Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 16.07.1993 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-285/1992. od 15. lipnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, rješavajući o suglasnosti propisa sa zakonom, na sjednici održanoj 15. lipnja 1993. godine, donio je

ODLUKU

1. Poništava se Odluka o prestanku stanarskog prava nad stanovima dodijeljenim na privremeno korištenje ("Službene novine općine Karlovac"broj 5. od 10. rujna 1992.).

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" službenom glasilu Republike Hrvatske i u "Službenim novinama općine Karlovac".

Obrazloženje

Skupština općine Karlovac na zajedničkoj sjednici dana 09. 09. 1992. godine donijela je Odluku o prestanku stanarskog prava nad stanovima dodijeljenim na privremeno korištenje (dalje: Odluka). Odluka je objavljena u "Službenim novinama općine Karlovac"broj 5. od 10. rujna 1992. godine. Na temelju članka 7. Odluke ista je stupila na snagu dana 10. rujna 1992. godine. Ustavni sud Republike Hrvatske Odluku je razmatrao povodom prijedloga Miloša Stojića iz Karlovca. Člankom 1. Odluke propisuje se prestanak stanarskog prava onima čiji su stanovi evidentirani i dodijeljeni na privremeno korištenje u smislu Zakona o privremenom korištenju stanova ("Narodne novine" broj 66/91). Iz te odredbe proizlazi da stanarsko pravo prestaje po sili Odluke, a nastupanjem određenih činjenica.

Odredbom članka 2. Odluke obvezuje se davatelj stana na korištenje, odnosno vlasnik stana (dalje: vlasnik stana) da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke pokrene postupak radi otkaza stanarskog prava u smislu članka 1. i to u roku od 30 dana od dana stupanja Odluke na snagu "sukladno važećim propisima". Ova dužnost vlasnika stana odredbom članka 6. Odluke sankcionirana je prekršajnom odgovornošću za koju je propisana novčana kazna u iznosu od 1.000.000.- HRD.

Odredbom članka 5. Odluke obvezani su vlasnici stanova da u roku od osam dana od dana pokretanja postupka radi otkaza stanarskog prava podnesu izvješće Općinskoj komisiji za privremeno korištenje stanova.

Zakon o privremenom korištenju stanova člankom 1. određuje da se tim Zakonom utvrđuju uvjeti i način privremenog korištenja stanova u društvenom vlasništvu odnosno vlasništvu poduzeća i drugih pravnih osoba ili vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno na kojima Republika Hrvatska ima pravo korištenja i raspolaganja, a koji su prazni, ispražnjeni ili napušteni.

U članku 2. cit. Zakona određuje se pojam praznog, ispražnjenog i napuštenog stana, a daljnjim odredbama se regulira nadležnost i postupak za dodjelu stana na privremeno korištenje. Prema odredbi članka 4. stavka 1. istog Zakona davatelji stanova na korištenje, odnosno vlasnici, imaju obvezu u roku od 8 dana od dana stupanja Zakona na snagu dostaviti popis dakle obavijestiti nadležnu komisiju o stanovima koji su prazni, ispražnjeni ili napušteni. Obvezu obavještavanja o takvim stanovima na temelju odredbe članka 4. stavka 2. ima i predsjednik skupa stanara. Te su obveze odredbom članka 11. sankcionirane prekršajnom odgovornošću. Stanarsko pravo je uređeno Zakonom o stambenim odnosima ("Narodne novine" broj 51/85 i 42/86) dakle, to je važeći propis na koji upućuje članak 2. Odluke. Na temelju odredbe članka 59. Zakona o stambenim odnosima stanarsko pravo stječe se danom useljenja u stan na osnovi pravomoćne odluke o davanju stana na korištenje ili koje druge valjane pravne osnove ako tim Zakonom nije drukčije određeno. Na temelju članka 95. istog Zakona stanarsko pravo može prestati samo u slučajevima i na način koji su predviđeni tim Zakonom. Prestanak stanarskog prava Zakon o stambenim odnosima regulira odredbama članka 60. stavka 2. i 3., članka 61. stavka 1., 64. stavka 3., članka 65.. .. članka 69. u svezi članka 71., 96., 97., 99.. 102., 104. i 142. Dakle, odredbe članka 1. i 2. Odluke suprotne su odredbi članka 95. Zakona o stambenim odnosima jer se njima uređuje prestanak stanarskog prava protivno Zakonu o stambenim odnosima. Nesklad Odluke sa Zakonom o privremenom korištenju stanova javlja se kod određivanja obveza vlasnika stanova koji su predmetom privremene dodjele. Obveze vlasnika stanova kako ih je uredio Zakon o privremenom korištenju stanova u članku 4. Odlukom Skupštine općine proširene su pa i sankcionirane iako za to ne postoji zaknnska ni ustavna osnova. Zakon o privremenom korištenju stanova izrijekom uređuje uvjete i način korištenja stanova. Međutim, ne svih već isključivo stanova u društvenom vlasništvu odnosno vlasništvu poduzeća i drugih pravnih osoba ili vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno na kojima Republika Hrvatska ima pravo korištenja i raspolaganja. I to, samo onih koji su prazni, ispražnjeni ili napušteni.

Zakon o privremenom korištenju stanova u odredbi članka 1. čak određuje i svoj cilj, zbrinjavanje prognanika - izbjeglica, te osoba branitelja Republike Hrvatske no, samo privremeno na rok od jedne godine, odnosno do omogućavanja povratka u ranije mjesto boravka. Pravna sigurnost zaštićena je i zakonskim određenjem pojma praznog, ispražnjenog i napuštenog stana u članku 2. stavku 1. Zakona o privremenom korištenju stanova. Dakle, osporena je Odluka u neskladu sa Zakonom o stambenim odnosima i Zakonom o privremenom korištenju stanova. Najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske utvrđene odredbom članka 3. Ustava Republike Hrvatske su poštivanje slobode i prava čovjeka te vladavina prava. Ukidanjem stanarskog prava podzakonskim propisom na način i pod uvjetima protivno zakonu te propisivanje obveza građana protivno ili više od onih koje su već utvrđene zakonom predstavlja povredu pravne sigurnosti, a posebno načela o vladavini prava u Republici Hrvatskoj. Na temelju navedenog Ustavni sud Republike Hrvatske je stao na stajalište da je osporena Odluka o prestanku stanarskog prava nad stanovima dodijeljenim na privremeno korištenje ništava te je odlučeno kao u izreci.

Rješenje o objavljivanju ove odluke temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 13/91). Broj: U-II-285/1992. Zagreb, 15. lipnja 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.