Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 73 30.07.1993 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1993. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi

Članak 1.

U Zakonu o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", broj 27/91 i 59/93), mijenja se članak 6. tako da glasi:

"Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica. Prikupljena sredstva boravišne pristojbe raspoređuju se na sljedeći način:

- 60% turističkoj zajednici mjesta,

- 15% turističkoj zajednici općine,

- 255 Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Ukoliko na području općine nema turističke zajednice mjesta, turističkoj zajednici općine pripada 75% sredstava boravišne pristojbe.

U općinama na čijem području nema turističke zajednice općine, turističkoj zajednici mjesta pripada 75% sredstava boravišne pristojbe.

Prihodi boravišne pristojbe koriste se za poboljšanje uvjeta boravka turista i promicanje turizma, za redovitu djelatnost, odnosno funkcioniranje turističke zajednice. Visina sredstava za navedene namjene određuje se Statutom turističke zajednice".

Članak 2.

U članku 10. u stavku 1., riječi "od 10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1.600 DEM".

Točke 2. mijenja se i glasi:

"boravišnu pristojbu ne uplati u roku 5 dana po isteku svakih 10 dana, u mjesecu, odnosno po isteku mjeseca, na poseban prijelazni račun turističke zajednice općine (članak 8. stavak 1. i 3.)."

U stavku 2., riječi "od 5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 500 DEM".

U stavku 4., riječi "od 5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 500 DEM".

Članak 3.

Iza članka 10. dodaje se članak 10a. koji glasi:

"Članak 10a.

Iznosi novčanih kazni iz članka 10. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne".

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe neće se primjenjivati članak 27. Zakone o izmjenama i dopunama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", broj 26/93)

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-04/93-01/01

Urbroj: 5030112-93-4

Zagreb, 29. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.