Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 73 30.07.1993 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1993. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Članak 1.

U Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 61/91), u članku 19. stavak 3., alineje 1, 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"- 60% turističkoj zajednici mjesta,

- 15% turističkoj zajednici općine,

- 25% Hrvatskoj turističkoj zajednici."

U stavku 4., riječi "85%" zamjenjuju se riječima "75%".

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"U općinama na čijem području nema turističke zajednice općine, turističkoj zajednici mjesta pripada 75% od sredstava članarine."

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 2.

U članku 22. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Akontacija članarine koja se plaća mjesečno, povećava se za visinu eskontne stope Narodne banke Hrvatske, propisane za mjesec za koji se plaća akontacija."

Članak 3.

U članku 25. stavku 1. riječi "od 10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuje se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi "5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

Članak 4.

Iza članka 25. dodaje se članak 25a. koji glasi:

"Članak 25a.

Iznosi novčanih kazni iz članka 25. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan naplate kazne."

Članak 5.

U svim odredbama ovoga Zakona u kojima se navode riječi "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske", u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "Zavod za platni promet".

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-05/93-01/04

Urbroj: 5030112-93-1

Zagreb, 29. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.