Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 79 30.08.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na Tenkelju članka 3. Zakona o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Htvatske je na sjednici održanoj 24 kolovoza 1993. donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti

I.

U Odluci o jediilstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 53/91, 63/93 i 67/93) u Jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti koja je sastavni dio te Odluke, provode se sljedeće izmjene i dopune

U području 11 - FINANCIJSKE, TEHNIČKE I PO SLOVNE USLUGE, grana i skupina "1101 11010 Bankarstvo", mijenja se i glasi:

"1101 11010 Bankarstvo i druge financijske institucije

110101 Narodna banka Hrvalske

110105 Banke Djelatnost depozitnih, kreditnih i drugih usluga koje obavljaju banke

110106 Štedionice Djelalatnost depozitnih, kreditnih i drugih usluga koje obavljaju štedionice

110109 Druge Financijske institucije osnovane po posebnim propisima

Djelatnost štedno kreditnih zadruga, djelatnost financijskog posredovanja (tržišta novca i kapitala), investicijskih fondova i dr."

U području 11 - FINANCIJSKE, TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE, u grani 1109, skupini 11090 Poslovne usluge, iza podskupine "110909 Ostale nespomenute usluge", dodaje se nova podskupina djelatnosti koja glasi:

"110910 Revizijske usluge

Usluge ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, te druge usluge koje obavljaju revizorske tvrtke.

U području 14 - TlJELA DRŽAVNE VLASTI, TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE, FONDOVI, UDRUŽENJA I ORGANlZACIJE, u grani 1401 Tijela državne vlasti, tijela lokalne samouprave i Ustavni sud Republike Hrvatske, podskupina "140160 Narodna banka Hrvatske" briše se.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:104-03/93-01/02

Urbroj : 5030114-93-5

Zagreb, 24. kolovoza 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.