Zakoni i propisi - Pravni savjeti 76 16.08.1993 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. srpnja 1993. godine.

Broj : PA4-82/ 1 -93.

Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Članak 1.

U Zakonu o šumama ("Narodne novine", br. 52/90. pročišćeni tekst, 5/91., 9/91., 61/91 i 26/93 ) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku i imaju njezinu osobitu zaštitu."

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Šume i šumska zemljišta zaštićuju se i iskorišćuju na način određen ovim Zakonom."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 2. riječ: "općenarodnu" briše se, a iza riječi "obranu" dodaju se riječi: "Republike Hrvatske"

Članak 3.

Članak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 4. stavku 4. riječi: "izvršno vijeće skupštine općine odnosno" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva", a riječi "ako se šuma ili šumsko zemljište prostire na području više općina" brišu se.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1., 2. i 6. riječi: "općinska skupština" zamjenjuju se riječima: "županijska skupština,odnosno Gradska skupština Grada Zagreba".

U stavku 3. riječ: "općina" zamjenjuje se riječima "županija odnosno Grada Zagreba", a riječi: "općinske skupštine" zamjenjuju se riječima: "županijske skupštine odnosno Gradska skupština Grada Zagreba."

U stavku 4. riječ: "društvenih" briše se.

U stavku 5. riječi: "općenarodne obrane" zamjenjuju se riječima "obrane Republike Hrvatske".

Članak 6.

U članku 16, stavak 3. mijenja se i glasi:

"Pojedinim šumama i šumskim zemljištima iz stavka 1. ovoga članka kojima ne gospodari javno poduzeće u djelatnosti šumarstva, mogu iznimno gospodariti organi državne uprave i pravne osobe u državnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: pravne osobe), ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom."

Članak 7.

U članku 17. u uvodnoj rečenici, riječi, "Posebni društveni" brišu se, a iza riječi: "interes" dodaje se riječ: "Republike".

Članak 8.

U članku 30. stavku 2. riječi: "vojne potrebe Jugoslavenske armije i druge potrebe općenarodne obrane" zamjenju ju se riječima: "potrebe obrane Republike Hrvatske", a riječi: "Saveznog sekretarijata za narodnu obranu odnosno"brišu se.

Članak 9.

U članku 32. stavku 3. riječ: "Društvena" i riječi "i druga pravna osoba (u daljem tekstu: pravna osoba)" brišu se.

Članak 10.

Članak 37. briše se.

Članak 11.

U članku 39. riječi: "gospodare organi narodne obrane" zamjenjuju se riječima: "gospodari Ministarstvo obrane", a riječi: "osim za ona koja su namijenjena za vojne potrebe Jugoslavenske narodne armije" brišu se.

Članak 12.

U članku 50. stavku 3. riječi: "i drugim propisima u vezi s društvenom zaštitom", brišu se.

Članak 13.

U članku 55. stavku 1. riječ "arondacija" u zagradi za mjenjuje se riječima: "izdvajanje iz šumskogospodarskog područja".

Članak 14.

Članak 57. briše se.

Članak 15.

U glavi II. iza članka 63. u nazivu odjeljka 9. riječi: "Arondacija i" brišu se, a u članku 64. riječi: "Arondacija i" i "Zakona o arondaciji i" brišu se.

Članak 16.

U članku 69. stavku 1. točki 1. riječi: "vrijednosti doznačenog stabla" zamjenjuju se riječima: "prihoda ostvarenoga prodajom drva."

U točki 2. riječi: "organi općinske uprave prihoda po propisima o porezima građana" zamjenjuju se riječima: "porezna uprava po propisima o neposrednim porezima".

U stavku 2. riječi: "općinska skupština" zamjenjuju se riječima: "ministar financija".

Članak 17.

Iza članka 70. dodaje se članak 70a. koji glasi :

" Članak 70a.

Pravne osobe i građani koji vrše prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvne sortimente) plaćaju šumski doprinos u visini od 2,5% od prodaje cijene proizvoda.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne samouprave na čijem području je izvršena sječa šume i koriste se za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture."

Članak 18.

U članku 75. riječi: "općinski organi uprave" zamjenjuju se riječima: "županijski uredi i gradski ured Grada Zagreba", a riječi: "(u daljem tekstu: Republički šumarski inspektorat)" brišu se i dodaje stavak 2. koji glasi:

"Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara u šumama i šumskom zemljištu obavljaju i inspektori zaštite od požara policijske uprave koji u obavljanju tih poslova imaju ovlaštenja šumarskih inspektora utvrđena ovim Zakonom."

Članak 19.

U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Županijski uredi i gradski ured Grada Zagreba nadležni za poslove šumarske inspekcije obavljaju neposredno sve poslove inspekcijskog nadzora, osim poslova za koje je zakonom određeno da ih neposredno obavlja Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva".

U stavku 2. riječ: "općinski" briše se.

Članak 20.

U članku 78. u uvodnoj rečenici riječi: "Republički šumarski inspektorat" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva".

U točki 6. riječi: "općinskih organa uprave" zamjenjuju se riječima: "županijskih ureda i gradskog ureda Grada Zagreba".

Članak 21.

U članku 5. stavku 4. točki 3. riječi: "vojnim potrebama Jugoslavenske narodne armije i drugim potrebama općenarodne obrane", članku 15. stavku 1. točki 2. riječi: "vojnim potrebama Jugoslavenske narodne armije ili drugim potrebama općenarodne obrane" i članku 48. stavku 2. riječi: "Jugoslavenske narodne armije i općenarodne obrane" u različitim padežima, zamjenjuju se riječima: "potrebe obrane Republike Hrvatske" u odgovarajućim padežima.

U članku 27. i članku 79. riječ: "društvena" u jednini i množini u različitim padežima briše se.

U članku 11., članku 13 stavku 3., članku 41. stavku 6., članku 48. stavku 3. i članku 61. stavku 3. riječi: "općinski organ uprave nadležan za poslove šumarstva" u jednini i množini u različitim padežima i u članku 51. stavku 1. riječi: "organ općinske uprave nadležan za poslove šumarstva" zamjenjuju se riječima: "županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove šumarstva" u jednini i množini u odgovarajućim padežima.

U članku 15. stavku 1. točki 1. i članku 48. stavku 1., 2. i 3. riječ: "općine" briše se.

U članku 41. stavku 7, članku 45. stavcima 4. i 5, članku 47. stavcima 2. i 3., članku 53. stavcima 3. i 4. i članku 63. stavku 1. riječi: "općinska skupština" u različitim padežima i u članku 49. stavku 2. riječi: "općinska skupština ili organ koji ona odredi" zamjenjuju se riječima: "županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba" u odgovarajućim padežima.

U članku 65. i članku 66. riječi: "arondacija i" u različitim padežima brišu se.

Članak 22.

Šume i šumska zemljišta u državnom vlasništvu kojima iznimno gospodare pravne osobe nastale pretvorbom društvenih poduzeća, općine koje te šume i šumska zemljišta do stupanja na snagu ovoga Zakona nisu predale na gospodarenje Poduzeću za šume i druge pravne osobe,preuzima Poduzeće za šume u roku 60 dana od dana od stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno od dana pretvorbe pravne osobe, sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine odnosno 31. prosinca protekle godine.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ("Narodne novine", br.14/93.).

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 324-01 /93-01 /01

Zagreb, 30. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.