Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 72 28.07.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-354/1992. od 7. srpnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske odlućujući o ustavnosti i zakonitosti propisa, na sjednici održanoj 7. srpnja 1993. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-354/1992. od 7. srpnja 1993.

1. Ne prihvaća se prijedlog Mate Deanovića iz Zagreba za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe točke 4. stavka 1. članka 75. Zakona o poštanskim, telegrafskim i telefonskim uslugama ("Narodne novine", broj 53/1991).

2. Odbacuje se prijedlog da Sud pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o cijeni zasnivanja pretplatničkog odnosa i uspostavljanja glavnog pretplatničkog telefona od 8. sijećnja 1991. godine.

3. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama",

Obrazloženje

U izreci navedenom odredbom zakona propisano je u kojim slučajevima može prestati pretplatnički odnos izmedu telefonskog pretplatnika i HPT poduzeća. Između ostalih slučajeva pretplatnički odnos može prestati i u slućaju iz osporene točke 4. stavka I. članka 75. Zakona, to jest kada se pretplatnik iseli iz svojeg stana odnosno poslovne prostorije, a svoje telefonske uređaje ostavi na korištenje novom korisniku stana odnosno poslovne prostorije.

Podnosilac prijedloga smatra da navedena zakonska odredba nije u skladu s odredbama članka 3. 48. 49. i 50. Ustava Republike Hrvatske, kao ni s odredbama Zakona o osnovnim vlasničko-pravnim odnosima a niti je u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima. Navedena zakonska odredba izraz je monopolnog položaja javnog poduzeća HPT, smatra predlagatelj, a što nije u skladu s odredbama Zakona o osnivanju Hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća.

Temeljem osporene zakonske odredbe, navodi se dalje u prijedlogu, javno poduzeće HPT telefonski priključak jednom prodan ranijem vlasniku stana odnosno poslovne prostorije, ponovno prodaje novom vlasniku stana odnosno poslovne prostorije. Ako novi vlasnik stana ili poslovne prostorije nije spreman ponovno platiti cijenu pretplatničkog odnosa za postojeći telefonski priključak, ne može postati novi telefonski pretplatnik. Ovakovo iskorištavanje monopolnog položaja javnog poduzeća HPT nije u skladu ni s odredbama članka 88. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", broj 18/1978 i 1/1983). prema kojima je HPT dužna na zahtjev pravne ili fizičke osobe priključiti telegrafsko-telefonski uređaj na instalaciju i u ptt mrežu kada postoje tehničke mogućnosti za priključak a prema redoslijedu prioriteta što ga je prema ovoj zakonskoj odredbi HPT dužna sama utvrditi svojim općim aktom. Provođenje ove zakonske odredbe nadzire, prema odredbi točke 14. stavak 1. članak 94. istoga zakona. republički inspektor za telekomunikacije i poštanski promet. Ova zakonska norma, dakle, prisilne je naravi, smatra predlagatelj.

Konačno, podnosilac prijedloga, smatra da je naplaćivanje više puta cijene od 1.700 DM u dinarskoj protuvrijednosti izričito suprotno odredbi članka 210. Zakona o obveznim odnosima kojim su regulirani odnosi u slučaju stjecanja bez osnova i načelu iz članka 12. istog zakona, prema kojem su ugovorne strane regulirajući svoje obvezne odnose dužne pridržavati se načela poštenja i savjesnosti.

Iz istih razloga predlaže da sud sam pokrene postupak za ocjenu općih akata temeljem kojih HPT vrši navedenu naplatu.

Na prijedlog za pokretanje postupka očitovalo se javno poduzeće HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije. Smatra da osporena zakonska odredba nije u neskladu s Ustavom Republike Hrvatske. Ističe da se PTT usluge, prema odredbama članka 2. i 3. Zakona o PTT uslugama ("Narodne novine", broj 53/1991) obavljaju temeljem ugovora. Pretplatnički odnos o korištenju telefona je ugovorni obveznopravni a ne vlasničkopravni odnos, to jest nije stvarno pravni odnos. Stoga je neosnovana tvrdnja predlagatelje da je kupnjom stana kupio i telefon u stanu. Pravni prednik predlagatelja nije, dakle, mogao predlagatelju ni prodati ni ustupiti svoj ugovor o pretplatničkom odnosu sa HPT jer za to nije imao pristanak HPT-a na cesiju, kako je to propisano odredbom članka 145. Zakona o obveznim odnosima.

Prema sadašnjoj poslovnoj praksi HPT, prilikom sklapanja ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa, ugovora plaćanje cijene od 1.700 DM plativo u HRD. Cijena je određena internim aktom HPT, to jest odlukom Upravnog odbora HPT. Ova odluka nema karakter drugog propisa iz odredbe članka 125. Ustava Republike Hrvatske čiju ustavnost ocjenjuje Ustavni sud Republike Hrvatske. Ugovorenim iznosom pretplatnici podmiruju samo manji dio prosječne cijene pretplatničkog telefona. HPT nastoji da cijena zasnivanja pretplatničkog odnosa bude u buduće sve niža, a udio pretplatnika što manji.

Ustavni sud Republike Hrvatske nije prihvatio prljedlog za pokretanje postupka.

Sud nije našao da je osporena zakonska odredba nesuglasna s odredbama članka 3. Ustava koja govori o najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske. Osporena zakonska odredba, naime ne vrijeđa vlasništvo odnosno nepovredivost vlasništva kao jedne od najviših vrednota zaštićenih Ustavom.

Naime, pretplatnički odnos, uređen ugovorom zaključenim između javnog poduzeća HPT i građanina odnosno drugog korisnika, ne može se jednostrano ustupiti (cedirati) drugom korisniku bez suglasnosti druge ugovorne strane, u ovom slučaju javnog poduzeća HPT. Medutim, temeljem odredaba članka 77. Zakona o PTT uslugama telefonski pretplatnik u slučaju preseljenja u novi stan odnosno u novu poslovnu prostoriju ima pravo tražiti ukopčanje telefona u novom stanu odnosno u novom poslovnom prostoru, sve to pod uvjetima i pretpostavkama propisanim tom zakonskom odredbom. Dakle u slučaju postojanja ugovorom utvrđenog telefonskog pretplatničkog odnosa radi se o obveznopravnom odnosu a ne stvarnopravnom odnosu. Stoga osporena zakonska odredba nije u neskladu i ne vrijeda pravo vlasništva koje se štiti odredbama Ustava Republike Hrvatske.

Sud je nadalje ocijenio da se uvjetovanom naplatom određenog novčanog iznosa pri zasnivanju telefonskog pretplatničkog odnosa ne radi o korištenju monopolnog položaja od strane javnog poduzeća HPT što bi bilo suprotno ustavnoj odredbi članka 50. stavak 2. Ustava koja zabranjuje monopole. Radi se, naime, o uvjetu pod kojim javno poduzeće u postojećim tehničkim i tehnološkim uvjetima može preuzeti obvezu o zasnivanju telefonskog pretplatničkog odnosa, temeljem kojeg će budućem telefonskom pretplatniku biti omogućeno korištenje telefonskih uredaja poduzeća HPT.

Međusobna nesuglasnost odredaba pojedinih zakona na koje predlagatelj ukazuje nisu i ne mogu biti predmet ustavnosudske ocjene. Ustavni sud, naime, ocjenjuje nesuglasnost zakona i drugih propisa s Ustavom. Slučajevi kada više zakona različito normiraju isto pitanje uređuju se posebnim pravilima građanskog prava.

Ustavni sud je odbacio prijedlog da na vlastitu inicijativu pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti općih akata javnog poduzeća HPT temeljem kojih ovo javno poduzeće naplaćuje određeni novčani iznos prilikom sklapanja ugovora o zasnivanju pretplatničkog telefonskog odnosa s građanima i drugim korisnicima budućim telefonskim pretplatnicima. Naplata navedenog novčanog iznosa uredena je Odlukom o cijeni zasnivanja pretplatničkog odnosa i uspostavljanje glavnog pretplatničkog telefona koju je donio Upravni odbor HPT 8. sijećnja 1991. godine.

Sud je ocijenio da ova odluka ne spada u druge propise iz članka 125. alineja 3. Ustava koji podliježu ustavnosudskoj ocjeni. Radi se, naime, o odluci kojom se reguliraju odnosi u poslovanju, dakle, poslovni odnosi s korisnicima usluga što ih pruža javno poduzeće HPT.

To su razlozi zbog kojih Sud nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka.

Odluka o objavljivanju temelji se na odredbi stavka 1 članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Eirvatske ("Narodne novine", broj 13/1891).

Broj : U-I-354/ 1992.

Zagreb. 7. srpnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.