Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 71 23.07.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-272/1992. od 7. srpnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 7. srpnja 1993. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1. Prihvaća se prijedlog odvjetnika Danka Špoljarića iz Zagreba, za ocjenu ustavnosti članka 115. st. 4. Zakona o krivičnom postupku ("Narodne novine", br. 34/93 - pročišćeni tekst) i pokreće taj postupak.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Odvjetnik Danko Špoljarić iz Zagreba, podnio je ovom Sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe navedene u izreci ovoga rješenja. U prijedlogu navodi, na temelju iskustva iz vlastite odvjetničke prakse, da je ta odredba nesuglasna odredbama članka 27. i 29. Ustava Republike Hrvatske, jer uskraćuje građanima ustavna prava iz navedenih ustavnih odredaba.

Osporena odredba određuje da okrivljeniku, ako ima branitelja, rok za podnošenje pravnog lijeka (protiv optužnice, optužnog prijedloga, privatne tužbe i svih odluka od dostave kojih teče rok za žalbu) teče od dana dostave podneska okrivljeniku, s tim da se, u slučaju nemogućnosti dostave, dostavljanje vrši isticanjem na oglasnu ploču što se, nakon osam dana, smatra valjanom dostavom.

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 7. srpnja 1993. godine, prihvatio je prijedloge za ocjenu ustavnosti osporene odredbe i pokrenuo taj postupak iz slijedećih razloga.

Razmatrajući sadržaj osporene odredbe, kao i pravne posljedice do kojih dolazi njezinom primjenom, Sud je zaključio da postoji osnovana sumnja u njezinu ustavnost. Ta odredba - propisujući da prekluzivni rokovi teku od dana dostave pismena okrivljenom - dovodi u pitanje, odnosno sprečava ostvarivanje temeljnih ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina.

Prije svega, pravo na pravično suđenje, dato je svakom tko je osumnjičen ili optužen zbog kaznenog djela (članak 29. al. 1).

Nadalje, pravo na žalbu koje pravo Ustav jamči (članak 18.).

I najzad, pravo na odvjetničku pravnu pomoć (članak 27.), odnosno pravo na branitelja o kojem pravu osumnjičeni ili optuženi mora biti upoznat (članak 29. al. 3).

Osnovano se može posumnjati u mogućnost ostvarivanja navedenih ustavnih prava ako prekluzivni rokovi za podnošenje pravnih lijekova (ti rokovi počinju teči, prema osporenoj odredbi, od dana kada je okrivljeni primio odluku suda) isteknu prije nego što je okrivljeni uopće uspio doći do svog odvjetnika.

Nadalje, Republika Hrvatska obvezala se Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 34/92 - pročišćeni tekst) na poštovanje i zaštitu nacionalnih i drugih temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina, vladavine prava i svih ostalih najviših vrednota svog ustavnog i međunarodnog pravnog poretka svim svojim državljanima.

Prema odredbama - kad je riječ o pravu na žalbučlanka 13. Konvencije o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda (1950. god.) i članka 2. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (1966. god.), svatko čija se prava i slobode ustanovljene tom Konvencijom krše, ima pravo na djelotvorni pravni lijek pred državnom vlasti, odnosno svaka država, potpisnica spomenutog Pakta, obavezana je osigurati svakom - čija su priznata prava i slobode povrijeđeni - djelotvorno pravno sredstvo žalbe.

U pogledu prava na pravično suđenje i prava na odvjetničku stručnu pravnu pomoć, odredbe članka 10. Opće deklaracije o pravima čovjeka, članka 6. toč. 3c. Konvencije o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda (1950. god.) i članka 14. toč. 3b. i c. Međunarodnog pakta o građanskim i političkih pravima (1966. god.), osiguravaju svakomu - tko je osumnjičen ili optužen za kazneno djelo - pravično suđenje, odnosno pravičnu i javnu sudsku raspravu, odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremanje obrane, kao i za obranu uz stručnu pomoć odvjetnika, po vlastitom izboru.

Stoga se osnovano može sumnjati i u suglasnost osporene odredbe s odredbama međunarodnih akata koji čine - prema odredbi članka 134. Ustava - sastavni dio unutarnjeg pravnog poretka, a koji su po pravnoj snazi iznad zakona.

Sve su to razlozi iz kojih je Ustavni sud Republike Hrvatske pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odredbe članka 115. stavak 4. Zakona o krivičnom postupku.

Objava ovog rješenja u