Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 83 10.09.1993 Odluka o načinu vođenja poslova i izmirivanju obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije ("Narodne novine", broj 89/92). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 1993. godine donijela

ODLUKU

o načinu vođenja poslova i izmirivanju obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama

I.

Ovom Odlukom ureduje se način vodenja poslova, te uvjeti i način izmirivanja obveza, koje proizlaze iz članstva

Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama.

II.

Narodna banka Hrvatske, na temelju članka 2. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije ("Narodne novine", broj 89/92), ovlaštena je da, u ime i za račun Republike Hrvatske plati novčane iznose koji periodično dospijevaju Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama, na način i pod uvjetima utvrđenim odlukama, koji se odnose na sukcesiju članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama i u smislu njihovih statuta.

Narodna banka Hrvatske određena je, na temelju odredbe članka 3. stavka 1. Zakona o prihvaćenju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim Međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije ("Narodne novine", broj 89/92), kao financijska ustanova koja je ovlaštena obavljati sve poslove i transakcije dopuštene po odredbama Statuta Međunarodnoga monetarnog fonda, sa Amandmanima ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 3/92).

III.

Utvrđuje se da su obveze Republike Hrvatske prema Međunarodnom monetarnom fondu s naslova sukcesije članstva u Fondu, iznosile na dan 1. ožujka 1993. godine 293.829,908.- SPV, a koji iznos obuhvaća sljedeće obveze:

- naslijeđena kvota SPV 180.100.000.- preuzeti dugovi

(prava reotkupa) SPV 32.018.205.- konstituiranja

računa Fonda br. 2 SPV 10.703.- povećanje kvote koja se

uplaćuje u domaćoj valuti SPV 61.125.00.- korištenje kredita za

rezervnu transu SPV 20.375.000. Navedeni iznos specijalnih prava vučenja odgovara protuvrijednosti hrvatskih dinara od 494.997.274.084. obračunatom po reprezentativnom tečaju hrvatskog dinara od 1.226,8696 za 1 USD iz službenog tečaja specijalnih prava vučenja na dan 1. ožujka 1993. godine.

Pored obveza iz stavka 1. ove točke, utvrđuje se da je Republika Hrvatska preuzela obvezu prema Međunarodnom monetarnom fondu s naslova sukcesije članstva u Fondu i obveze nastale temeljem alokacije specijalnih prava vučenja u iznosu od 44205.369.- SPV.

IV.

Narodna banka Hrvatske umjesto uplate protuvrijednosti specijalnih prava vučenja u domaćoj valuti, za račun Republike Hrvatske, sukladno s odredbama Statuta Međunarodnoga monetarnoga fonda s Amandmanima ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 3/92), izdala je u korist Međunarodnoga monetarnoga fonda mjenicu na iznos od 493.876.726.877.- HRD, što predstavlja protuvrijednost 292.965205. - SPV.

Mjenica iz stavka 1. ove točke, neprenosiva je, beskamatna i plativa po viđenju.

V.

Ostatak obveze prema Međunarodnom monetarnom fondu. Republika Hrvatska upletila je uplatom iznosa od 1.120.557.007.- HRD u korist Međunarodnoga monetarnoga fonda na račun Fonda, a što predstavlja protuvrijednost od 654.000.- SPV, koji se vodi u Narodnoj banci Hrvatske, u skladu s odredbama Statuta Fonda i važećega zakona.

VI.

U slučaju da Republika Hrvatska po obavijesti Međunarodnoga monetarnoga fonda o potrebi dodatnih uplata u korist Fonda radi održavanja vrijednosti valute Republike Hrvatske na račun općih sredstava Međunarodnog monetarnog fonda kod Narodne banke Hrvatske, ne plati odgovarajuće novčane iznose u domaćoj valuti, Narodna banka Hrvatske će na ime podmirenja te obveze izdati dodatne mjenice u korist Međunarodnoga monetarnoga fonda.

Mjenice iz stavka 1. ove točke, bit će neprenosive. beskamatne i plative po viđenju.

Vrijednost valute Republike Hrvatske na računu općih sredstava Međunarodnoga monetarnoga fonda kod Narodne banke Hrvatske, održava se u specijalnim pravima vučenja, u roku utvrdenim člankom V. Odjeljkom 11. Statuta Međunarodnoga monetarnoga fonda sa Amandmanima ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 3/92).

VII.

Utvrđuje se da je Narodna banka Hrvatske podmirila obveze prema Međunarodnom monetarnom fondu do dana 24. kolovoza 1993. godine u iznosu od 24.211.477.- SPV po osnovi reotkupa, iznos od 2.314.072. - SPV po osnovi kamata (troškova) i iznos od 2.314.624.- SPV po osnovi kamata na alocirana specijalna sredstva vučenja, odnosno sveukupno 28.840.173. - SPV.

Iznos dinarske protuvrijednosti plaćenih sredstava iz stavka 1. ove točke, naplatit će se putem kompenzacije koja će se provoditi desetoga dana u svakom tekućem mjesecu, na teret akontacije viška prihoda Narodne banke Hrvatske nad rashodima, po tečaju na dan provođenja kompenzacije, a ostatak ove obveze, Republika Hrvatska će putem Ministarstva financija platiti po tečaju na dan podmirivanja ove obveze prema Narodnoj banci Hrvatske, najkasnije u roku tri dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

VIII.

U slučaju da Republika Hrvatska uredno i na vrijeme ne plati kamate, pristojbe, takse i druge troškove koje će Međunarodni monetarni fond obračunavati Hrvatskoj u svezi s transakcijama Fonda, te iznose će u korist Međunarodnoga monetarnoga fonda platiti Narodna banka Hrvatske.

U slučaju da Narodna banka Hrvatske plati obveze iz stavka 1. ove točke, Republika Hrvatska će u roku tri dana od dana izvršena plaćanja platiti Narodnoj banci Hrvatske tako plaćene iznose u protuvrijednosti domaće valute.

IX.

U slučaju da dođe do naplate mjenice koju je Narodna banka Hrvatske izdala u korist Međunarodnoga monetarnoga fonda, Repubiika Hrvatska će Narodnoj banci Hrvatske uredno i na vrijeme platiti sve novčane iznose u protuvrijednosti domaće valute i to u roku tri dana od primitka poziva.

Kao datum dospijeća, smatra se datum kad je Narodna banka Hrvatske izvršila plaćanje prema Međunarodnom monetarnom fondu.

X.

Ovlašćuje se Narodna banka Hrvatske da svoja dospjela potraživanja prema Republici Hrvatskoj na temelju ove Odluke, a koje Republika Hrvatska ne podmiri u roku dospijeća, naplati bez naloga i posebne suglasnosti, kao i bez sudske odluke, na teret sredstava viška prihoda nad rashodima Narodne banke Hrvatske, koji se usmjerava kao prihod državnoga proračuna.

XI.

Ovlašćuje se Narodna banka Hrvatske da, za sve poslove koje vodi u ime i za račun Republike Hrvatske, a koji proizlaze temeljem članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama, obračunava i naplaćuje naknadu po važećoj Odluci o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje obavlja Narodna banka Hrvatske.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama..

Klasa: 402-09/92-01/07

Urbroj: 5030114-93-4

Zagreb, 8. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.