Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 83 10.09.1993 Uredba o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežito državnom vlasništvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se ureduju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 1993. donijela

UREDBU

o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežito državnom vlasništvu

Članak 1.

Javno poduzeće ili drkiga prevna osoba u državnom ili pretežno državnom vlasništvu i društveni fondovi smiju koristiti financijske kredite i zajmove od drugih pravnih osoba ili odobravati financijske kredite odnosno zajmove tim pravnim osobama samo putem banaka.

Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na odobravanje financijskih kredita odnosno zajmova između javnih poduzeća i pravnih osoba u državnom ili pretežno državnom vlasništvu i društvenih fondova.

Članak 2.

Novčanom kaznom u protuvrijednosti od 10.000 do 40.000 DEM u hrvatskim dinarima kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako odobri ili koristi kredit odnosno zajam suprotno odredbama ove Uredbe.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe u protuvrijednosti od 2.000 do 10.000 DEM u hrvatskim dinarima.

Iznosi novčanih kazni iz stavka 1. i 2. ovoga članka izriću se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju Narod ne banke Hrvatske za DEM na dan izricanja kazne.

Članak 3.

Ministar financija donijet će propise za provođenje ove Uredbe, osobito o bankama iz članka 1. ove Uredbe i visini bankovne provizije.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a počet će se primjenjivati osmog dana od dana njenog stupanja na snagu.

Klasa: 403-01/93-01/01

Urbroj: 5030105-93-4

Zagreb, 8. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.