)  100-140
Gorivo za brodske motore
- destilatna:  DMA 0,8650   1,5-6,0/40C   max -6     min 60
        DMB 0,8950   max 11     max 0      min 60

- ostatna:
        RM-15 D 0,9400
                max 15/100C   30       min 60     Sjeverni
        RM-25 E 0,9850
                max 25/100C   30       min 60     Jadran
        RM-25 F 0,9850
                max 25/100C   30       min 60
        RM-35 G 0,9900
                max 35/100C   30       min 60
        RM-35 H 0,9900
                max 35/100C   30       min 60
Atmosferski ostatak
        0,9600     290/50C +25       120-130 Urinj-Mlaka
Dizelska goriva
- vrlo lako D1 0,80-0,84    1,0-6,5     -30       min 40     Sjeverni
- lako D2    0,81-0,86    1,8-9,0     -15       min 55     Jadran
- teško D3   0,83-0,88    5,0-25,0            zimi -5     min 65
                                ljeti + 0


BRODSKA ULJA
__________________________________________________________________________________
            Gustoča Viskoznost   Točka tečenja  Točka paljenja Mjesto
            g/cm3      mm2/s      C        C        rukovanja
__________________________________________________________________________________
Sagartia SAE 30 0,896      11,5      -10       230
Sagartia SAE 40 0,900      14,5      -10       240
Gorgonela S SAE 30   0,896      11,5      -10       230
Gorgonela S SAE 40   0,900      14,5      -10       240
Gorgonela S SAE 50   0,904      18,5      -8       250
                                            Sjeverni

Rubella SAE 30 0,910      11,5      -10       230       Jadran
Rubella SAE 40 0,912      14,5      -10       240
Actinia H SAE 40    0,930      14,5      -10       240
Actinia B SAE 50    0,940      18,5      -8       250
__________________________________________________________________________________
SAE gradacija 30            Viskoznost 100C mm2/s 9,3 - 12,5
SAE gradacija 40            12,5 - 16,3
SAE gradacija 50            16,3 - 21,9

__________________________________________________________________________________
AROMATI Gustoča 15C g/cm3    Količina aromata % vol. Točka paljenja C    Mjesto
                                                rukovanja
__________________________________________________________________________________
benzen     0,8775-0,8815      min. 99,9                -
toluen     0,8650-0,8690      min. 99,7                -
etilbenzen   0,8700-0,8730      min. 99,0                -        Sjeverni Jadran
o-ksilen    0,8820-0,8850      min. 95,0                -
m + p ksilen  0,8600-0,8700      min. 95,0                -
C9+aromati   0,8810-0,8850      min. 99,0                min 38
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Lagana destilatna    Gustoča Količina    Količina elefina %   Točka paljenja Mjesto
goriva                 aromata
            15oC g/cm3   % vol.     %vol.          C        rukovanja
__________________________________________________________________________________
Bazni benzin
- DINA     0,745      9,5           1,0       -
- Energo        0,650      max. 3,0        max. 1,0    -
Mlazno gorivo      0,775-0,830   max. 20,0        max. 5,0    58       Sjeverni
Mot.benz. OB 86 0,710-0,725   15-25          0,5-2,5     -        Jadran
Mot. benz. OB 98    0,760-0,769   45-52          max. 2,5    -
Petrolej        0,775-0,830   do 15          -        43
__________________________________________________________________________________

                            PRILOG 15.

SPISAK OPASNIH I ŠTETNIH TVARI KOJE SE
PRENOSE TERITORIJALNIM MOREM HRVATSKE I NJIHOVA SVOJSTVA

I. OPASNE I ŠTETNE TVARI KOJE SE PREVOZE U TRUPU BRODA:
1. ETILEN
2. VINILKLORID MONOMER (VCM)
3 ETILENDIKLORID (EDC)
4. AROMATI (benzen, toluen, etilbenzen, o-ksilen, m + p ksilen, C9 + aromati)
5. NATRIJEV HIDROKSID
6. GRANULIRANI SUMPOR

II. OPASNE I ŠTETNE TVARI KOJE SE PREVOZE UPAKIRANE (KAO TERET)
Razne kemikalije, klasificirane prema IMDG CODE-u:
1. PESTICIDI, INSEKTICIDI I OSTALI OTROVI (PRILOG 3, razred 6.1.)
2. ORGANSKI PEROKSIDI (PRILOG 3, razred 5.2.)
3. ZAPALIIVE TEKUĆINE (PRILOG 3, razred 3.)
4. OKSIDIRAJUČE TVARI (PRILOG 3; razred 5.1.)
5. KOROZIVNE TVARI (PRILOG 3, razred e.).
6. ZAPALJIVE KRUTE TVARI (PRILOG 3, razred 4.1.)


                                    PRILOG 16

POPIS SREDSTAVA ZA USPOSTAVLlANJE VEZE
1. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza R Hrvatske
- telefon : 041 /517-000
- tlx:
- fax:041/615-968
Odjel sigurnosti plovidbe
- telefon : 041 /6 I 5-241
2. Lučka kapetanija Pula
- telefon: 052/27-646
- tlx : 25-251 ·
- VHF brodska radio-stanica na kanalu 16 i 10
3. Lučka kapetanija Rijeka
- telefon : 051 /214-031
- tlx: 24-634
- fax : 051 /21 I -660
- VHF brodska radio-stanica na kanalu 16 i l0
4. Lučka kapetanija Zadar
- telefon· 057/433-778
- tlx : 27-163
- fax: 057/437-825
- VHF brodska radio-stanica na kanalu 16 i 10
5. Lučka kapetanifa Šibenik
- telefon : 059/22-071
- fax : 059/27-378
- VHF brodska radio-stanica na kanalu 16 i l0
6. Lučka kapetanijs Split
- telefon: 058/48-488
- tlx: 26-496
- VHF brodska radio-stanica na kanalu 16 i 10
7. Lučka kapetanija Ploće
- telefon: 058/79-008
- VHF brodska radio-stanica na kanalu 16 i 10
8. Lučka kapetanija Dubrovnik
- telefon : 050/23-386
- tlx : 27-623
- VHF brodska radio-stanica na kanalu 16 i 10

        PRILOG 17
POPIS AVIONA I HELIKOPTERA ZA IZVIĐANJE
______________________________________________________________________
AEROKLUB    TIP REGISTRA-  KARAKTERIS-   TELEFON
        CIJE          TIKE
______________________________________________________________________
M.Lošinj    1.PIPER SENI-  Dvomotorni
1."LOŠINJ    CA           avion - šesteros-
PLOV" -aero-              jed
drom na 2.CESSNA-206  Jednomotorni-
Lošinju                 -šesterosjed
        3.CESSNA-172  Jednomotorni-
        RG           -četverosjed
Rijeka
2.Aeroklub   1.CESSNA-172  četverosjed       051/424-610
"Krila Kvarne-
ra" - Rijeka
Aerodrom
Čavle
Split
3.Aeroklub Split1.CESSNA-172  četverosjed       058/551399
Aerodrom Split 2.UTVA-75        dvosjed     058/41-t38
Sinj      3.UTVA-75        dvosjed
Dubrovnik
4.Aeroklub   1.CESSNA-172  četverosjed       050/773-333
" Dubrovnik"  2.UTVA-75        dvosjed
Aerodrom
Dubrovnik
Ćilipi
______________________________________________________________________
TELEFONSKI BROJEVI ZRAČNE LUKE
MALI LOŠINJ
Kontrola leta - Nenad Tepeš                   0532/231-466
Ured direktora - Zvonimir Antoljak               231-666
Dežurstvo izvan radnog vremena - Fulvio Chalvien        231-240
LOŠINJPLOV-TURIZAM - direktor Krešo Lekić        251-524
LOŠINJPLOV-TURIZAM - Krešo Lekić,priv.     237-154


                            PRILOG 18


NAJOSNOVNIJA OPREMA ZA OPERATIVNI CENTAR


I. Terensko vozilo LADA-NIVA
2. Kamion 3. Plovilo
4. Gumeni čamac
5. Vanbrodski motor (15-25 KS)
6. 1000 m brana
7. 1 Skimmer
8. 1 centrifugalna pumpa
9. 1 monovijčana pumpa
10. 1 uređaj za proizvodnju tople vode pod visokim pritiskom (80" C/50-100 bara)
11. 1 fleksibilni rezervoar (5-10 m3)
12. 1 veći uređaj za prskanje disperzanata s
dozirnom pumpom za brod
13. 1 manji uređaj za prskanje disperzanata s dozirnom pumpom za gumeni čamac
14. armirane usisne cijevi (promjer 100 mm)
15. vatrogasne cijevi s mlaznicama
16. visokotlačne cijevi s mlaznicama
17. konopi
18. sidra
19. alat za popravak motora
20. lopate, grablje (l5-20 kom.), kablići (vjedra)
21. gasmaske
22. zaštitna odjeća
23. naočalele (zaštitne)
24. zaštitne rukavice
25. čizme, cipele
26. Materijal: disperzanti:
a) konvencionalni 2000 l
b) koncentrirani 2000 l
- adsorbensi: praškasti 5- 10 m2
- industrijski odmašćivaći 1000 l