Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 77 20.08.1993. Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike-vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost za godinu 1993.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKAHRVATSKE

Na temelju čl. I 17 i 196. st. 5. i 6. Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89,57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) i Članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fondamirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine",broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i in validskogosiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 2. srpnja 1993., donosi

ODLUKU

o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanjei plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskogosiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanjaobavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike-vrhunske športaše kojiamaterski obavljaju športsku djelatnost za godinu 1993.

1. Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje pravaiz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje osobnim radom samostalnou obliku zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost kao i vrhunske športašekoji amaterski obavljaju športsku djelatnost, a obvezno su osigurani premaodredbama članks 20. st. 2., 3. i 4 Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju, za godinu 1993. odreduju se prema stupnju stručne spreme idužini ukupnog mirovinskog staža osiguranika u dinarskoj protuvrijednostiDEM prema srednjem tećaju Narodne banke Hrvatske prvog dana mjeseca u kojemdospijeva uplata doprinosa te iznosi:

1)

a) za odvjetnike

b) za samostalne filmske radnike ,pisce scenarija, pisce dijaloga, dramaturge,režisere, glavne organizatore produkcije, pomoćne režisere glavne snimatelje,kompozitore, filmske scenografe, filmske arhitekte, filmske glumce, slikarekostilma - kostimografe, slikare maske, snimateljP zvuka, montažere slika,glavne crtače - crtače karaktera, animatore crtanog filma, animatore filmas lutkama, direktore filmskih ekipa, umjetničke direktore scena, filmskekritičare i novinare, filmske prevoditelje, glazbene suradnike, glazbenevoditelje - montažere zvuka i majstore za specijalne efekte).

c) za glazbene, odnosno estradne radnike (istaknute skladatelje, istaknuteinstrumentaliste i vokaliste, istaknute dirigente, istaknute glazbene aranžere,istaknute glazbe nologe, istaknute artiste, istaknute voditelje programa,istaknute humoriste i istaknute režisere tona), .

d) za samostalne lektore,

e) za samostalne znanstvene i tehničke prevoditelje,

f) za samostalne novinare, g) za samostalne liječnike,

h) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu sedmog ili osmogstupnja (visoka stručna sprema):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti od 225.- DEM

2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 250.- DEM

2)

a) za samostalne filmske radnike (prvog ili druog asistenta režije,sekretara režije, registratora snimanja,skript pomoćnika direktora filmskeekipe, pomoćnika režisera, vođe snimanja, organizatora snimanja, sekretaraprodukcije-prevoditelja, prvog i drugog asistenta snimanja slike, majstorascene, snimatelja trika, crtanog filma, filmskog fotografa, kaskadera -glumca, dublera, glavnogosvjetljivača i osvjetljivača, asistenta scenografa,voditelja gradnje, slikara dekora i dekoratera, kostimera - asistenta kostimografa,krojača - specijalista, garderobijera, maskera, šminkera, vlasuljara, rekvizitera,rekvizitera oružara, pirotehnićara, izvođaća zvućnih efekata, asistenta,snimatelja zvuka - kamermana i mikromana, asistenta montažera slika, fazera,kopista i kolorista crtanog filma, poslovnog sekretara filmske ekipe, snimatelja- švenkera),

b) za samostalnog debatnog stenografa,

c) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu petog ili šestogstupnja (viša stručna sprema ili sprema visokokvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti od 175.- DEM

2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 195.- DEM

3)

a) za samostalne filmske radnike (trećeg asistenta režije, trećeg asistentasnimatelja slika, asistenta snimatelja trika, pomoćnika u organizacijisnimatelja - pomoćnika garderobijera, pomoćnika kostimera, pomoćnika rekvizitera,scenskog radnika i pripravnika svih zvanja),

b) za muzičke, odnosno estradne radnike (instrumentaliste i vokaliste,pisce tekstova, voditelja programa glazbenologa; glazbene korepetitore,artiste, folkloriste, humoriste, satiričare, koreografe, režisere tonai režisere svjetla, plesaće, manekene i estradne glumce),

c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. velika ribolovnasredstva.

d) za samostalne učitelje plesa,

e) za samostalne turističke vodiće,

f) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu

trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema,odnos-

no sprema kvalificiranog radnika),

4)

a) za nosače prtljage na željezničkim stanicama,

b) za kolportera tiska,

c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju

tzv.mala ribarska sredstva,

d) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu

prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema,odnosno

sprema polukvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti od 140.- DEM

2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 160.- DEM

4)

a) za nosače prtljage na željezničkim stanicama,

b) za kolportera tiska,

c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju

tzv.mala ribarska sredstva,

d) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu

prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema,odnosno

sprema polukvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti od 110.- DEM

2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 120.- DEM

5) za osiguranike koji nemaju nikakvu stručnu spremu:

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti od 95.- DEM

2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 105.- DEM

2. Razvrstavanje osiguranika samostalnih filmskih radnika i glazbenih,odnosnoestradnih radnika u odgovarajuća zvanja,obavlja strukovna organizacijakojoj osiguranik pripada.

3. Ako tijekom osiguranja nastane promjena u dužini mirovinskog stažaili stručnoj sprem:, nova osnovica osiguranja određuje se od prvog danaidućeg mjeseca u kojem je nastala promjena.

4. Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici raz vrstavaju premamjerilima iz točke 1. ove odluke, utvrduju se i, više osnovice osiguranjau koje se osiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru, bez obzira nadužinu mirovinskog staža i to:

1) osiguraniku iz ločke 1. pod 1. ove odluke u dinarskoj protuvrijednostiod 355.- DEM

2) osiguraniku iz točke 2. pod 2. ove odluke u dinarskoj protuvrijednostiod 280.- DEM

3) osiguraniku iz točke 2. pod 3. ove odluke u dinarskoj protuvrijednostiod 230.- DEM

4) osiguraniku iz točke 2. pod 4. ove odluke u dinarskoj protuvrijednostiod 170.- DEM

5) osiguraniku iz točke 2. pod 5. ove odluke u dinarskoj protuvrijednostiod 150.- DEM

5. Izmjena osnovica prema točki 4. ove odluke primjenjuje se za kalendarskugodinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja.

6. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaćaprema zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike-osobe samostalnih djelatnostikoji su sami obveznici plaćanja doprinosa kao i druge osiguranike kadaim se plaća utvrđuje po važečim propisima u neto svoti. Doprinos iz stavka1. ove točke, umjesto osiguranika može plaća ti odgovarajuće strukovnoudruženje, što je osiguranik dužan dokazati prigodom podnošenja prijavena osiguranje potvrdom strukovne organizacije o preuzimanju obveze plaćanjadoprinosa.

7. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak zauztvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidskoosiguranje obračunava se i plaća prema osnovici osiguranja iz točke 1.ove odluke, a prema stopi doprinosa koja vrijedi u vrijeme pokretanja postupka.

8. Osnovica za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranjaosoba iz točke 7. ove odluke utvrđuje se u skladu s odlukom o osnovicamaosiguranja koje su se primjenjivale u razdoblju za koje se to osiguranjepriznaje.

9. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

10. Obračunati doprinosi iskazani u dinarskoj protuvrijednosti DM plaćajuse na dan dospijeća. Ukoliko se u tom roku ne uplate ovako obračunati doprinosiobračunat će se kaznene kamate od dana dospjeća do dana uplate doprinosa.

11. Danom stupanja na snagu odluke prestaje važiti Odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radomsamostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike- vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost za godinu1993. ("Narodne novine", broj 35/93).

12. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnimnovinama"a primjenjivat će se od 1. rujna 1993.

Klasa:140-13/93-01/2562

Urbroj : 341-99-01 /93

Zagreb, 2. srpnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog iinvalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">