Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 82 08.09.1993 Uredba o zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 1993. donijela

UREDBU

o zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske

Članak 1.

Radi konsolidiranja rashoda državnoga proračuna i u svezi s provođenjem stabilizacijskoga programa, Republika Hrvatska se zadužuje kod Narodne banke Hrvatske uzimanjem kredita u iznosu od 350 milijardi HRD uz kamatnu stopu od 1% godišnje.

Kredit iz stavka 1. ovog članka prihod je državnoga proračuna, a može se koristiti i za kupnju deviza kod Narodne banke Hrvatske.

Članak 2.

Kredit iz članka 1. ove Uredbe, Republika Hrvatska vratit će u osam jednakih kvartalnih obroka, od kojih prvi dospijeva 31. prosinca 1993 godine, a posljednji 30. rujna 1995. godine.

Prilikom otplate vrši se revalorizacija obroka koji se vraća primjenom indeksa promjene vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan otplate kvartalnog obroka.

Članak 3.

Ovlašćuje se ministar financija za zaključenje Ugovora s Narodnom bankom Hrvatske u skladu s ovom Uredbom.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/93-01/24

Urbroj: 5030105-93-1

Zagreb, 8. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.