Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 77 20.08.1993 Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1993.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 196. stavka 1. pod d) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 2. srpnja 1993., donosi

ODLUKU

o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1993.

1. Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika iz članka 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, za godinu 1993. se određuju prema stupnju stručne spreme i to u dinarskoj protuvrijednosti DEM, prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, prvog dana mjeseca u kojem dospijeva uplata doprinosa i to:

1) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana duge plovidbe ili strojara 1. klase, u dinarskoj protuvrijednosti od 250 DEM,

2) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno sprema visokokvalificiranog radnika) i za

radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana obalne plovidbe, poručnika trgovačke mornarice, strojara II. klase, strojara III. klase ili radiotelegrafista, u dinarskoj protuvrijednosti od 195 DEM,

3) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika), te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu vođe palube, vođe stroja, kormilara, ložača, mazačća, I. kuhara, I. konobara, tesara, mehaničara, električara, motorista, brodovođe ili radiofonista, u dinarskoj protuvrijednosti od 160 DEM,

4) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika), te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mornara, II. kuhara, II. konobara, ugljenara, pripravnika palube (kadeta), asistenta stroja ili asistenta radiofonije, u dinarskoj protuvrijednosti od 120 DEM,

5) za osobe koje rade na poslovima za koje se ne traži stručna sprema, te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mlaca palube, mlaca sobe, mlaca kuhinje i čistača u dinarskoj protuvrijednosti od 105 DEM.

2. Stupanj stručne spreme iz prethodne točke ove odluke utvrđuje se prema odgovarajućitn propisima koji vrijede na području Republike Hrvatske.

3. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osiguranika iz točke 1. ove odluke obračunava se i plaća prema zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike - osobe samostalnih djelatnosti koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kao i druge osiguranike kad im se plaća po vežečim propisima utvrđuje u neto svoti, za godinu 1993.

4 Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici utvrđenoj u točki 1. ove odluke i po stopi koja vrijedi u vrijeme pokretanja postupka.

5. Osnovica za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz točke 4. ove odluke utvrđuje se u skladu s odlukom o osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koja se to osiguranje priznaje.

6. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

7 Obračunati doprinosi iskazani u dinarskoj protuvrijednosti DEM plaćaju se na dan dospijeća. Ukoliko se u tom roku ne uplate ovako obračunati doprinosi, obračunat će se kaznene kamate od dana dospijeća do dana uplate doprinosa.

8. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja zaposlenih u inozemstvu za godinu 1993. ("Narodne novine", broj 35/93).

9. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon ob jax"e u "Narodnim novinama", a primjenjivat če se od 1. rujna 1993.

Klasa:140-13/93-01/2562

Urbroj : 341-99-01 /93

Zagreb, 2. srpnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.