Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 85 21.09.1993 Odluka o neposrednim porezima Općine Županja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavaka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 1993, donijela

ODLUKU

o neposrednim porezima Općine Županja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Neposredni porezi na području Općine Županja plaćaju se prema Zakonu o neposrednim porezima, ovoj Odluci i prema propisima donesenim na temelju Zakona i ove Odluke.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Na području Općine Županja plaćaju se sljedeći porezi:

1. porez na dobit,

2. porez iz plaća,

3. porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti,

4. porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,

5. porez na prihod od imovine,

6. porez na nasljedstva i darove,

7. porez iz ukupnog prihoda građana

III. POREZ NA DOBIT

Članak 3.

Porez na dobit u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog bruto prihoda plaćaju osobe koje povremeno obavljaju djelatnost pružanjem određenih usluga po stopi od 30%.

Iznimno od stavka 1. ovog članka porez po stopi od 20% plaćaju:

1. prodavači novina, ako se bave samo prodajom novina za novinska poduzeća i ako nisu s njima u radnom odnosu;

2. obalski i transportni radnici i druge osobe koje povremeno i pretežno upotrebom tjelesne radne snage obavljaju poslove, kao što su čišćenje prostorija, pranje radnih odijela i opreme, te slične poslove pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu;

3. osobe kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda na prihode ostvarene od obavljanja prijevozničke djelatnosti, prijevoza drva i obavljanja usluga tovarnom stokom, poljoprivrednim strojevima i oruđima te motornim vozilima;

4. osobe koje ostvaruju prihode od iznajmljivanja zgrada za odmor, stambenih prostorija ili plovnih objekata, pružanjem usluga prehrane turistima i putnicima, te iznajmljivanje zemljišta za kampiranje preko turističkih poduzeća iz oblasti ugostiteljstva i putem ostalih pravnih osoba, te iznajmljivanje soba drugim pravnim osobama, te smještaj radnika koji obavljaju poslove na terenu.

Ako pojedine osobe navedene u stavcima 1. i 2. ovog članka same plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje, određeni postotak poreza po odbitku umanjuje se za deset postotnih poena.

Porez prema stavcima 1. i 2. ovoga članka ne plaćaju:

1. osobe koje obavljaju fizičke poslove za pravne osobe iz oblasti arheoloških istraživanja ako nisu s njima u radnom odnosu;

2. umirovljenici - stanari staračkih domova koji po programu radne terapije izrađuju razne predmete iz materijala naručioca;

3. osobe koje prodaju otpatke pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu;

4. športaši, športski radnici i druge osobe koje obavljaju usluge društvenim organizacijama i klubovima amaterskog športa (skupina 12042), ako nisu s njima u radnom odnosu;

5. osobe koje povremeno, na temelju ugovora o radu obavljaju usluge organima lokalne samouprave i uprave i državnim organima i drugim korisnicima proračunskih sredstava.

Članak 4.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu određuje se do iznosa dobivenog primjenom stope poreza na dobit na iznos dvostruke godišnje prosječne plaće u privredi Republike Hrvatske u godini koja prethodi razrezu poreza

Iznos dvostruke godišnje prosječne plaće u privredi Republike Hrvatske utvrđuje se prema podacima Državnog zavoda za statistiku za prvih devet mjeseci, uvećanim za procijenjeni rast plaća u posljednjem tromjesečju godine koja prethodi razrezu poreza, a što će se utvrditi prema podacima Državnog zavoda za makroekonomske analize i prognoze.

Članak 5.

Osnovica za obračun drugih obaveza za obveznike koji se oporezuju u paušalnom iznosu utvrđuje se primjenom stope poreza na dobit za obveznike koji porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti.

Članak 6.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu, osim osoba navedenih u Zakonu o neposrednim porezima, plaćaju i osobe koje obavljaju djelatnost kao sporedno zanimanje.

Osobe koje ostvaruju dobit obavljanjem sporednih djelatnosti u poljoprivredi što nisu obuhvaćene katastarskim prihodom (uzgoj pćela i prodaja meda, uzgoj peradi i svilenih buba, sakupljanje ljekovitog bilja i šumskih plodova i drugo) oporezuje se u godišnjem paušalnom iznosu.

Članak 7.

Obveznici poreza koji se prema Zakonu o neposrednim porezima oporezuju u godišnjem paušalnom iznosu kao i obveznici iz članaka 4. i 6. ove Odluke za koje se utvrdi da su ostvarili dobit što premašuje dvostruki godišnji iznos prosječne plaće u privredi Republike Hrvatske u godini koja prethodi razrezu poreza, plaćaju porez prema ostvarenoj dobiti.

Članak 8.

Služba društvenih prihoda utvrdit će za svakog pojedinog poreznog ili grupu poreznih obveznika paušalni iznos poreza na dobit, ovisno o obimu poslovanja, mjestu gdje se radnja nalazi, opremljenosti radnje, mogućnostima privređivanja, broju zaposlenih radnika, kao i o ostalim okolnostima koje utječu na ostvarivanje dobiti.

Članak 9.

Porez na dobit u paušalnom iznosu, utvrđen člankom 4. i 8. ove Odluke, može se umanjiti u slučaju kada zbog bolesti ili drugih navedenih okolnosti nezavisnih od volje poreznog obveznika, obveznik nije mogao ostvariti pretpostavljeni ukupni prihod.

Članak 10.

Poreznim obveznicima koji plaćaju porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu, paušalni iznos poreza usklađuje se s rastom prosječne neto plaće radnika u gospodarstvu Hrvatske prema posljednjim podacima Zajedničkog organa za praćenje, provođenje i tumačenje odredbi Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

IV. POREZ IZ PLAĆA RADNIKA

Članak 11.

Porez iz plaća radnika plaća se po stopi 8,70%.

V. POREZ NA PRIHOD OD POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Članak 12.

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti ne plaća se na katastarski prihod od 500 HRD.

Obveznik poreza koji na dan 1. siječnja godine za koju se razrezuje porez ima navršenih 60 godina (muškarac), odnosno 55 (žena), a kojima je poljoprivreda jedini izvor prihoda oslobađa se plaćanja poreza na prihod od poljoprivredne djelatnosti ako katastarski prihod domaćinstva ne prelazi vrijednost katastarskog prihoda po jednom hektaru oranice prve klase.

Članak 13.

Porez na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti plaća obveznik koji u toku godine ostvari prihod od te djelatnosti viši od iznosa dvostruke godišnje prosječne plaće u privredi Republike Hrvatske u godini koja prethodi razrezu poreza.

Članak 14.

U pogledu priznavanja troškova poslovanja obveznicima porez na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o neposrednim porezima

Članak 15.

Privremeno se oslobađaju poreza od poljoprivrede prihodi od zemljišta:

1. na kojima se zasade novi vinogradi isključivo s plemenitom lozom i to:

a) na vinogradskom ili pjeskovitom tlu - za pet godina,

b) na kamenitom tlu ili živom pijesku - za deset godina;

2. na kojima se zasade novi voćnjaci i to:

a) ribizlom, malinom, kupinom, borovnicom ili sličnim voćkama - za tri godine,

b) šljivom, breskvom, marelicom, višnjom, trešnjom, lješnjakom - za deset godina,

c) jabukom, kruškom, drugim plemenitim voćkama - za osam godina,

d) orahom za deset godina;

3. koja se pošume po uputi i pod nadzorom organa nadležnog za poslove šumarstva i to:

a) bagremom, kanadskom topolom i šumom niskog uzgoja - za deset godina,

b) šumom visokog uzgoja - za dvadeset godina.

Članak 16.

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti plaćaju obveznici tog poreza:

1. fizičke osobe na katastarski prihod (osnovicu) 15%

2. fizičke osobe na ostvarenu dobit 20%

VI. POREZ NA PRIHOD OD IMOVINE

Članak 17.

Iznos zakupnine odnosno najamnine ostvaren davanjem u zakup, odnosno u najam zgrada, dijelova zgrada i drugih građevinskih objekata umanjuje se za troškove održavanja i upravljanja zgradom i to:

1. za zgrade, odnosno za stanove - 30% od iznosa najamnine,

2. za poslovne prostorije - 15% od zakupnine.

Jednogodišnja amortizacija za zgrade, odnosno stanove određuje se - 10% od najamnine, a za poslovne prostorije - 5% od zakupnine. Za pokretne stvari amortizacija se obračunava prema odredbama Zakona o amortizaciji.

Čtanak 18.

Ako su troškovi održavanja zgrade, stana, odnosno poslovnog prostora veći od propisanih člankom 17. Odluke priznaju se u stvarnom isplaćenom iznosu pod uvjetom da su bili potrebni i dokazani odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 19.

Porez na prihod od imovine za stambene zgrade, stanove i poslovne prostorije ne plaćaju obveznici tog poreza:

1. koji primaju stalnu socijalnu pomoć,

2. koji nemaju članova uže obitelji sposobnih za privređivanje, ako im mjesečni prihod iz svih izvora prihoda ne prelazi po članu uže obitelji, minimalnu plaću objavljenu u "Narodnim novinama", za tromjesečje koje neposredno prethodi razrezu ovog vida poreza,

3. koji ostvare prihod izdavanjem u najam stanova u zgradama starijim od 100 godina.

Članak 20.

Porez na prihod od imovine, prema ostvarenom prihodu plaćaju obveznici tog poreza i to:

- 30% od prihoda ostvarenog izdavanjem u najam zgrada, odnosno stanova,

- 30% od prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup poslovnog prostora,

- 20% od prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup, odnosno najam pokretnih stvari.

Članak 21.

Na prihod ostvaren izdavanjem namještenih soba i dijela stana podstanarima porez na prihod od imovine plaća se u paušalnom iznosu.

U slučaju prestanka izdavanja namještenih soba i dijela stana podstanarima, u toku godine, na zahtjev obveznika otpisat će se razmjerni dio poreza u paušalnom iznosu koji otpada na vrijeme od prvog idućeg mjeseca po prestanku izdavanja do kraja godine, pod uvjetom da je zahtjev podnesen najkasnije u roku od osam dana nakon prestanka izdavanja. U protivnom otpis će se izvršiti od prvog idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Ne smatra se prestanak izdavanja u slučajevima kada djeca i studenti za vrijeme školskog raspusta, privremeno odlaze kućama i ponovno se vraćaju u isti stan početkom školske godine

U slučaju izdavanja namještenih soba i dijela stana podstanarima na naprijed određeno vrijeme u godini, porez se razrezuje u godišnjem paušalnom iznosu prema mjesečnom bruto prihodu i smanjuje razmjerno vremenu u kojem je prihod ostvaren.

Porez na prihod od imovine od prihoda ostvarenog izdavanjem namještenih soba i dijela stana podstanarima, ne plaćaju osobe koje primaju socijalnu pomoć, kao i osobe koje nemaju članova uže obitelji sposobnih za privređivanje, ako im mjesečni prihod iz svih izvora prihoda ne prelazi, po članu uže obitelji, minimalnu plaću objavljenu u "Narodnim novinama" za tromjesečje koje neposredno prethodi razrezu ovog vida poreza.

Članak 22.

Porez na prihod od imovine od prihoda ostvarenog izdavanjem namještenih soba i dijelova stana podstanarima plaćaju obveznici tog poreza u paušalnom iznosu i to po stopi od 20% na mjesečni prihod.

Članak 23.

Suglasno članku 72. Zakona o neposrednim porezima, poslovni prostor razvrstava se u dvije zone s utvrđenom cijenom najma po m2 i to:

- prva zona poslovnog prostora obuhvaća prostor grada i to 500 m od centra uz cijenu u "dinarskoj protuvrijednosti 6 DEM po m2" mjesečno,

- druga zona obuhvaća ostali dio grada i sela uz cijenu "u dinarskoj protuvrijednosti 4 DEM po m2" mjesečno.

Za zakup skladišnog prostora u svim zonama obraćunava se 40% od propisane cijene.

VII. POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

Članak 24.

Porez na nasljedstva i darove plaćaju obveznici tog poreza po sljedećim stopama i to:

Na poreznu osnovicu       Preci,     Djeca      Ostali     Pravne
preko      do       braća i     braće i     srodnici    osobe i
hrvatskih dinara        sestre     sestara             nesrodnici
                    plaćaju porez po stopi od %
1        2        3        4        5        6
        20.000.000   5        7        9        12
20.000.000   40.000.000   7        9        11       14
40.000.000   60.000.000   9        11       13       16
60.000.000   80.000.000   11       13       15       18
80.000.000   100.000.000   13       15       17       20
100.000.000           15       18       21       25


VIII. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJEINAPLATU POREZA

Članak 25.

Porez iz ukupnog prihoda građana kao i porez koji se razrezuje jednokratno (porez na nasljedstva i darove i slično) plaća se u roku 30 dana nakon uručenja rješenja.

U roku iz stavka 1. ovog članka plaća se i razlika izmedu uplaćene akontacije i poreza razrezanog za odnosnu godinu.

Članak 26.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu plaća se u tromjesečnim rokovima.

Ako Služba društvenih prihoda utvrdi rješenjem poreznu obvezu fizičkoj osobi koja plaća porez na dobit razlika izmedu uplaćene akontacije i razrezanog poreza prema rješenju plaća se u roku 15 dana nakon uručenja rješenja.

Porezi građana što se utvrđuju u godišnjem iznosu, osim poreza iz ukupnog prihoda građana, dospijevaju za plaćanje početkom svakog tromjesečja u jednakim obrocima i moraju se platiti do polovice tromjesečja u tekućoj godini i to:

1. za prvo tromjesečje do 15. veljače,

2. za drugo tromjesečje do 15. svibnja,

3. za treće tromjesečje do 15. kolovoza,

4. za četvrto tromjesečje do 15. studenoga.

Iznimno ako godišnje zaduženje poreza iz stavka 2. ovog članka nije veće od 6.000 HRD porez se plaća odjednom najkasnije do 15. svibnja, a ako je zaduženje veće od 6.000 HRD, a manje od 12.000 HRD porez se plaća u dva obroka i to prvi obrok najkasnije do 15. svibnja, a drugi najkasnije do 15. studenoga tekuće godine.

Razlika između uplaćene akontacije i razrezanog poreza plaća se u roku od 15 dana nakon uručenja rješenja o razrezu.

Članak 27.

Služba društvenih prihoda može od poreznog dužnika preuzeti u državno vlasništvo nekretnine koje porezni dužnik pismeno ponudi radi otplate dužnog poreza.

Vrijednost nekretnine utvrđuje se komisijskom procjenom, prema tržnim cijenama u času preuzimanja.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o neposrednim porezima (Službeni vjesnik Općine Županja, broj 3/91, 8/91, 10/91 i 5/92).

Članak 29.

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Županije Vukovarsko-srijemske.

Članak 30.

Ova Odluka primjerijuje se od dana stupanja na snagu do 31 prosinca 1993. godine.

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/93-01/05

Urbroj: 5030105-93-52

Zagreb, 14. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.