Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 87 28.09.1993 Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (" Narodne novine ", br. 26/83, 5/86, 42/87; 34l89, 57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) te članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguraja samostalnih privrednika Hrvatske (" Narodne novine ", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika, na sjednici održanoj 20. rujna 1993. donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993.

1. Na temelju članka 4. Pravilriika o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (" Narodne novine ", broj 35/93) naknade plače u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plače u svezi s pravom na zaposlenje (koje osigurava i isplačuje republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske) ostvarene do 31. prosinča 1992. i povečane od 1. siječnja 1993: za 20,2% i naknade plače u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plače u svezi s pravom na zaposlenje ostaarene 1. siječnja 1993. ili poslije toga dana i povečane od 1. siječnja 1993. za 123,2%, prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plače u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993 (" Narodne novine ", broj 23/93) i koje su povečane od 1. veljače 1993: za 26,l% prema Odluci o usklađivanju nakanda plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1: veljađe 1993. (" Narodne novine ", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikačiju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1993. (" Narodne novine ", broj 47/93) od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993. (" Narodne novine "; broj 54/93) od 1. svibnja 1993. za 27,8% prema Odluči o usklađivanju naknada plača u svezi s pravqm na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u sveži s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1983. (" Narodne novine ", broj 67/93) od 1. lipnja 1993; za 37,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1993. (" Narodne novine "; broj 72/93) od 1. srpnja 1993. za 32,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993. (" Narodne novine ", broj 80/93) povečavaju se od 1. kolovoza 1993. za 34%.

2. Naknade plača iz točke 1. ove odluke ostvarene 1. kolovoza 1993. ili poslije toga dana, a koje nisu povečane za 123,2%, za 26,1% za 22,7%, za 44,3%, za 27,8% za 37,8% i za 32,8% povečavaju se od dana ostvarivanja prava za 1.461,719%.

3. Kao osnovica za povečanje naknade prema točki 1. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na,dan 1: kolovoza,1993 a kao osnovica za povečanje naknade prema točki 2. odluke, služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada na dan.ostverivanja prava na naknadu. ,

4. Povečanje naknade iz toč.1- i 2. ovg odluke obavit če se po službenoj dužnosti; bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu idučeg dana od dana objave u " Narodnim novinama ", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993.

Klasa: 1 42-13/93-0 1/3350

Urbroj : 342-99-01 /83-3

Zagreb, 20. rujna 1993. .

Predsjednik Upravnog ocibora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.