Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 70 20.07.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o stambenim odnosima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o stambenim odnosima

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o stambenim odnosima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. lipnja 1993. godine.

Broj: PA4-54/1-93.

Zagreb, 6. srpnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o dopunama Zakona o stambenim odnosima

Članak 1.

Zakonu o stambenim odnosima ("Narodne novine" br. 51/85, 42/86. i 22/92.) iza članka 93. dodaju se članci 93a. i 93b. koji glase "Članak 93a. Osobi koja kao nositelj stanarskog prava ili prava vlasništva stana na teritoriju jedne od republika bivše SFRJ useljava ili je uselila u stan u Republici Hrvatskoj može se priznati stanarsko pravo na stan u koji useljava ili je uselila. Davatelj stana na korištenje priznat će odlukom stanarsko pravo osobi iz stavka 1. ovoga članka ako:

- je pripadnik hrvatskog naroda ili ima hrvatsko državljanstvo i

- dokaže da ima stanarsko pravo ili pravo vlasništva na stanu iz kojeg je iselila. Prije donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka davatelj stana na korištenje dužan je zatražiti suglasnost Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske. Ništava je odluka donesena bez suglasnost Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske. Članak 93b. Ako davatelj stana na korištenje u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za priznanje stanarskog prava ne zatraži suglasnost Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske, osoba iz članka 93a. stavka 1. ovoga Zakona može zahtjev izravno dostaviti Javnom pravobranitelju Republike Hrvatske. Javni pravobranitelj Republike Hrvatske dužan je u roku 30 dana od dana primljenog zahtjeva odlučiti o zahtjevu, u protivnom smatrat će se da je suglasnost dana. Ako davatelj stana na korištenje u roku 15 dana od primljene suglasnosti Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske, odnosno od dana kada se smatra da je suglasnost dana, ne donese odluku u smislu članka 93a, stavka 2. ovoga Zakona, odnosno odbije zahtjev, osoba iz članka 93a, stavka 1. ovoga Zakona ima pravo od upravnog organa zatražiti rješenje koje u cijelosti nadomješta odluku."

Članak 2.

Ovaj Zakon ne odnosi se na stanove koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske na temelju:

- Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 52/91.),

- Uredbe o preuzimanju sredstava bivše SFRJ u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 68/91.),

- Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 40/92.), kao i na stanove koje koriste osobe iz članka 3. stavka 2. Zakona o stambenim odnosima te na stanove koji se privremeno koriste prema odredbama Zakona o privremenom korištenju stanova ("Narodne novine, br. 66/91.)

Članak 3.

Na slučajeve priznanja stanarskog prava prema odredbama ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86. i 22/92.) kojim je uređena zamjena stanova. Postupci pokrenuti radi utvrđivanja prava na zamjenu stana u kojima je jedna od stranaka osoba iz članka 1. stavak 1. ovoga Zakona, obustavljaju se.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/93-01 /07

Zagreb, 30. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.