Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 77 20.08.1993 Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 7. i 101. stavka 3. a u svezi s člankom 43. st. 1 i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 2. srpnja 1993., donosi

ODLUKU

o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

1. Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje (članak 98. a u svezi s elankom 43. st.1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske) određuju se prema stupnju stručne spreme i to u dinarskoj protuvrijednosti DEM, prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske prvoga dana mjeseca u kojem dospijeva uplata doprinosa i to:

1.) za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) u dinarskoj protuvrijednosti od 120 DEM,

2.) za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno VKV radnik) u dinarskoj protuvrijednosti od 95 DEM,

3.) za osobe koje imaju stručnu spremu trečeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno KV radnik) u dinarskoj protuvrijednosli od 75 DEM,

4.) za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno PKV radnik) u dinarskoj protuvrijednosti od 60 DEM,

5.) za osobe bez stručne spreme u dinarskoj protuvrijednosti od 50 DEM

2. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje u godini 1993. obračunava se i plaća prema zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrđenoj za osiguranike - osobe samostalnih djelatnosti koje su sami obveznici plaćanja doprinosa kao i druge osiguranike kad im se plaća po važečim propisima utvrđuje u neto svoti, za godinu 1993.

3. U staž osiguranja računaju se samo ona razdoblja produženog osiguranja za koje je plaćen odgovarajući doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje.

4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema stručnoj spremi, osnovici i stopi osiguranja u trenutku prijave osiguranika na produženo osiguranje.

5. Osobe kod kojih je nastala okolnost koja daje pravo na produženo osiguranje, prije 3. ožujka 1973. godine, a prijavu na produženo osiguranje podnose poslije 2. ožujka 1973. godine, razvrstavaju se u osnovice osiguranja za ostvarivanje prava u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se uzimale za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u određenim proteklim razdobljima za koja se priznaje produženo osiguranje.

6. Doprinosi za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 4. i 5. ove odluke obračunat će se prema osnovici osiguranja utvrđenoj u točki 1. ove odluke a po stopi doprinosa koja vrijedi u vrijeme pokretanja postupka.

7. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje plaća se Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na osnovi rješenja područne organizacijske jedinice Republičkog fonda kod koje je osiguranik bio posljednji put osiguran, prije prestanka obveznog osiguranja.

8. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dostave rješenja

9. Obračunati doprinosi iskazani u dinarskoj protuvrijednosti DEM plaćaju se na dan dospijeća. Ukoliko se u tom roku ne uplate ovako obračunati doprinosi obračunat će se kaznene kamate od dana dospijeća do dana uplate doprinosa.

10 Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Narodne novine", broj 35/93).

11. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u " Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. rujna 1993. godine.

Klasa:140-13/93-01/2562

Urbroj : 341-99-01 /93

Zagreb, 2. srpnja t993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Hlažinkov, v r.