Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 73 30.07.1993 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1993. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91, 18/92 i 25/93) u članku 19., točka 20. mijenja se i glasi:

"20. organskog i mineralnog gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, sirovina i proizvoda koji služe za proizvodnju stočne hrane i proizvoda za prehranu stoke, peradi, kunića i riba, krmnog, te sjemenskog i sadnog materijala;".

U istom članku iza točke 29. dodaje se nova točka 30., koja glasi:

"30. agregata za proizvodnju električne energije."

Članak 2.

U članku 23. u stavku 1. u točki 1., u zadnjem redu iza riječi "drugih banaka" stavlja se zarez i dodaju riječi "kao i kredita koje daju banke i druge štedno kreditne organizacije pravnim i fizičkim osobama na ratom zahvaćenom području."

U točki 1. dodaje se stavak 2., koji glasi:

"Pod ratom zahvaćenim područjem razumijeva se područje prema Uredbi o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere (Narodne novine, broj 44/92, 54/92, 70/92 i 6/93)."

U istom članku iza točke 13. dodaje se nova točka 14., koja glasi:

"14. na usluge što ih pravne i fizičke osobe obavljaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim dužnosnicima, pod uvjetima iz članaka 9. i 19. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona."

Članak 3.

U članku 26. stavku 3. alineja 4. mijenja se i glasi:

"- kod obavljanja bankarskih, kreditnih i burzovnih usluga, ostvareni prihod po osnovi kamate, provizije i druge naknade za obavljene poslove."

Članak 4.

U članku 32. u stavku 2., brojka "60" zamjenjuje se brojkom "30"

Članak 5.

U Tarifi poreza na promet, u glavi Porez na promet proizvoda, u Tar. broju 2. u točki 1) u alineji 2., iza riječi "BMB-95", dodaju se riječi "i BMB-91".

U Tar. broju 6. u stavku 2. u točki 1. u drugom redu iza riječi "veziva (cement i vapno)" dodaju se riječi "svježi beton", a preostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

U Tar. broju 8. u stavku 1. u točki 1), alineja 5. mijenja se i glasi:

"- toaletnoga sapuna, sapuna za pranje, medicinskog sapuna, sapuna, krema i pjena za brijanje, pasta, praška i četkica za zube, losiona za usta, pjenušavih kupki i šampona za kosu i kupanje, toaletnoga papira i toaletnih papirnatih ručnika;".

U Tarifi poreza na promet usluga, u Tar. broju 1., uvodna rečenica mijenja se i glasi:

"Na promet svih usluga, osim onih koje su predviđene u drugim tarifnim brojevima ove Tarife ili za koje je ovim zakonom predviđeno porezno oslobođenje, porez na promet usluga plaća se po stopi od 10%."

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/93-01/03

Urbroj: 5030105-93-61

Zagreb, 29. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.