Zakoni i propisi - Pravni savjeti 68 14.07.1993 Odluka o osnivanju Komisije za suzbijanje zloupotrebe droga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske("Narodne novine". br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o osnivanju Komisije za suzbijanje zloupotrebe droga

I.

Ovom Odlukom osniva se Komisija za suzbijanje zloupotrebe droga (u daljnjem tekstu: Komisija). Komisija djeluje pri Vladi Republike Hrvatske.

II.

Komisija predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za suzbijanje zloupotrebe droga. Komisija sakuplja i obrađuje podatke o zloupotrebi droga u Republici Hrvatskoj, te održava kontakte s međunarodnim organizacijama i drugim odgovarajućim međunarodnim institucijama koje se bave suzbijanjem zloupotrebe droga. Komisija za potrebe svoga djelovanja organizirano prikuplja dokumentaciju i druga dokazna sredstva kojime raspolažu tijela državne vlasti i nevladine organizacije u Republici Hrvatskoj.

III.

Komisija ima predsjednika i 8 članova, Predsjednika i članove Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske.

IV.

Komisija podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje četiti puta godišnje.

V.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja Ministarstvo zdravstva. Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VI.

Organizacija i način rada Komisije uređuju se poslovnikom koji donosi Komisija.

VII.

Odluka Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 530-08/93-01/01

Urbroj: 5030104-93-2

Zagreb, 8. srpnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.