Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 74 06.08.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima općine Otočac
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Stavka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. kolovoza 1993. godine donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima općine Otočac

Članak 1.

U Odluci o neposrednim porezima ("Sl. vjesnik općine Otočac", broj 1/91 i 1/92) članak 1. mijenja se i glasi:

"Neposredni porezi na području Općine plaćaju se prema Zakonu o neposrednim porezima, Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza, ovoj Odluci i prema propisima donesenim na temelju Zakona i ove Odluke."

Članak 2.

U članku 2. stavku 1., točka 7. briše se, a točka 8. postaje točka 7.

Članak 3.

U članku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi :

"Fizičkim osobama koje porez na dobit plaćaju u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog bruto-prihoda, na prihode ostvarene od pružanja turističkih usluga, prehrane i smještaja smanjuje se osnovica iz neto-plaća za materijalne troškove potrebne za ostvarivanje toga prihoda "

Stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Porez na dobit u paušalnom iznosu za sve vrste djelatnosti plaća se najviše do visine ostvarene dobiti dvostruke godišnje čiste plaće u privredi Republike Hrvatske u godini koja prethodi razrezu poreza, uvećanoj za stopu rasta cijena na malo u tekućoj godini prema podacima Državnoga zavoda za statistiku, do donošenja rješenja o razrezu."

Članak 5.

U članku 6. stavku 2. Odluke, iza riječi "članka 4." dodaju se rijeći "i članka 5a."

Članak 6.

U članku 8. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Porezni obveznici - kombajneri sa područja općine i iznajmljivači soba, stanova i apartmana za 1992. godinu oslobađaju se plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu propisanom člankom 4. ove Odluke."

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

"Poreznim obveznicima koji obavljaju više djelatnosti, u postupku utvrđivanja poreznih obveza Sekretarijat financija utvrdit će visinu paušalnog godišnjeg poreza na temelju odredaba članaka 4. i 5a. Odluke tako da ukupan godišnji iznos panšalnoga poreza ne prelazi najveći paušalni iznos poreza utvrđen člankom 4. ove Odluke."

Članak 8.

Članak 10. mijenja se i glasi:

"Kada u tijeku godine cijene na malo porastu iznad stope rasta, obuhvaćene razrezom iz članka 4. ove Odluke, obveznicima koji plaćaju porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu, može se povećati godišnji paušalni porez za razliku povećanja cijena na malo do kraja godine."

Članak 9.

U članku 12., stopa "6%" zamjenjuje se stopom "4%"

Članak 10.

U članku 14., iznos "300.000" zamjenjuje se iznosom "1.100.000" HRD, iznos "150.000" zamjenjuje se iznosom "550.000" HRD i iznos "400.000" zamjenjuje se iznosom "1.650.000" HRD.

Članak 11.

U članku 17. točki 1., stopa "15%" zamjenjuje se stopom "45%", a u točki 2., stopa "35%" zamjenjuje se stopom "30%".

Članak 12.

Članak 23. mijenja se i glasi:

"Porez na prihod od imovine od prihoda ostvarenog izdavanjem namještenih soba ili dijela stana podstanarima, plaćaju obveznici toga poreza u paušalnom iznosu i to:
Na mjesečni bruto prihod
preko              do   Godišnje hrvatskih dinara hrvatskih dinara
                3.000              7.200
3.000              4.500              10.800
4.500              6.000              15.200
6.000              7.500              18.000
7.500              9.000              21.600
9.000              10.500             25.200
10.500             12.000             28.800
Na mjesečni bruto-prihod preko 12.000 HRD plaća se porez u godišnjem paušalnom iznosu 28.800HRD plus 35% na godišnji prihod koji prelazi 144.000 HRD."Članak 13.

Članak 24. mijenja se i glasi:

"Porez na nasljedstva i darove plaćaju obveznici toga poreza po sljedećim stopama i to:
1.Na nasljedstva po Odlukama organa uprave i suda:
Na poreznu osnovicu   Preci, Djeca Strićevi,ujaci, Pravne
preko do    braća i     braće i tetke i njihova osobe
        sestre     sestara djeca te ostali i ostali
hrtvatskih dinara        potomci braće i nasljednici
                sestara
        plaćaju porez po stopi od %
1.000.000        3    5 7 10
1.000.000 2.000.000   5    7 9 12
2.000.000 3.000.000   7    9 11 14
3.000.000 4.000.000   9    11 13 16
4.000.000 5.000.000   11   13 15 18
5.000.000        13   15 19 22
2.Na darove:
1.000.000        5    7 9 13
1.000.000 2.000.000   7    9 1 1 15
2.000.000 3.000.000   9    11 13 18
3.000.000 4.000.000   11   13 15 20
4.000.000 5.000.000   13   15 18 24
5.000.000        15   19 23 27


Članak 14.

Glava VIII.i članak 25. brišu se.

Članak 15.

Članak 28. mijenja se i glasi:

"Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu te ostali porezi koji se utvrđuju u godišnjem iznosu osim poreza iz ukupnog prihoda građana, dospijevaju za plaćanje početkom svakog tromjesečja u jednakim obrocima i moraju se platiti do polovice tromjesečja u tekućoj godini i to:

1. za prvo tromjesečje do 15. veljače

2. za drugo tromjesečje do 15. svibnja

3. za treće tromjesečje do 15. kolovoza

4. za četvrto tromjesečje do 15. studenoga

Akontacije poreza na dobit plaća se do posljednjega dana u mjesecu za tekući mjesec. Ako Sekretarijat financija rješenjem utvrdi poreznu obvezu fizičkoj osobi koja plaća porez na dobit, razlika između uplaćene akontacije i razrezanoga poreza prema rješenju plaća se u roku 15 dana nakon uručenja rješenja.

Iznimno, ako godišnje zaduženje poreza nije veće od 2.000 HRD porez se plaća odjednom najkasnije do 15. svibnja, a ako je zaduženje veće od 2.000 HRD, a manje od 10000 HRD, porez se plaća u dva obroka i to prvi najkasnije do 15. svibnja i drugi obrok najkasnije do 15. listopada tekuće godine.

Zbog ekonomičnosti postupka u postupku razreza ne zadužuje se iznos od 1.000 HRD.

Članak 16.

Ova Odluka objavljuje se u Službenom vjesniku općine Otočac.

Članak 17.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01 /93-01 /05

Urbroj : 5030112-93-35

Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.