Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 77 20.08.1993. Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKAHRVATSKE

Na temelju članka 196. stavak 1. pod c) Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89,57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fondamirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine",broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskogosiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 2. srpnja 1993., donosi

ODLUKU

o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanjei plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskogosiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposlenikod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnihi diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljanaza godinu 1993.

1. Osnovice osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plačanje doprinosai za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranikekoji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnihorganizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništavaili u osobnoj službi stranih državljana (članak 14. stavak I. točka 5.Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) za godinu 1993., određujuse prema stupnju stručne spreme u dinarskoj protuvrijednosti DEM, premasrednjem tećaju Narodne banke Hrvatske, prvoga dana mjeseca u kojem i dospijevauplata doprinosa i to:

1) za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visokastručna sprema) u dinarskoj protuvrijednosti od 250 DEM,

2) za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (višastručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika), u dinarskojprotuvrijednosti od 195 DEM,

3) za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednjastručna sprema, odnosno sprema valificiranog radnika), u dinarskoj protuvrijednostiod 160 DEM,

4) za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (nižastručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika), u dinarskojprotuvrijednosti od 120 DEM,

5) za osobe bez stručne spreme, u dinarskoj protuvrijednosti od 105DEM,

2. Kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja uzima se neto ugovorena plaća- ako je veća od osnovice osiguranja iz prethodne točke ove odluke

3. Iznimno, kad je ugovorena plaća (bruto) uzima se kao osnovica zaobračunavanje i plaćanje doprinosa ugovorena svota plaća (bruto).

4. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke I.ove odluke obračunava se i plaća prema zakonom utvrđenoj stopi za osiguranikekoji su sami obveznici plaćanja doprinosa kada im se plaća prema važećimpropisima utvrđuje u neto svoti. U slučaju iz točke 3. ove odluke, doprinosza mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema zakonomutvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plačanja doprinosaiz svoje bruto plaće.

5. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak zautvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranjeobračunava se i plaća prema osnovici utvrdenoj u točki 1 ove odluke i postopi doprinosa koja vrijedi u vrijeme pokretanja postupka.

6. Osnovica za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranjaosoba iz točke 5 ove odluke utvrduje se u skladu s odlukom o osnovicamaosiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koja se to osiguranjepriznaje.

7. Doprinos se plaća u roku 15 dana od dostave rješenja.

8. Obračunati doprinosi iskazani kao dinarska protuvrijednost DEM plaćajuse na dan dospijeća. Ukoliko se u tom roku ne uplate ovako obračunati doprinosiobračunat će se kaznene kamate od dana dospijeća do dana uplate doprinosa.

9. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su napodručju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija iustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnojslužbi stranih državljana za godinu 1993. ("Narodne novine",broj 35/93.)

10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnimnovinama", a primjenjivat će se od 1. rujna 1993.

Klasa: 140-13/93-01/2562

Urbroj : 341-99-01 /93

Zagreb, 2. srpnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog iinvalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">