Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 70 20.07.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Vrbovsko
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavka 2. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 1993. donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Vrbovsko

Članak 1.

U Odluci o neposrednim porezima (Službene novine, broj 37/90 i 19/92), u članku 2. stavku 1. točka 7. briše se. Točka 8. postaje točka 7.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi: "Porez na dobit u paušalnom godišnjem iznosu za sve vrste djelatnosti plaća se u rasponu, a najviše do visine dvostruke godišnje čiste plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u 1992. godini, uvećan za porast cijena na malo u 1992. godini, prema priopćenju Međuopćinskoga zavoda za statistiku Općine Rijeka".

Članak 3.

U članku 5. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječ "trostruki" zamjenjuje se riječju "dvostruki".

Članak 5.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a., koji glasi: "Članak 10a. Poreznom obvezniku koji u radnji obavlja više privrednih djelatnosti, godišnji paušalni iznos poreze utvrđuje se razmjerno ostvarenoj dobiti za svaku pojedinu djelatnost, s time da ukupan godišnji paušalni iznos poreza ne bude dva puta veći od najvećega paušalnog iznosa poreza utvrđenog ovom Odlukom. Ako se obveznik koristi stalno ili povremeno još jednom radnjom, prodajnim mjestom ili osnovnim sredstvima, paušalni iznos poreza povećava se za 70%."

Članak 6.

U članku 11. brojka "500" zamjenjuje se brojkom "10.000".

Članak 7.

U članku 12. brojka "100.000" zamjenjuje se brojkom "660.000", brojka "50.000" zamjenjuje se brojkom "330.000", brojka "150.000" zamjenjuje se brojkom "990.000".

Članak 8.

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17a., koji glasi: "Članak I7a. Uprava društvenih prihoda utvrdit će iznose zakupnina i najamnina prema mjesnim prilikama, a prema podacima Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu, u slučaju kada su ugovoreni iznosi značajno niži od iznosa koji su uobičajeni kod davanja u zakup, odnosno najam nekretnina."

Članak 9.

Članak 21. mijenja se i glasi:

"Porez na nasljedstva, po odlukama organa uprave i suda plaćaju obveznici toga poreza po sljedećim stopama:

1. drugi nasljedni red (preci, braća i sestre) po stopi 3%

2. svi ostali po stopi od 5%.

Porez na darove plaćaju obveznici tog poreza po sljedećim stopama :

1. drugi nasljedni red (preci, braća i sestre) po stopi 4%

2. svi ostali po stopi od 6%."

Članak 10.

Glava VII. Porez na dobitke od igara na sreću, briše se. Članak 22. briše se.

Članak 11.

U članku 25. stavku 4. brojka "200" zamjenjuje se brojkom "6.000", brojka "500" zamjenjuje se brojkom "12.000". Iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi: "U postupku razreza poreza ne zadužuju se iznosi od 2.000 uvećani za mjesečni porast cijena na malo, prema priopćenju Međuopćinskoga zavoda za statistiku, zbog ekonomičnosti postupka". Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 12.

Iza članka 26. dodaje se novi članak 26a., koji glasi: "Članak 26a. Rješenje o povećanju razreza poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu donijet će općinska Uprava društvenih prihoda, u slučaju značajnijega rasta cijena, a prema podacima Međuopćinskoga zvoda za statistiku Općine Rijeka. Akontacija poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu za 1993. godinu utvrđuje se prema rješenju o razrezu poreza iz posljednje godine, uvećanom za prosječni porast cijena na malo, za razdoblje rujan - studeni 1992. godine."

Članak 13.

Ova Odluka objavljuje se u Službenom vjesniku Općine Vrbovsko.

Članak 14.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/93-01/05

Urbroj: 5030105-93-13

Zagreb, 15 srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.