Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 81 03.09.1993 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 316. stavka 3, točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92. i 5/93.) ministar kulture i prosvjete u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donio je

PRAVILNIK

o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje

Članak 1.

Dozvolu instruktora vožnje (u daljnjem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo kulture i prosvjete.

Članak 2.

Dozvola se izdaje na pismeni zahtjev koji sadrži: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, zanimanje, spol, prebivalište i adresu stanovanja podnosioca zahtjeva, datum i mjesto polaganja ispita za instruktora vožnje, mjesto i datum podnošenja zahtjeva i potpis podnosioca

Članak 3.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilažu se:

1. isprava o stručnoj spremi za zanimanje instruktora vožnje,

2. dvije fotografije veličine 30 x 35 milimetara koje moraju biti istovjetne i vjerno prikazivati osobu koja podnosi zahtjev,

3. fotokopiju ili ovjereni prijepis važeće vozačke dozvole odgovarajuće kategorije.

Članak 4.

Na fotografijama iz članka 3. točke 2. ovoga pravilnika osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje dozvole mora biti fotografirana (en face), otkrivena čela, bez šešira, kape ili marame.

Ako zahtjev za izdavanje dozvole podnosi osoba kojoj je vozačka dozvola izdata pod uvjetom da za vrijeme upravljanja vozilom nosi naočale, uz zahtjev za izdavanje dozvole prilažu se fotografije na kojima je ta osoba fotografirana s naočalama.

Članak 5.

Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina na jednodijelnom obrascu, ružičaste boje, pravokutnog oblika, dimenzija 60 x 95 milimetara.

Na prednjoj strani obrazac dozvole sadrži: grb Republike Hrvatske, natpis "REPUBLIKA HRVATSKA", broj dozvole, kategoriju odnosno vrstu vozila za koju dozvola važi (A, B, C, D, E, TRAM), naziv "DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE", mjesto za fotografiju veličine 30 x 35 milimetara, ime i prezime instruktora vožnje, datum i mjesto rođenja, JMBG, prebivalište i adresu stanovanja, datum izdavanja dozvole, mjesto za pečat organa koji izdaje dozvolu i za potpis ovlaštene osobe.

Na poleđini obrazac dozvole sadrži mjesto za upisivanje datuma provjere stručne osposobljenosti instruktora vožnje, roka važnosti dozvole, te mjesto za potpis ovlaštene osobe.

Obrazac dozvole instruktora vožnje tiskan je uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio (obrazac br. 1).

Članak 6.

Podaci u dozvoli upisuju se pisaćim strojem ili pisačem sustava za automatsku obradu podataka.

Fotografija se pričvršćuje mehanički (zakovicama) u donjem lijevom i gornjem desnom kutu. Na fotografiju se u gornjem lijevom kutu otiskuje pečat Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 7.

Nova dozvola izdat će se:

1. ako se promijeni bilo koji podatak ili fotografija u izdatoj dozvoli;

2. umjesto izgubljene, uništene, dotrajale, oštećene ili nečitke dozvole.

Članak 8.

Ako se utvrdi da je dozvola izdana na osnovi lažne isprave ili netočnih podataka u ispravi ili zahtjevu za izdavanje dozvole koji su od bitnog značaja, dozvola će se poništiti i rješenjem oduzeti

Članak 9.

Registar o izdanim dozvolama vodi Ministarstvo kulture i prosvjete.

Registar iz stavka i ovoga članka sadrži: broj i datum izdavanja dozvole, ime i prezime instruktora vožnje, datum i mjesto rođenja, JMBG, prebivalište i adresu stanovanja, broj vozačke dozvole, kategoriju odnosno vrstu vozila za koju dozvola važi i rubriku za napomenu.

Registar o izdatim dozvolama vodi se na obrascu br. 2.

Članak 10.

Zamjena dozvola izdanih prema dosadašnjim propisima obavljat će se nakon proteka petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu dozvole za vozača instruktora i načinu vođenja evidencije o izdanim dozvolama ("Narodne novine", broj 55/76).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-10/93-01-100

Urbroj: 532-02-6/2-93-01

Zagreb, 23. kolovoza 1993.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Obrazac br. 1
PREDNJA STRANA

Grb
Republike Hrvatske
REPUBLIKA HRVATSKA

Broj ___________________________

Važi za osposobljavanje osoba za
vozača vozila kategorije
_________________________________
A  B  C  D  E  TRAM
_________________________________
_________________________________

DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE


Mjesto za
fotografiju
(30 x 35)
Ime ___________________________________________________

Prezime _______________________________________________

Datum i mjesto rođenja ________________________________
________________________________________________________

JMBG _________________________________________________

Prebivalište i adresa ____________________________________
________________________________________________________

Datum izdavanja dozvole _______________________________

________________________________________________________
            (potpis ovlaštene osobe)


                        POLEĐINA
Datum provjere stručne         Datum provjere stručne
osposobljenosti             osposobljenosti
__________________________________   ______________________________________

Dozvola vrijedi do                Dozvola vrijedi do

M. P. _______________________      M. P. ____________________________
    potpis ovlaštene osobe         potpis ovlaštene osobe

Datum provjere stručne         Datum provjere stručne
osposobljenosti             osposobljenosti
__________________________________   ______________________________________

Dozvola vrijedi do               Dozvola vrijedi do

M. P. _______________________      M. P. ____________________________
    potpis ovlaštene osobe         potpis ovlaštene osobe

Datum provjere stručne         Datum provjere stručne
osposobljenosti             osposobljenosti
__________________________________   ______________________________________
Dozvola vrijedi do               Dozvola vrijedi do

M. P. ________________________     M. P. ___________________________
    potpis ovlaštene osobe         potpis ovlaštene osobe

Datum provjere stručne         Datum provjere stručne
osposobljenosti             osposobljenosti
__________________________________   ______________________________________

Dozvola vrijedi do               Dozvola vrijedi do

M. P. _______________________      M. P. __________________________
    potpis ovlaštene osobe         potpis ovlaštene osobeObrazac br. 2

REGISTAR DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE

                                            Kategorija
Broj dozvole              Datum i Prebivalište          ili vrsta
i datum Ime (očevo ime) mjesto JMBG  i adresa    Broj vozačke  vozila za    Napo.
izdavanja    i prezime        rođenja     stanovanja   dozvole koju
                                            dozvola
                                            važi